Kimlik Sunumu Olarak Tarih Eğitimi

Tarih eğitimi bireylere üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması konusunda büyük önem taşır. Bunun yanı sıra tarih eğitimi toplumun ortak değerlerinin ve kimliğinin yeni kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir katkı sağlar. Ancak bu getirileri aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde tarih eğitiminin ideolojik-siyasal amaçlarla, özellikle iktidarlar ve iktidar mücadelesi veren çevrelerce meşruiyet sağlayıcı bir güç kaynağı olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bireylere aktarılmaya çalışılan kimlik algısı da tarihin bu tür kullanımlarından etkilenerek biçimlenmiştir. Bu çalışmada tarih eğitimi, tarih bilinci ve kimlik kavramları arasındaki bağlantılar değerlendirilerek, tarihin hümanist öğeler içermeyen bir ulusal kimlik inşa aracı olarak görülmesinin ne gibi sakıncalar taşıdığı ve bu eğilimlerin moderniteden bugüne ne tür değişimler gösterdiği konusu işlenmiştir. Bunun yanı sıra dünyada yaşanan değişimlerin neden olduğu küreselleşme ve buna koşut giden yerele bağlılık kavramları tarih eğitimi açısından incelenmiş ve tarih eğitiminde ne tür bir anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.

The Presentation of İdentity as History Education

History education has great importance for individuals' gaining high level thinking skills. Besides this, history education contributes a lot in transferring common values and identity of the society to the new generations. However, these benefits have caused the history education to be evaluated with ideological-political goals, especially as a source of legitimacy for the governments and groups that bid for power in many countries of the world. The identity perception that is tried to be transferred to the individuals has also been formed by being affected from these kind of usages of the history. In this study, by evaluating the relations among the concepts of history education, historical consciousness and identity, what kind of drawbacks the history's acceptance as a building of national identity that doesn't include humanistic elements, and how this tendencies have changed from modernity to today have been covered. In addition to these, the concepts of globalization that the changes in the world caused and the local dependency, which is parallel to this, have been studied from the perspective of history education and what kind of an understanding change needed in history education has been evaluated.

Kaynak Göster

APA Aslan, E , Akçalı, A . (2007). Kimlik Sunumu Olarak Tarih Eğitimi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268276