LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile İngilizce dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu nedenle bu araştırma “ilişkisel tarama modeli”nde bir araştırma olup, betimsel bir çalışmadır. Yapılan araştırmada Pearson momentler çarpımı korelasyon analizin sonucunda lise öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile İngilizce dersindeki akademik başarıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, yapılan tek yönlü çoklu regresyon analizi sonucunda ise dil öğrenme stratejilerinin, öğrencilerin İngilizce dersindeki akademik başarılarını anlamlı şekilde yordadığı sonucuna varılmıştır.

CORRELATION BETWEEN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND ACADEMIC SUCCESS IN ENGLISH COURSE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

The purpose of this study was to examine the correlation between high school students’ language learningstrategies with their academic success in English course. For this purpose, “correlations survey method”was adopted in this study in order to find answers to the research questions. According to Pearson’smoments correlation analysis carried out in the study, it was found out that there was a significantpositive correlation between students’ language learning strategies and their academic success in Englishcourse. On the other hand, according to the results of the multiple regression analysis, it was concludedthat high school students’ language learning strategies predicted their academic success in English coursesignificantly

Kaynakça

Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme (6. baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Alptekin, C. (2007). Foreign language learning strategy choice: Naturalistic versus instructed language acquisition. Journal of Theory and Practice in Education, 3(1), 4-11.

Altan, M. Z. (2004). Nationality and language learning strategies of ELT-major university students. The Asian EFL Journal, 6(2), 1-11.

Arends R. I. (1997). Classroom instruction and management. New York: McGraw-Hill.

Aslan, O. (2009). The role of gender and language learning strategies in learning English. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ay, A. (2006). The vocabulary learning strategies employed by ninth graders and relations with their personal characteristics. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aydın, T. (2003). Language learning strategies used by Turkish high school students for learning English. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Babadoğan, C. (1994). Öğrenme stilleri ve stratejileri arasındaki ilişki. 28–30 Nisan. I. Ulusal eğitim bilimleri kongresi bildirileri, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana.

Bekleyen, N. (2005). İngilizce öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımı. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 132, 49-66.

Bremmer, S. (1999). Language learning strategies and language proficiency: Investigating the relationship in Hong Kong. Canadian Modern Language Review, 55(4), 490-514.

Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching (3rd ed.). New York: Longman.

Bruen, J. (2001). Strategies for success: Profiling the effective learner of German. Foreign Language Annals, 34(3), 216-225.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları.

Cesur, M. O., & Fer, S. (2011). Dil öğrenme stratejileri, stilleri ve yabancı dilde okuma anlama başarısı arasındaki ilişkileri açıklayıcı bir model. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 83-93.

Cesur, M. O., & Fer, S. (2007). Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 49-74.

Chamot, A. U. (1992). Learning strategy instruction in the foreign language classroom. 20-24 April. Paper presented at the annual meeting of the American educational research association, San Francisco, CA.

Chamot, A. U., & Kupper, L. (1989). Learning strategies in foreign language instruction. Foreign Language Annals, 22, 13-24.

Cohen, A. D. (2003). The learner’s side of foreign language learning: Where do styles, strategies, and tasks meet? International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 279-292.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education. London: Routledge Falmer.

Cohen, A. D. (1998). Strategies in learning and using a second language. Harlow: Longman.

Cook, V. (1996). Second language learning and language teaching (2nd ed.). Bristol: Arnold.

Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 414-153.

Ehrman, M. E., Leaver, B. L., & Oxford, R. L. (2003). A brief overview of individual differences in second language learning. System, 31, 391-415.

Ehrman, M. E., & Oxford, R. L. (1995). Cognition plus: correlates of language learning success. The Modern Language Journal, 79, 67-89.

El-Dip, M. A. (2004). Language learning strategies in Kuwait: Links to gender, language level, and culture in a hybrid context. Foreign Language Annals, 37(1), 85-95.

