İlköğretim Müfredat Laboratuvar Okulları İle Diğer İlköğretim Okullarının Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması

Bu çalışmayla, bir okul geliştirme projesi olan Müfredat Laboratuvar Okulu (MLO) uygulamasının, ilköğretim düzeyinde akademik başarı açısından değerlendirilerek, bu okullarda öğrenci başarısının nasıl olduğunun, MLO olmayan okulların öğrencilerinin akademik- başarısından farklı olup olmadığının ve öğrencilerin akademik başarısının okulun bulunduğu sosyoekonomik çevreye göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, MLO'ların ve MLO olmayan okulların Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nda (OKS) elde ettikleri başarı oranları arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Buna karşın, okulun bulunduğu sosyoekonomik düzeye göre, hem MLO'ların hem de MLO olmayan okulların, LGS'de ve OKS'de elde ettikleri başarı oranları arasında orta-üst sosyoekonomik düzeyde bulunan okulların lehine önemli bir farklılık bulunmuştur.

This study aims to discern the achievement levels of students at Curriculum Laboratory Schools at the primary school level, and whether their achievement varies significantly in comparison with that in other schools and in terms of the socio-economic status of the environment. The research has yielded no significant differences between the students of curriculum laboratory schools and those of other schools in terms their scores in the High School Entrance Exam (LGS in Turkish) and in the Secondary Education Institutions Exam (OKS in Turkish). However, significant differences have been found between the achivement of the students of both curriculum laboratory schools and of other schools in the High School Entrance Exam and in the Secondary Education Institutions Exam in favor of the those in middle and high income environments.

Kaynak Göster

APA Şahin, İ . (2006). İlköğretim Müfredat Laboratuvar Okulları İle Diğer İlköğretim Okullarının Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268426