İLKÖĞRETİM II. KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışma, 2005 yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konan İlköğretim Türkçe öğretim programının uygulanabilirliği üzerine öğretmen görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmadaki verileri elde etmek amacıyla Türkiye’deki yedi farklı bölgeden random olarak birer il seçilmiş, bu illerden ikişer öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler ses kayıt cihazıyla ve not etmek suretiyle kaydedilmiştir. Daha sonra görüşmeler yazıya geçirilmiş, elde edilen veriler nitel yöntemde kullanılan içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş, ulaşılan bulgular kategorileştirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda yeni programın öğrencilerdeki eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirdiği, yaparak ve yaşayarak öğrenme noktasında da programın etkin ve düzgün bir şekilde hazırlandığı görüşü tespit edilmiştir. Görüşmeye katılan öğretmenler, yeni programı yazma becerilerini geliştirmesi bakımından yetersiz görmekte, bu nedenle bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirmektedirler. Öğretmenlerin yarısı, yeni programın anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağlaması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin yarısı bakanlıkça dağıtılan kılavuz kitapların öğretmen açısından olumsuz etkileri olduğunu savunmuşlardır.

TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE TURKISH LANGUAGE EDUCATION PROGRAMME AT SECOND STAGE OF PRIMARY SCHOOL

This study was carried out to collect teachers' views on applicability of the primary school second stage Turkish language programme which has been gradually adopted since 2005. Data have been collected by semiconfigured interviews held with two teachers selected from one province from each of the seven geographical regions of the country. The interviews were recorded and also notes have been taken which then have been typed. The collected data have been analyzed by "content analysis" technique used in qualitative method and then findings have been categorized before interpretation. As a result of research, the new program, the students develop critical and creative thinking skills, the new program is beneficial for students at the point of learning by doing and experiencing. The new program is inadequate in terms of writing skills development. Then half of the teachers participating in the research, the new program is inadequate in terms of meaningful and lasting learning. Guide books have negative effects on teachers.

Kaynakça

Açıkgöz, K. (2003), Aktif Öğrenme, İzmir, Eğitim Dünyası Yayınları.

Akyol, H. (2006), Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara, Kök Yayınları.

Altunışık, R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu, S.; Yıldırım, E. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 4.Baskı, Sakarya, Sakarya Yayınları.

Balcı, A. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma, 5.Baskı, Ankara, Pegem A Yayınları.

Cemiloğlu, M. (2004), İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları.

Coşkun, E. (2007), İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Edi. Ahmet Kırkılıç-Hayati Akyol, Ankara, Pegem A Yayınları.

Demirel, Ö. (2005), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, Pegem A Yayınları.

Demirel, Ö. (2003), Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi, Ankara, Pegem A Yayınları.

Kavcar, C.; Oğuzkan, F. ; Sever, S. (1997), Türkçe Öğretimi, Ankara, Engin Yayınları.

MEB, (2005), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara

Nuhoğlu, M.- Gökkaya, H. (2006), Türkçe Öğretimi Uygulamaları, Ankara, Nobel Yayınları.

Öz, F. (2006), Uygulamalı Türkçe Öğretimi, 3.Baskı, Ankara, Anı Yayınları.

Türkçe Sözlük (2005), 10.Baskı, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Ünalan, Ş. (2006), Türkçe Öğretimi, 3.Baskı, Ankara, Nobel Yayınları.

Yalçın, A. (2002), Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara, Akçağ Yayınları.

Yıldırım A. - Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları.

Kaynak Göster

APA Güven, A . (2011). İLKÖĞRETİM II. KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 121-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265287

2775 2648

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Erdoğan Özdemir, Ayşegül Benli, Duygu Dörtlemez, Rabia Tanel, Serap Kaya, Nevzat Kavcar

KUANTUM FİZİĞİNDE BELİRSİZLİK İLKESİ: HİBRİT ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ

Erdoğan Özdemir, Mustafa Erol

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İNTERNET TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ

Hasan TÜRKER, Erhan YAYLAK

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCILERININ SERBEST OKUMA SÜREÇLERINDE OKUMA AMAÇLARI VE ANLAMI YAPILANDIRMA STRATEJİLERİ

Adnan KARADÜZ

İLKÖĞRETİM II. KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Ahmet Zeki GÜVEN

ORTAÖĞRETİMDE KOMPLEKS SAYILARLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Adem ÇELİK, Mehmet Fatih ÖZDEMİR

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özge ÖZBAYRAK, Melis Arzu UYULGAN, Şenol ALPAT, Sibel KILINÇ ALPAT, Mehmet KARTAL

“SINIFTA NE YAPIYORUM?”: ÖĞRETMENLERİN SINIFİÇİ GERİBİLDİRİMLERİ İLE İLGİLİ TEPKİLERİ

Bahar GÜN

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ İNCELENMESİ

Hülya PEHLİVAN, Pınar KÖSEOĞLU

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KAVRAMLARI HAKKINDAKİ YANLIŞ ANLAMALARI

Erdal TATAR, Yunus KARAKUYU, Cengiz TÜYSÜZ