İÇ GÖÇ YAŞAMIŞ VE YAŞAMAMIŞ ÇOCUKLARIN OKULDA UYUMU

Göç yaşantısı, birçok ruhsal ve sosyal problem açısından bir risk faktörü olarak ele alınmaktadır. Okul çağı çocukları için göç yaşantısı daha karmaşık bir süreçtir. İç göç yaşayan çocukların okulda ruhsal uyum durumlarının ortaya konması ve göç yaşayan ve yaşamayan çocukların ev ve okul ortamında ruhsal uyum durumlarının farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla planlanan bu araştırmada, göç yaşamış çocuklarda ruhsal uyumsuzluk sıklığı %37 olarak tespit edilmiştir ve göç yaşamamış gruptan anlamlı olarak fazla bulunmuştur (p0.05). Öğretmenler, göç yaşamış çocuklarda görülen ruhsal uyum problemleri arasında en fazla okul başarısızlığı, tik, tırnak yeme problemlerini ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonucunda, göç yaşamış çocukların okulda uyumlarının sağlanması amacıyla, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarının eşgüdümlü çalışmalarının gereği vurgulanmıştır.

SCHOOL ADJUSTMENT OF MIGRANT AND NON-MIGRANT CHILDREN

Migration experience can be regarded as a risk factor for many mental and social problems. In the case of school-aged children, migration is a more complex process. In this study, aims were to determine the mental adjustment status of migrant children in school and to compare mental adjustment of migrant and non-migrant children in both school and home settings. The frequency of mental maladjustment among migrant children was found 37% and significantly different from their nonmigrant peers. Teachers reported more internalizing problems for migrant students. The agreement between teachers’ and mothers’ reporting was low. Teachers reported academic failure, twitching, nail biting, as the most common problems among migrant children. The results of the study emphasized the importance of collaborative work between educational, health and social institutions to ensure the mental adjustment of migrant children in school.

Kaynakça

Cicourel, A. “Living in Two Cultures: The everyday world of migrant workers”. içinde: Living in Two Cultures. Great Britain: The Unesco Press (1982),s. 19,45.

Balcıoğlu, İ. ve F. Samuk.. “Göç ve Ruh Sağlığımız”. içinde: Medikal ve Psikososyal Açıdan Göç Olgusu.

Ed: İ. Balcıoğlu, İstanbul: Alfabe Basım Yayın. (2002), s.40.

Cornille, T.,A.,W. D. Brotherton. “Applying the Developmental Family Therapy Model to Issues of Migrating Families”. İçinde: Families on the Move, Migration, Immigration, Emigration and Mobility. Ed.: B.Settles, D. Hanks, M. Susman,. USA: The Haworth Press. (1993), s.326.

Warfa, N., K. Bhui, T. Craig, S. Curtis, S. Mohamud, S. Stansfeld, ve diğ. “Post Migration Geographical Mobility, Mental Health And Health Service Utilization Among Somali Refugees In The UK: A Qualitative Study”. Health and Place 12(4): 503-515, (2005).

Steel, Z., D. Silove, T. Chey, A. Bauman, T. Phan, T. Phan. “Mental Disorders, Disability and Health Service Use Amongst Vietnamese Refugees and The Host Australian Population”. Acta Psychtr Scand, 1-10,(2004).

Ekici, G., H. A. Savaş ve S. Çıtak. “İntihar Riskini Arttıran Psikososyal Etmenler (Sosyal Güvence Yokluğu, Göç Ve Diğer Stresörler)”. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2(4):204-212, (2001).

Bhugra, D. “Migration and Mental Health”. Acta Psychiatr Scand, 109, 243-258, (2004).

Moilanen, I.ve A. Myhrman. “What Protects Child During Migration?”. Scand J Soc Med, 17(1):21-24, (1989).

Heptinstall, E., V. Sethna ve E. Taylor. “Ptsd and Depression in Refugee Children.: Associations With Pre-migration Trauma and Post- migration Stress”. Eur Child Adolesc Psychiatry, 13: 373-380, (2004).

Janssen, M., F.C. Verhulst, L. Bengi-Arslan, N. Erol, C.J. Salter, A. Crijnen. “Comparison of Self-Reported Emotional and Behavioral Problems İn Turkish Immigrant, Dutch And Turkish Adolescents”. Soc Psychiatry and Psychiatric Epidemiol, 39(2): 133-140, (2004).

Stevens, G.W.J.M., T. Pels, L. Bengi-Arslan, F. C. Verhulst, W.A.M.Vollebergh, A.A.M. Crijnen. “Parent, Teacher and Self-Reported Problem Behavior in The Netherlands”. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 38:576-585,(2003).

