İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Ondalık Gösterim” Alt Öğrenme Alanına İlişkin Başarı Testi Geliştirilmesi

Öz Çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf matematik dersi ondalık gösterim alt öğrenme alanına ilişkin başarı testi geliştirmektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından “Ondalık Gösterime Yönelik Akademik Başarı Testi” geliştirilmiştir. Testin geliştirilmesi aşamasında Atılgan(2015)’ın test geliştirme basamakları temel alınmıştır. Öncelikle testin amacı belirlenmiş, kritik davranışlar test kapsamına alınıp belirtke tablosu hazırlanmıştır. Daha sonra Bloom taksonomisi basamaklarına göre 25 denemelik test maddesi yazılmıştır. Uzman görüşleri alınıp gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hazırlanan başarı testinin pilot uygulaması yapılmıştır. Test maddeleri çeşitli hususlara dikkat edilerek test formuna yerleştirilmiştir. İlk aşamada hazırlanan başarı testi 378 dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen veriler Finesse paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, geçerli ve güvenilir 21 soruluk “İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Gösterim Alt Öğrenme Alanına İlişkin Başarı Testi” elde edilmiştir.

Kaynakça

Ansley, T. (1997). The role of standardized achievement tests in grades k-12. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of Classroom Assessment. Learning, Achievementand Adjustment. California: Academic Press.

Atılgan, H., Kan, A. Ve Doğan, N. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Hakan Atılgan (Ed.), Test Geliştirme (s.316-348). Ankara: Anı Yayıncılık.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları.

Cizek, G. J. (1997). Learning, achievement and assessment: constructs at a crossroads. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of Classroom Assessment. Learning, Achievement and Adjustment. California: Academic Press.

Ebel, R. L. (1965). Measuring educational achievement. New Jersey: Prentice-Hall Education Series.

Karaalioğlu, A. (2016). 7. sınıf oran ve orantı konusunun probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğrenci başarı ve kalıcılığına etkisi, (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Kempa, R. (1986). Assessment in science. Cambridge University Press, Cambridge, London.

Koç, N. (1985). Standart başarı testlerinin, bir eğitim sisteminde verilen çeşitli kararlardaki yeri ve önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17 (1-2), 19-30.

Kubiszyn, T. ve Borich, G. (2003). Education testing and measurement (7th ed.), Hoboken: John Wiley.

Ogan Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar başarılı?, Klasik ve alternatif ölçme- değerlendirme yöntemleri ve fizikte uygulamalar (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sanchez, W. B.,&Ice, N. F. (2005). Strike a balance in assessment.Şimşek, A. (2009). Öğretim tasarımı (1. baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Turgut, M.F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Saydam Matbaacılık, 9. Baskı.

Turgut, M. F.,& Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Umay, A. (2002). Matematik öğretmen adaylarının başarı güdüsü düzeyleri, değişimi ve değişimi etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).

Yeşilyurt, E. (2012). Öğretmen adaylarının bilişsel alanla ilgili sınama durumu soruları yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi.

Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları

Kaynak Göster

APA Ersoy, E , Bayraktar, G . (2018). İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Ondalık Gösterim” Alt Öğrenme Alanına İlişkin Başarı Testi Geliştirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (46) , 240-266 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/41774/407618