Lisans Düzeyindeki Manyetizma Konularına İlişkin Temel Kavramların Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisinin İncelenmesi

Bu çalışmada, lisans düzeyindeki manyetizma konularının öğretiminde, öğrencilerin temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenme düzeyi ve öğrenilen kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri hatırda tutma düzeyi üzerine işbirlikli öğrenmenin etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ön ölçüm - son ölçüm kontrol gruplu deneme modeli kullanılan çalışmada, dört haftalık öğretim sürecinde, deney grubunda (N=50) işbirlikli öğrenme teknikleri, kontrol grubunda (N=50) ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda deney grubu öğrencilerinin, temel kavramların ve bunlar arasındaki ilişkilerin öğrenilmesi açısından kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı olduğu görülmüştür. Bunun yanında uygulanan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin, öğrenilen kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkileri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sonuçlar ışığında öneriler okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

Investigating Effect Of Cooperative Learning On Instructing fundamental Concepts Of Magnetism Topics At Undergraduate Level

This research aims to investigate effects of cooperative learning on students' learning level and retention level of fundamental concepts and relationships within. Pre-test and post-test controlled experimental method is employed in the study. Cooperative learning techniques used in experimental group (N=50) and traditional teaching method applied to control group (N=50) for four weeks during the instruction. The research exposes that the students of experimental group are more successful than the control group students on learning fundamental concepts and concerning relationships within these concepts. On the other hand, it is found that, there is no statistically significant difference between the methods on the retention of fundamental concepts and relationship within them. Based on the outcomes of the research, some implications and suggestions are finally presented for the readers.

Kaynak Göster

APA Tanel, Z . (2007). Lisans Düzeyindeki Manyetizma Konularına İlişkin Temel Kavramların Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisinin İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268295