LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci Yükseköğretimlerini gerçekleştirmek amacıyla üniversite giriş sınavlarına hazırlanmaktadır. Sınava hazırlanan öğrencilerden ancak küçük bir oranı Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görme hakkını elde etmektedir. Hızla değişen günümüz şartlarında sadece yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimini tamamlamak yeterli olmamaktadır. Bu nedenle son yıllarda lisansüstü eğitime başvuran öğrencilerin sayısında belli bir artış yaşanmıştır. Lisansüstü eğitime başvuran adaylar farklı amaç ve kaygılar taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, da, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin lisansüstü eğitimlerine başlamadan önceki beklenti ve düşünceleri ile lisansüstü eğitime başladıktan sonraki beklenti ve düşüncelerini araştırmaktır. Araştırma kap¬samında lisansüstü öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar ile ilgili görüşlerine de yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarında, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin meslek ve branşlarına göre fikirleri ve sorunları da karşılaştırılmıştır. Araştırmayı sonuçlandırabilmek için Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2002-2003 bahar döneminde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini gerçekleştiren öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaçla öğrencilere açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

Many pupils study very hard to pass the entrance exam to attend a university. A small percentage of these pu-pils can have the right of attending a university. In the information century it is not enough for many people to gra¬duate from a university. So, there is a rapid increase in the number of the application to graduate programs of the universities nowadays. These pupils have different intends. The main aim of this study is to investigate the expectations and ideas of the graduate pupils before and after the programs. The ideas of the pupils about the problems they had during the programs were also evaluated. In the result of the study, graduate pupils'ideas and problems were also compared according to the pupils'occupations and branches. For this research the ideas of the graduate pupils of the Marmara University were evaluated in the 2002-2003 academic year. For this purpose an inquiry were applied to the graduate pupils and the research findings were analyzed by the SPSS statistic program.

Kaynak Göster

APA Arı, E , Pehlivanlar, E , Comek, A . (2005). LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268395