İLKÖĞRETİM 6. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Bu araştırma, yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Amaca uygun olarak araştırmada ön-test, son-test ve kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır.Araştırmaya, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, İzmir, Buca’da bir ilköğretim okulundan 6/A ve 6/B sınıflarında toplam 82 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen Türkçe dersi tutum ölçeği ve yaratıcı yazma etkinliği yaprakları kullanılmıştır. Türkçe Dersi Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,86’dır.Kontrol grubunda 8 hafta boyunca haftada iki saat Türkçe ders programındaki yazma çalışmaları devam etmiştir. Deney grubuna 8 hafta, haftada iki saat yaratıcı yazma teknikleriyle yazma çalışmaları yapılmıştır. Araştırma verileri Türkçe dersi tutum ölçeğinin öntest ve son-test olarak uygulanması ile elde edilmiştir. Veriler, SPSS 15 istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir.Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda yaratıcı yazma yaklaşımına dayalı yapılan çalışmalar öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir.

THE EFFECT OF CREATIVE WRITING APPROACH ON TURKISH COURSE IN TURKISH CLASSES AT 6TH GRADE

This Research has been done to show the effectiveness of creative writing techniques on the students attitudes in Turkish Course. In this research, it was studied if the creative writing activities have effects of devoloping the students’ attitudes in Turkish Course. About writing or not.The Research has been done according to controlled pre-test post-test which are testing models. The students who are attending the second term of 2009-2010 teaching year of the elemantery school in Buca have participated in the research and it has been performed in experiment group of 40 students and in control group(6/B) of 42 students, totally 82 students Experiment and control groups were determined from a random way. Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.86 Turkish Attitude Scale is. Turkish course two hours per week for 8 weeks in the control group, the work program has continued to write. In the experimental group were divided into two creative writing lessons and techniques provided information about. Experiment group, 8 weeks, were conducted in two hours a week writing creative writing techniques. In Research Turkish Course attitude scale and creative writing technique handouts which have been developed as data gathering tool have been used. Research data have been collected by the Turkish Course Attitude Scale pre-test and post-test.”SPSS 17 For Windows”package program was used in the analysis of the research.The following results have been reached according to the findings held as a result of the statistical analysis of data gathered in research:The workings related to creative writing affected positively the attitudes of the studentstowards writing.

Kaynakça

Ataman, A. (Ed.). (1993). Eğitim Sürecinde Yaratıcılık. Yaratıcılık ve Eğitim. Türk Eğitim Derneği XVII. Eğitim Toplantısı. Ankara: Şafak Mat.

Ataman, M. (2006). Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Drama. Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara.

Beydemir,A 2010) İlköğretim 5. sınıf Türkçe Derslerinde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Yazmaya Yönelik Tutum, Yaratıcı Yazma ve Yazma Erişisine Etkisi (Pamukkale Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Bıshop, W. (1994). Crossing the Lines: On Creative Composition and Composing Creative Writing. Colors of a Diferent Horse: Rethinking Creative Writing Theory and Pedagogy. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

Güner, G. (2004). Türkçe Kompozisyon Öğretiminde (İlköğretimin II. Basamağı) Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 17 (225-230 s. ).

Horng, J. S. ,Hong, J. C. and Chanlın, L. J. (2005). “Creative Teachers and Creative Teaching Strategies”. International Journal of Consumer Studies, 29. 4, pp352- 358.

İpşiroğlu, Z. (1995). Eğitimde Yaratıcılık. Yaratıcılık ve Eğitim. (ed: A. Ataman).

Kuvanç,E.B.K.(2008).Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Öğrencilerin Türkçe Dersine İlişkin Tutumlarına ve Türkçe Dersindeki Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi İzmir:DEU.Eğt.Bil.Enst.

Küçük, S. (2007). Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

Majıd, D. A.; Tan, A. G. and Soh, K. C. (2003). Enchancing Children’s Creativity: An Exploratory Study on Using the Internet and Scamper as Creative Writing Tools. The Korean Journal of Thinking&Problem Solving, 13 (2), 67-81.

Maltepe, S. (2007). “Yaratıcı Yazı Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerinde Oluşturulan Yazılı Anlatım Ürünlerinin Değerlendirilmesi” Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 26, ss: 143-154.

MEB, İlköğretim Türkçe Dersi öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: 2005

Myers, D. G. (1993). The Rise of Creative Writing, Journal of Ideas, Vol. 54, No. 2 pp. 277-297.

Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ökten, İ. (2005). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Resim-İş Derslerindeki Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi ve Bu Öğrencilere Uygulanabilecek Yaratıcı Etkinlikler. Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Özbay, M. (2004). Türkçe Öğretimi Bibliyografyası, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özbay, M. (2010). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap

Öztürk, E. (2000). İlköğretim V. Sınıf Türkçe Derslerinin Yaratıcı Düşünce Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Semerci, N. (2000). Yaratıcılık, Kritik Düşünme ve Problem Çözme. Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı:271 s. 37-40.

Sever, S. – Kaya, Z. ve Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Tompkins, E. G. (2000). Teaching Writing “Balancing Proces and Product”. New Jersey: Prentice-Hall.

Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı Yazma Uygulamalarının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. AİBÜ Sos. Bil. Ens.

Üstündağ, T. (2005). Yaratıcılığa Yolculuk. (3. Baskı). Ankara:Pegem A Yayıncılık.

Yavuzer, H. S. (1996). Yaratıcılık. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

www.eric.ed.gov, “Teaching Creative Writing in the Elementary School”, Essex Cristopher, 1995.

www.writing.com Creative Writing: A Partial Solution to A Growing Problem, 2007.

Kaynak Göster

APA Akkaya, N . (2011). İLKÖĞRETİM 6. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (30) , 311-319 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25121/265271