Küreselleşme Sürecinde Ulusal Dil, Yabancı Dil Ve Farklı Türlerde Kültürlerarası İçerikli Metinler Üzerine Düşünceler

Çalışma çerçevesinde öncelikle küreselleşme ve yabancı dil kavramları üzerinde durularak, ulusal dil konusu kapsamlı olarak önemli tarihi bilgilerin ışığında ele alınacaktır. Küreselleşmenin olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yansıyan etkileri de mevcuttur. Bu olumsuz etkinin en fazla görüldüğü alanlardan birisi de ulusal dilimizdir. Söz konusu olumsuzlukların azaltılması, ulusal dilimizin gelişmesine yönelik çalışmalara ve yabancı dili öğrenenlerin farklı türlerde kültürlerarası metinleri tanımalarına bağlıdır. Sunulan öneri ve örneklerde de görüleceği üzere, bu tür çalışmalar bireylerin 'dil bilincine' ve 'demokratik kültür bilincine' önemli katkılarda bulunacağı gibi, küreselleşme sürecinin ulusal dilimizdeki arzu edilmeyen etkisini azaltacaktır.

Reflectıons On The National Language, Foreign language And Different Intercultural Texts In The Process Of Globalisation

In the context of the work, the terms of globalization and foreign language are considered beforehand and the term national language will be treated in detail under the light of the important language-historical developments. As already known, globalization has some negatives aspects as well as positive ones. One of the fields the negative effects of the globalization are mostly seen is our national language. Decreasing of the negative effects at issue depends on the studies directed to develop our national language and to be aware of the intercultural texts. As it will be seen in the presented suggestions and samples, on the oııe hand, such studies may have significant contributions to the language and democratic cultural consciousness of the individuals; it will decrease the side effects of the process of the globalization on our national language on the other.

Kaynak Göster

APA Ozcan, H . (2008). Küreselleşme Sürecinde Ulusal Dil, Yabancı Dil Ve Farklı Türlerde Kültürlerarası İçerikli Metinler Üzerine Düşünceler . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268241