İşbirlikli Öğrenmenin Ve Geleneksel Öğretimin Öğrenci Tutum Ve Görüşleri Üzerindeki Etkileri: Termodinamik Dersi Uygulaması

Bu çalışmada işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemleriyle termodinamik dersinin öğrenilmesinin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri ile kontrol ve deney grubu öğrencilerinin uygulanan yöntemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi arnaçlanrnıştır. Araştırmada ön ölçüm- son ölçüm kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışma, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi fizik eğitimi anabilim dalının üçüncü sınıfında okutulan termodinamik dersine devam eden 40 öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Her iki grup öğrencilerinin tutumlarının olumlu yönde geliştiği ama aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, deney grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme yöntemine yönelik olumlu duygular geliştirdiği, kontrol grubu öğrencilerinin de yöntemin yetersizliklerinin farkında olmalarına rağmen geleneksel öğretim yönteminden hoşnut oldukları ortaya çıkmış ve sonuçlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

The Effects of Cooperative Learning and Traditional Teaching on Students Attitudes and Ideas: An Application on a Thermodynamics Course

The aim of this study was to investigate the effects of the cooperative learning and traditional teaching methods on students' attitudes towards the subject of thermodynamics. The study also explored students' ideas about the cooperative learning and traditional teaching methods. The pretest-posttest experimental versus control group design was used in this study. The sample consisted of 40 university students following a thermodynamics coıırse at physics education department in a state ııııiversity. It was found that the both group students' attitudes improved affirmatively but there wasn't any statistical difference between the posttest attitude scores of the both group students. That the students in the experimental group liked the cooperative learning method was revealed. It was also found that the students in the control group were pleased with the traditional teaching method, however, they were aware of the deficiencies of the method. Based on the findings of the study, some implications were discussed.

Kaynak Göster

APA Tanel, R , Kavcar, N . (2007). İşbirlikli Öğrenmenin Ve Geleneksel Öğretimin Öğrenci Tutum Ve Görüşleri Üzerindeki Etkileri: Termodinamik Dersi Uygulaması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268314