LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARDA YARATICI TAVRIN GEREĞİ

Bireyin kendini gerçekleştirmesinde ve toplum içinde nerede varolduğunu seçebilmesinde eğitimden beklenen birtakım nitelikler vardır. Yaratıcı kimliğin özgür ve özgün oluşunun getireceği farklılığın toplumda benimsenmesi konusunda önemli bir role sahiptir. Bilgiyi kullanma, farklı olabilme ve bunların kabulü beklenti ile ilişkilidir. Beklentiyi besleyen ise, yaratıcı sürecin varolduğu bir sistemdir. Bu noktada kişisel özelliklerde devreye girmektedir. Çünkü, yaratıcı tavrını geliştiremeyen birey bunu etkin biçimde kullanamayacaktır. Yetenek ve yaratıcılık üzerine yapılan araştırmalar yaratıcı sürecin tek başına tanımlanabilen bir etkinlik olmadığı; duyusal ve zihinsel etkinliklerin her çeşidinde, her uğraşın içinde bulunduğu yönündedir. Bu anlamda bireyin nerede durduğunun görülebilmesi için lisansüstü araştırma programlarına öğrenci alımındaki önemin vurgulanması gerekmektedir. Yaratıcı birey özellikle¬ri üzerine yapılan araştırmalar ışığında ayırt edilebilecek tavra sahip olanların gerçekleştireceği araştırmalar üniver¬sitelerin yapısını zenginleştirmenin yanı sıra kalitesi yüksek birikimi de sağlayacaktır.

During the person have been trued individuallity and to be chosen where have been existend which some gualities have been waited from education. The creative personal identity which have been freedom and originality will be brought that some differentliness have been appropriated by community has so importand role. T o be found information, to be come different, and accepted all these have been connected with expectation. Something has been giyen for support that is a system which has been existened creative time. in that point, also personallity futures have been come to this time. Because, the person who hasn't been advanced their creative personallity won't be used that. Researches which have been made on capability creativness shows that direction, the creative time hasn't been defıned as not only one, but also sensory and intelligence has been too. in this meaning, to be seen where the person has been stopped for it is necessary that to be stressed is so importand which students have been taked to the postgraduated proggrammes. The light of the researces which have been made on futures of the creative person of them, have been chosen of some different behaviours will be made that to be riched on structure of the universities besides will be supported at accumulation which has been high guatity.

Kaynak Göster

APA Halıçınarlı, E . (2005). LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARDA YARATICI TAVRIN GEREĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268354

1645 484

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Gaye KIRAY

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

ÖĞRETMEN ADAYI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON KAYNAKLARI

Kürşat YENİLMEZ, M. Bahaddin ACAT

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN BEKLENTİLERİ VE KAYGILARI

Şule Aycan, Nihat Ayçana, Suat Türkoğuz

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN NİTEL ve NİCEL YÖNTEMLER

Melek ALTIPARMAK, Mahmure NAKİBOĞLU

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merih Tekin BENDER

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay