İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İNTERNET TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnternet Tabanlı Öğretim Yönteminin Ders Başarısına Etkisi”ni belirlemektir. Araştırmada, deneysel desenlerden “Öntest – Sontest Eşleştirilmiş Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen” kullanılmıştır. Çalışma 42 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, başarı testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Deneysel çalışma için Sosyal Bilgiler dersi 7. sınıf “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi ile ilgili 28 maddeden oluşan başarı testi geliştirilmiştir. Testin güvenirlik katsayısı KR 20  .82 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen verilere göre, internet tabanlı öğretim yöntemi kullanımı ile yapılan öğretim, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin akademik başarılarını artırmaktadır.

THE EFFECT OF WEB BASED TEACHING METHOD TO THE SUCCESS OF THE COURSE IN TRAINING PRIMARY TEACHING OF SOCIAL STUDIES

The purpose of this research is to determine the effect of the use of web based teaching in the Primary Education 7th grade Social Studies course and, to reflect the opinions of the students about the process. Among the experimental patterns, “Pretest-Posttest Paired Control Grouped Half-experimental Pattern” was used in the research. The work was carried out among 42 Primary Education 7th grade students. An achievement test of twenty eight items was developed about the unit of “Travel in History of Turkish” of the Social Studies course for the experimental practice. The reliability parameter of the test was found as KR 20 .82. The results of the research shows that, the teaching carried out by the use of web based teaching, increases the academic success on the Social Studies course.

Kaynakça

Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık

Bulduk, S. (2003). Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitapevi

Büyüköztürk, Ş. (2008). Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dilek, D. (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Gökdaş ve Kayri. (2005), E-Öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:II Sayı:II 21:34 24/06/2010 tarihinde http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_II/ozetler/ig_mkayri.htm adresinden alınmıştır.

Gülbahar, Y. (2009). E-öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.

Kan, Ç. (2006). Etkili Sosyal Bilgiler Öğretimi Arayışı. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim, C.14, S.2, s.537-544, 01:41, 28/08/2010 tarihinde www.sosyalbilgiler.gazi.edu.tr/article13.pdf adresinden alınmıştır.

Kılıç, D. (1994). İlkokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretmenlerin Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, Mayıs, S.221.

Öztürk, C. ve Dilek D. (2002). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yazılı Edebiyat Ürünlerini Ders Aracı Olarak Kullanmanın Duyuşsal Davranış Özelliklerini Kazanmaya Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, S.13, s.173-182, 21:27 24/06/2010 tarihinde http://ebd.marmara.edu.tr/arsiv/pdf/2002_15_173-182_41.pdf adresinden alınmıştır.

Sağlam, H.İ. (1997). İlköğretim Okullarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Venç, E. (2005). Sosyal Bilgiler Öğretimine Dair Sorunlar Çözüm Önerileri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Ocak, S.59, 02:44 19/08/2010 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi59/venc.htm adresinden alınmıştır.

Yanpar, (Şahin) T. (1997). İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, S.231, s.41-43

Kaynak Göster

APA Türker, H , Yaylak, E . (2011). İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İNTERNET TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 162-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265281