"Küme, Bağıntı, Fonksiyon" Konularında Bir Başarı Testi Geliştirme ve Bu Test İle Üniversite Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bu Konulardaki Hazırbulunuşluklarını Betimleme Üzerine Nicel Bir Araştırma

Bu çalışma, "küme, bağıntı ve fonksiyon" kavramlarında bir başarı testi geliştirme ve bu test ile üniversite sınavı ve diğer aksaklıklar nedeniyle bu konularda yaşanılan sorunların, matematik bölümü öğrencilerine yansıyıp yansımadığını ve matematik bölümü öğrencilerinin ilgili kavramlardaki durumunu betimleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu probleme uygun alt problemler üretilmiş ve bu problemleri araştırmak amacıyla "küme, bağıntı ve fonksiyon" kavramlarını içeren bir başarı testi (KBFT) geliştirilmiştir. Standardize edilme aşamalarının tümünden geçtikten sonra KBFT, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlk Öğretim ve Orta Öğretim Matematik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden oluşan 302 kişilik bir gruba uygulanmıştır. KBFT'nin istatistiksel analiz sonuçları incelenmiş ve sonuçların bölümlere, cinsiyete, mezun olunan lise türüne, üniversiteye, öğretim türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. KBFT sonuçları, bölümlere, cinsiyete, mezun olunan lise türüne, üniversiteye göre anlamlı farklılık göstermiş, öğretim türüne göre ise anlamlı farklılaşmamıştır. Ayrıca ortalamayı geçen öğrencilerin yüzdesi %49• dur. Bu yüzde, yüksek matematik puanları ile matematik bölümlerinde okumaya hak kazanan öğrencilerin "küme, bağıntı, fonksiyon" kavramlarında eksikliklerinin olduğunu, orta öğretimin bu konularda yeterli olmadığını gösterebilir.

A Quantitative Study on Developing The "Set, Relationship, Function" Achievement Test and Using it to Determine the Readiness of University Freshmen Students about these Concepts

This study was conducted for the purpose of developing an achievement test about the concepts of set, relationship, and function, and using this test, determining whether the problems experienced due to university entrance examination and other reasons affect department of mathematics students and determining the condition of department of mathematics students on these concepts. Sub problems appropriate to this problem were generated and an achievement test (SRFT) involving the concepts of "set, relation, and function" was developed for the purpose of investigating these problems. After passing from all standardization phases, the test was administered to 302 students from Dokuz Eylül University Departments of Elementary and Secondary Mathematics Education, Süleyman Demirel University Department of Mathematics, and İzzet Baysal Üniversity Department of Mathematics. Statistical analyses results of the SRFT were examined to determine whether the results differed significanity according to department, gender, high school type, university, and instruction type. Results of the SRFT showed significant differences with respect to department, gender, high school type, and university. No significant difference in the results was noted according to instruction type. In addition, 49% of students scored higher than average. This percentage may indicate that students who enter mathematics department with high mathematics scores have deficiencies in the concepts of set, relations, and function and secondary education is inadequate in these concepts.

Kaynak Göster

APA Narlı, S , Baser, N . (2008). "Küme, Bağıntı, Fonksiyon" Konularında Bir Başarı Testi Geliştirme ve Bu Test İle Üniversite Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bu Konulardaki Hazırbulunuşluklarını Betimleme Üzerine Nicel Bir Araştırma . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268240