İnternet, Küreselleşme Ve Türk Öğretmenlerinin Olası Problemleri

Günümüz dünyasında, internet ve bilgisayar teknolojisi bazı kişiler için ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmaktadır. Bu kişilere göre yeni teknolojiler sadece kendileri için değil dünyanın başka bir yerinde yaşayan herhangi bir kişi için de büyük bir şanstır ve bu yeni teknolojiler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, fakirler ve zenginler arasındaki ayrımların ortadan kaldırılmasında mutlaka kullanılmalıdır. Diğer yandan bu fikirlerin karşısında olanlar ise bu yeni teknolojilerin fakirler ve gelişmekte olan ülkeler için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini iddia etmektedirler. Bu önemli konuya eleştirel bir açıdan bakmak amacıyla bu çalışmada öncelikle globalleşme değişik görüşlere dayanılarak tanımlanmış, internet ve bilgisayar teknolojilerinin dünya üzerindeki dağılımı istatiksel olarak verilmiştir. Daha sonra, bu teknolojilerin günümüz Türkiye'sindeki dağılımı, Türk öğretmenlerini, özellikle de sosyal bilgiler öğretmenlerini, bekleyen muhtemel tehlikelere temel oluşturması için örneklerle sunulmuştur. Son olarak ise sosyal bilgiler öğretmenlerini bekleyen muhtemel problemleri göstermek amacıyla değişik ihtimaller ortaya konulmuş ve örneklendirilmiştir.

The Internet, Globalızatıon, And Possıble Problems Of Turkısh Teachers

In today's world, the Internet and computer technology are collapsing borders for some people. These people believe that it is also a chance for any people around the world and these new technologies should be used to close the gaps between developed and developing countries, poor and rich people, and so on. However, others strongly believe that technology will not bring up anything new for poor people and developing countries. In order to look at this important issue from critical perspective; first, globalization is defined from different views and current distribution of the Internet and computer technology is explained by statistics in this paper. After that, Turkey's current situation in technology is illustrated with some examples to provide a base to explain how the Internet and computer technology can pose problems for Turkish teachers, especially for social studies teachers. Finally, to exemplify problems for social studies teacher different possibilities are expressed and demonstrated.

Kaynak Göster

APA Kesten, A . (2007). İnternet, Küreselleşme Ve Türk Öğretmenlerinin Olası Problemleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268291