LİSANSÜSTÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ

Bilim, teknoloji ve sanat toplumsal kalkınmanın üç temel öğesini oluşturmaktadır. Bu üç temel öğenin gelişme¬sinde üniversiteler önemli rol oynamakta ve programlarında bu alanların eğitimine lisans ve lisansüstü düzeyde yer vermektedirler. Lisansüstü programların genel işlevleri arasında toplumsal olaylara duyarlı, yaratıcı üst düzey insan gücü yetiştirmek, nitelikli araştırmacılar ve akademisyen yetiştirmek sayılabilir. Bu araştırmada bu genel çerçeve içinde Türkiye'deki lisansüstü müzik öğretmenliği programları incelenmiş, programların olumlu yönlerinden yararlanılarak programda yer alması uygun görülen ders kategorileri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Science, technology and art are the basic elements of the social development. In developing these three basic elements, the universities have an important role and also universities include them in their schedule in graduate programmes. Among these functions of the graduate programmes are to educate researchers and academicians who are responsible for social issues, imaginative and qualified. In this research, in general, the graduate music aducation programs in Turkey, have been examined and having some benefits from these programs, new recommendations have been made about the categories which are convenient for the program.

Kaynak Göster

APA Bilen, S . (2005). LİSANSÜSTÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268372

3245 3627

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARINDA BİYOLOJİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNDE VERİMLİLİK

Rıdvan Kete, Nazan Acar

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ

Behsat Savaş, Ebru Topak

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Ayla GÜRDAL, Ayşen BAKİOĞLU, Aysun ÖZTUNA

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARDA YARATICI TAVRIN GEREĞİ

Emine Halıçınarlı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Teoman KESERCİOĞLU, Oğuz SERİN