İlköğretim Okullarında Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ye¬terlikleri ve Yetkinlik İnançları

Bu çalışmada Yinelenen Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS¬R) çerçevesinde uluslararası işbirliğiyle denenen özgün verilerden bir kesit yeniden mercek altına alınıp incelenerek, Türkiye'de matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin öz¬değerlendirmelerine dayalı olarak yetkinlik inançları yansıtılmakta ve bazı bulgular tartışılmaktadır. Bu çerçevede, ayrıca okul yöneticilerin görüşlerine de başvurularak PISA¬2003'de elde edilmiş bazı veriler yeniden değerlendirilerek resmin eksik kalan yanlarından birisi tamamlamaya çalışılmakta, sorunun daha iyi anlaşılması için bazı bulgular özetlenmektedir. Böylece, bu iki grup öğretmenlerin mesleki yeterliliği ve kendi yansıtmalarına göre yetkinlik inançları ülkelere göre karşılaştırıldığında Türk öğretrnenlerinin kendilerini oldukça yetkin olduğunu belirtikleri anlaşılmaktadır. Daha sonra öğretmenlerin alanlarında uzmanlaşması ve yetkinleşmesi konularında ipucu olabilecek bazı bilgiler ve görüşler sergilenerek bir kısmı tartışmaya açılmaktadır. Özellikle mesleklerinde güçlemneleriyle ilgili öğretmenlere sunulması gereken bazı olanakların seminer, çalıştay v.b öğretim ve destek hizmetler düzenlenmesinin gerekleri ve yararları kısaca açıklanmakta; kısa sürede gerekli değişim ve meslekte gelişim için matematik ve fen bilimleri öğretmenlerine çağrı yapılmaktadır.

Primary Mathematics and Science Teachers' Beliefs about Their Competence and Proficiency

In this paper, a certain part of the original data obtained in the Third International mathematics and Science Study- Repeat (TIMSS-R) is revisited, and based on the self-evaluation of mathematics and science teachers in Turkey, their reflected beliefs about the professional competence and proficiency are investigated, and then some findings are compared and discussed. In this framework, the reflected views of school directors/principals, the related data of which were obtained in PISA-2003, are also reevaluated to highlight the shadows in the same landscape and the research findiııgs are summarized to explain the issue. When the professional competence of two groups of Turkish teachers is compared with other countries it is understood that the Turkish teachers are more confident. Moreover, the findings indicate some hints about their professional development for being more competent and expert, and the teachers' views are exhibited for the further discussion. In particular, the needs and benefits of various services (training supports, in-service courses, seminar, workshop, etc) which help teachers be empowered in their profession are explained very briefly, and a call is made to mathematics and science teachers for change and professional development very soon.

Kaynak Göster

APA Ersoy, Y . (2008). İlköğretim Okullarında Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ye¬terlikleri ve Yetkinlik İnançları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268245