Kaynaştırma Öğrencileri, Akran İlişkileri Ve Akran İstismarı

Engelli bireyler için eğitimin temel hedefi, engelli olmayan bireyler için belirlenen eğitim hedeflerine benzer şekilde; bu bireyleri toplumsal yaşama hazırlamak, bağımsız ya da en az bağımlı olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için gerekli olan becerileri onlara kazandırmaktır. Engelli çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitilmelerini sağlayan kaynaştırma eğitiminde; kaynaştırma öğrencisinin uygun sosyal becerilere sahip olmasının ve böylelikle akranları tarafından kabul edilmesinin engellinin akademik başarısını olumlu etkilediği belirtilmektedir. Bu nedenle, eğitim sürecinde akademik becerilerin öğrenimi yanı sıra, uyum becerileri, kendini kontrol etme ve akranlarla ilişkili beceriler gibi sosyal becerilerin kazanılması önem kazanmaktadır. Ülkemizde 2000 yılından bu yana yaygınlaşmaya başlayan kaynaştırma uygulamasından yararlanan engelli öğrencilerin akranlarla ilişkileri ve yaşadıkları sorunların, akran istismarının yeterince araştırılmadığı gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma öğrencilerinin akran ilişkileri içindeki konumunu, algılanış biçimlerini ve akran istismarının boyutlarını belirlemek ve eğitimcilere çözüme yönelik uygulamalar geliştirmek amacıyla planlanan çalışmaya ön bilgi sağlamaktır. Örneklem grubu, Izmir'de üç ilköğretim okulunda, 16' sı kaynaştırma öğrencisi, toplam 329 öğrenciden oluşturulmuştur. Ölçme aracı olarak, öğrencilerin akran ilişkileri içindeki konumunu ve algılanış biçimlerini belirlemek üzere "Sosyometri" ve "Kimdir Bu?"; akran istismarının boyutlarını belirlemek amacıyla "Öğrenciler için Akran İstismarı Anketi" kullanılmıştır. Kaynaştırma öğrencilerinin arkadaşları tarafından ortak bir çalışma yapmak için tercih edilmedikleri, uyum ve iletişim problemli olarak algılandıkları belirlenmiştir.

Disabled Students, Coequal Relations and their Abuse

Similar to the education of student, the basic aim of education of disabled students is to prepare them as a member of the society and to equip them with skills that will enable them to become independent or be less dependent individuals in life During inclusive education, in which disabled students are educated with other students who have appropriate social skills and as a result, who are accepted by their peers benefit greatly from inclusive education, academically. Therefore, it is important to teach social skills such as adaptation, self-control and skills regarding managing peer relations, in addition to teaching academic skills. Inclusive education has become popular in Turkey since 2000. Since then, little research has been conducted on the peer relations of disabled student, there problems and peer abuse The objective of this research is to locate the status of disabled students in inclusive classes how their status is viewed by their peers and the dimension of peer abuse they receive and they do. As a result, this study will provide initial data for a future study to suggest practical solutions for educators. It was found that inclusion students are not preferred by their peers to conduct group works and they are regarded as problematic students in terms of adaptation and communication.

Kaynak Göster

APA Kabasakal, Z , Girli, A , Okun, B , Çelik, N , Vardarlı, G . (2008). Kaynaştırma Öğrencileri, Akran İlişkileri Ve Akran İstismarı . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268255