KONUŞMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KİTAPLARDA YER ALAN SES ÖZELLİKLERİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Konuşma, düşünceleri sözlü dil yoluyla dinleyiciye aktarma işidir. Teknolojinin ilerlemesiyle insanoğluna çok çeşitli iletişim seçenekleri sunulsa da konuşma hâlâ en önemli, en pratik, en yaygın iletişim aracıdır. Konuşma düşünceleri ifade etme, iletişim kurma gibi bireysel eylemlerin yanı sıra kitleleri etkileme gücüyle toplumsal bir nitelik taşır. Bu açıdan bakıldığında güzel ve etkili konuşmanın önemi anlaşılmaktadır.Güzel ve etkili bir konuşma, bu alanda yeterlilik kazanmaya bağlıdır. Bu yeterlilik, ancak konuşma eğitimi ile kazanılabilir. Konuşma eğitiminde en önemli kaynak bu alanda yazılmış kitaplardır. Konuşma eğitiminin olmazsa olmazı doğru sesletimdir. Doğru bir sesletime sahip olmak için dilin seslerini ve bu sesler arasındaki etkileşime dair kuralları iyi bilmek gerekir. Bu nedenle konuşma eğitimine yönelik kitaplar, ses özelliklerini temel alarak okuyuculara doğru boğumlamayı öğretmelidir. Fakat bu noktada kitaplar arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu görüş ayrılıklarından yola çıkılarak çalışma, Türkçenin doğru telaffuzu konusundaki belirsizliğe dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır.

EVALUATION OF PHONETIC FEATURES AS A COURSE CONTENT IN SPEAKING COURSE BOOKS

Speech is transmission of thoughts to the listener through oral language. Although communication options in a wide variety has become available for humanity with the development in technology, the speech is still the most practical, the most common communication tool. The speech has a social quality with the power to influence the masses as well as its other functions such as expressing of thoughts and communicating. Fluent and effective speech depends on gaining capability in this area. This capability can only be gained with elocution. The books in this area are the most important sources for elocution. To have a correct pronunciation, sounds of language and rules about interaction among these sounds should be well known. So, books for elocution should teach correct pronunciation to the readers based on sound properties. However, there are essential dissensions among books about this subject. Considering these dissensions, this work has been prepared to draw attention to the uncertainty about correct use of Turkish.

Kaynak Göster

APA Tosun, D , Aydın, S . (2013). KONUŞMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KİTAPLARDA YER ALAN SES ÖZELLİKLERİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 15-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265152

1040 110

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Rabia TANEL, Serap KAYA ŞENGÖREN, Ayşegül YILDIRIM BENLİ, Nevzat KAVCAR

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ALGILARI

Salih UZUN, Günay PALİÇ, Ali Rıza AKDENİZ

5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği

İsmail ERSOY, Ahmet SARIKOÇ, Nilüfer CERİT BERBER

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Adnan AKKAYA

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Merve POLAT

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İlker UĞULU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNE GÖRE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Funda ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

KONUŞMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KİTAPLARDA YER ALAN SES ÖZELLİKLERİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek TOSUN, Seçkin AYDIN