İstanbul'daki Özel Hastanelerde Çalışan Yöneticilerde İş Doyumu ve Tükenmişlik

Bu araştırmanın amacı, Istanbul'daki özel hastanelerde yönetici olarak çalışan bireylerin iş doyumları ve tükenmişliklerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırma, 137 özel hastaneden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 özel hastanede görev yapmakta olan 47'si kadın, 61'i erkek olmak üzere 108 yönetici pozisyonunda çalışan kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Minessota İş Doyum Ölçeği-MIDÖ Baycan (1985) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği-MTÖ Ergin(1991) aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve Pearson Korelasyon tekniği kullanılmış ve hata payı .05 olarak alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, iş doyumu ile tükenmişlik alt ölçeklerinden duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçekleri arasında ters yönde, kişisel başarı ile aynı yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, medeni durum ve yönetim pozisyonuna ve hizmet yılına göre çalışanların iş doyumu ve tükenmişliklerinde bir fark olmadığı, buna karşın, günlük çalışma saati, işini severek yapma ve çalışılan hastanenin yatak kapasitesine göre anlamlı fark olduğu bulgusu elde edilmiştir.

An Analysis of Burnout and Job Satisfaction Among Private Hospital Managers in İstanbul

The purpose of the study is to determine whether there is a difference managers' burnout and job satisfaction . İn this paper, a quantative approach has been used: Subjects have been selected andomly from 137 private hospitals in İstanbul. 108 subjects responded to the survey. The Job Satisfaction Scale which is adopted Turkish society by Baycan (1985) and Maslach Burnout İnventory which is adopted Turkish society by Ergin (1991) were used to measure job satisfaction and burnout levels. In the analysis, t test , and corelation were used. The study results indicated that there were found negative significant corelation between job satisfaction and on two burnout dimensions, emotional exhaustion and depersonalization, pozitive significant corelation with personal accomplishment.. In terms of sex, marital status and management position there were no significant differences but in terms of working hours per day, enjoy with job and hospital size there were significant differences between managers.

Kaynak Göster

APA Soyer, M . (2008). İstanbul'daki Özel Hastanelerde Çalışan Yöneticilerde İş Doyumu ve Tükenmişlik . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268265

2752 2637

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

Gizem SAYGILI, İşık GÜRŞİMŞEK

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Alev ÖNDER, Hülya GÜLAY

Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar Ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi

Zeynep HAMAMCI, Mehmet MURAT, Murat YIKIMAZ, Ali ÇEKİÇ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Çiğdem Yavuz GÜLER, A. Esra İsmen GAZİOĞLU

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL

Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Temel KALAFAT, Remzi Y. KINCAL

Denetim Odağı Farklı Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Pdr) Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları

Yeliz A. KIRALP, F. Sülen ŞAHİN, Sibel DİNÇYÜREK

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davranışları, Benlik Kavramı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Ayşe KANAY, Alev GİRLİ

Kaynaştırma Öğrencileri, Akran İlişkileri Ve Akran İstismarı

Zekavet KABASAKAL, Alev GİRLİ, Burcu OKUN, Neslihan ÇELİK, Gülseren VARDARLI

Okul Öncesi Dönemde Ruh Sağlığı

Nurten SARGIN