İlköğretim 5.6.7. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Yapılan bu araştırmanın temel amacı, İlköğretim 5. 6. ve 7. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin, müzik dersi ile ilgili tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca "Müzik dersi tutum ölçeği"nden alınan puanların bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Melahat Şefizade İlköğretim Okulu öğrencileri (N=133) üzerinde yapılmıştır. Araştırmadaki veriler, araştırmacının hazırladığı "Öğrenci bilgi formu" ile öğretmen adaylarının müzik dersi ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amacı ile hazırlanmış olan "Müzik Dersi Tutum ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum düzeyleri ile bazı değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır (p

The basic aim of this research is to define music lesson attitude levels of the primary students 5th, 6`11 and 7th. Besides, we have questioned "Music lesson attitude" levels if they differ or not in terms of some demographic variables in the scope of general objectives of the research. The working group of the research consists students of Melahat Şefizade Primary Education (N=133). The data in the research has been gathered by using the "Music lesson attitude" and "Student Information" form. At the end of the research, it has been statistically determined that there are significant differences between some of the demographic features and attitude scale levels (p<.05).

Kaynak Göster

APA Otacıoğlu, S . (2007). İlköğretim 5.6.7. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268305