İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TURİZME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: FOÇA ÖRNEĞİ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin turizm faaliyetlerinin nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısında yarattığı değişime yönelik görüşlerini belirlemek, okulların kırsal veya kentsel özelliği, cinsiyet durumunun bu görüşlere etkisini incelemektir. Araştırma ilköğretime devam etmekte olan 76 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen olgusal ve likert tarzı sorulardan oluşan anketlerle toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, öğrencilerin turizm faaliyetlerine yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu, okulun konumu, cinsiyet durumuna göre bazı önemli farklar olduğu ortaya çıkarılmıştır.

THE ASPECTS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS TOURISM: IN FOÇA SAMPLE

The aim of this research is to determine the opinions of the primary school children according to the affect of the tourism activities on changes of the social-economic structure; analysing the effect of urban and rural properties of schools and sex structures on it. The research was conducted on 76 students of 8th grade in Foça district. Data of the research was collected by inventories in factual and Likert type developped by the researchers. According to the data, it was clear that the general attitudes of students towards tourism activities were positive; but there were some important differences in terms of the location of school and sex structures.

Kaynakça

[1] ATALAY İ., SEMENDEROĞLU A., ÇUKUR H. Ve GÜMÜŞ N. (1995). Urla- Çeşme Yarımadası'nda Doğal Ortam Koşullarının Turizm Potansiyeli Üzerine Etkileri, Proje No: 0901.93.02.02, DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı, İzmir.

[2] BAYSAN, S. (2002). Didim Kıyı Alanı Örneğinde Turizmin Çevresel Etkileri Konusunda Yerli Halkın Tutumları. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, Bildiriler Kitabı. İstanbul.

[3] CARMICHAEL B. A. (2000). A Matrix Model for Resident Attitudes and Behaviours in a Rapidly Changing Tourist Area. Tourism Management, N: 21, p. 601- 611, ISSN: 0261-5177, Elsevier Science Ltd.

[4] COTTRELL S. P., VASKE J. J., SHEN F. and RITTER P. (2007). Resident Perceptions of Sustainable Tourism in Chongdugou, China. Society and Natural Resources, N: 20, p. 511–525, Taylor & Francis Group, ISSN: 0894-1920 print/ 1521-0723 online, DOI: 10.1080/08941920701337986.

[5] DEMİRCİOĞLU, Güzin A. (1997).Turizm Planlaması Kapsamında Türk Turizminin Planlamaya İlişkin Öncelikleri ve Sosyal Turizm Planlaması

Kaynak Göster

APA Gümüş, N , Özüpekçe, S . (2009). İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TURİZME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: FOÇA ÖRNEĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (25) , 25-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25439/268417