Gorevanova, A. (2000). The relationship between students’ perceptual learning style preferences, language learning strategies and English language vocabulary size. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Green, J. M., & Oxford, R. L. (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency and gender. TESOL Quarterly, 29(2), 261-297.

Griffths, C. (2007). Language learning strategies: Students’ and teachers’ perceptions. ELT Journal, 61(2), 91-99.

Griffiths, C., & Parr, J. M. (2001). Language-learning strategies: Theory and perception. ELT Journal, 55(3), 247-254.

Gömleksiz, M. N. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının İngilizce dil öğrenme stratejilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Fırat üniversitesi örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 573-601.

Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Hamamcı, Z. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 314-323.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karatay, M. (2006). Turkish adult language learners’ preferences in language learning strategies. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Mayer, R. E. (1988). Learning strategies: An overview. Weinstein, C. E., Goetz, E. T., & Alexander, P. A. (Eds.), Learning and study strategies: Issues in assessment, instruction, and evaluation. New York: Academic Press.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.

Nisbet, D., Tindall, E. V., & Arrova, A. A. (2005). Language learning strategies and English proficiency of Chinese university students. Foreign Language Annals, 38(1), 100-107.

Oflaz, A. (2008). Almanca öğretmeni adaylarının dil öğreniminde kullandıkları öğrenme stratejileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 278-300.

O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle.

Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32.

Özer, B. (1998). Öğrenmeyi öğretme. Hakan, A. (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Özseven, S. (1993). The relationship between language learning strategies and oral performance of Turkish EFL graduate science participants in preparatory programs. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, Ankara.

Riazi, A., & Rahimi, M. (2003). Iranian EFL learners’ pattern of language learning strategy use. The Journal of Asia TEFL, 2(1), 103-129.

Rubin, J. (1987). Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. Wenden, A., & Rubin J. (Eds.), Learner strategies in language learning. Hemel Hempsted: Prentice Hall.

Rubin, J. (1981). Study of cognitive processes in second language learning. Applied Linguistics, 11, 117-13.

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2003). Self-regulation and learning. Reynolds, W. M., & Miller, G. J. (Eds), Handbook of psychology (Vol. 17). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Selçuk, Z. (2005). Gelişim ve öğrenme (12. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (10. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Somuncuoğlu, Y. A., & Yıldırım, A. (1998). Öğrenme stratejileri: Teorik boyutları, araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar. Eğitim ve Bilim, 22(110), 31-39.

Stern, H. H. (1992). Issues and options in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Subaşı, G. (2000). Etkili öğrenme: Öğrenme stratejileri. Milli Eğitim Dergisi, 146, 1-4.

Sünbül, A. M. (1998). Öğrenme stratejilerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tok, H. (2007). Öğretmen adaylarının kullandıkları yabancı dil öğrenme stratejileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 191-197.

Tüz, F. (1995). The use of learning strategies by the “more successful” and “less successful” language learners. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Weinstein, C. (1988). Assessment and training of student learning strategies. Schmeck, R. R. (Ed.), Learning and study strategies. New York: Plenum Press.

Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. Wittrock, M. C. (Ed.), Handbook of research on teaching. New York: Macmillan Company.

Wenden, A. (1991). Learner strategies in language learning. Hemel Hempstead: Prentice Hall.

Yalçın, M. (2006). Differences in the perceptions on language learning strategies of English preparatory class students studying at Gazi university. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitisü, Ankara.

Yalçın, E. (2003). An analysis of the relationship between the use of grammar learning strategies and student achievement at English preparatory school at the university of Gaziantep. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Yang, N.-D. (2003). Integrating portfolios into learning strategy-based instruction for EFL college students. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 293- 325.

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Zengin, B., & Seven, M. A. (2007). İkinci dil öğrenme stratejileri ve algılama farklılıkları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 99-109.

Kaynak Göster

APA Baş, G . (2014). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (37) , 166-180 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25112/265124