Bengi-Arslan, L., F. C. Verhulst, J. van der Ende, N. Erol. “Understanding Childhood Problem Behaviors From a Cultural Perspective: Comparison of Problem Behaviors and Competencies in Turkish Migrant, Turkish and Dutch Children”. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiol,32: 477-484, (1997).

Fazel, M. ve A. Stein. “Mental Health of Refugee Children: Comperative Study”. BMJ, 327: 134,(2005).

Öztek, Z. ve M. Bertan. Yurt Dışına Göç ve Sağlık. Ankara: Hacettepe Ünv. Toplum Hekimliği Enstitüsü Yayını, (1982).

Diler, R.S., A. Avci, G. Seydaoglu. “Emotional and Behavioural Problems in Migrant Children”. Swiss Medical Weekly, 133: 16-21, (2003).

Şimşek, Türütgen, Z. ve N. Erol. “Kentleşme Sürecinde Çocuk Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet”. İçinde: Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet. Ed.: Ü. Onat , Ankara: Sabev, (2002).

Gün, Z. Çocuk ve Göç. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2002).

Mirsky, J. “Preparing Adolescents for Immigration: a Group Intervention”. Children & Youth Services Review, 26 (4):413-426, (2004).

Fichter, M.M., F. Xepapadakos, N. Quadflieg, E. Georgopoulou, W.E: Fthenakis. “A Comperative Study of Paychopathology in Greek Adolescents in Germany And in Greece in 1980 and 1998- 18 Years Apart”. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience,254(1): 27-35, (2004).

Tezcan, M. “Ulusal ve Uluslararası Göçün Eğitimsel Sonuçları”. İçinde: II.Ulusal Sosyoloji Kongresi ‘Toplum ve Göç’. Ankara: DİE Matbaası, (1997).

Cornille,T. A. “Support Systems and the Relocation Process for Children and Families”. İçide: Families on the Move, Migration, Immigration, Emigration and Mobility. Ed.: B.Settles, D. Hanks, M. Susman, USA: The Haworth Press, (1993),s. 285.

Harper, D. “Epilogue: Living in Two Cultures-Some Sociological Considerations”. İçinde: Living in Two Cultures.Great Britain: The Unesco Press, (1982), s.320.

Özen, Ş., S. Antar, Ö. Özbulut, A. Altındağ, R. Oto. “İç Göç Yaşayan Bir Grup Lise Öğrencisinde Ruhsal Belirti Şiddetinin Cinsiyet ile İlişkisi”. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8 (3): 156-162, (2001).

Gökler, B. ve F. Öktem. “Bir Gecekondu İlkokulu Öğrencilerinde Ruhsal Uyum Taraması”. Toplum ve Hekim, 36: 24-27, (1985).

Coşkun, A. Çocuklarda Davranış Derecelendirme Ölçeği ve Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeğinin Malatya İl Merkezindeki İlkokullarda Uygulanması. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. (1994).

Gülmez, H. İlkokul Öğrencilerinde Ruhsal Uyumun Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi. (1991).

Öy, B., B. Rezaki, N. Başoğlu, A. Bağçacı, R. İlgen. “Bir Pediyatri Polikliniğine Başvuran İlkokul Çocuklarında Ruhsal Uyum Taraması”. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 3(1): 15-21, (1996).

Özdamar, K. Paket programları ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi. (2002).

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesi. İnternet

http://www.cgm.gov.tr/files/istatistikler/asgari_ucret_istatistikleri/yillar_itibariyle_asgari_ucret _16_yasini_dolduranlar17072009.pdf?category_id=198

Tufan, B. Türkiye’ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psikososyal Durumları. Ankara: DPT Yayınları. (1987).

Stevens, G.W.J.M., W.A.M. Vollebergh, T.V.M.Pels ve A.A.M. Crijnen. “Predicting Externalizing Problems in Moroccan Immigrant Adolescents in the Netherlands”. Soc Psychiatry and Psychiatr Epidemiol, 40 (7):571-579, (2005).

Vourenkoski, L., I. Moilanen, A. Myherman, O. Kuure, V. Penninkilampi, E. Kumpulainen. “Long-term Mental Health Outcome Of Returning Migrant Children and Adolescents”. European Child and Adolescent Psychiatry, 7:219-224, (1998).

Malmgren, K.W., J.C. Gagnon. “School Mobility and Students with Emotional Disturbance”. Journal of Child and Family Studies,14(2): 299-312, (2005).

Rutter ve diğ.(1974)’ten akt. Aronowitz, M. “The Social and Emotional Adjustment of İmmigrant Children: a Review of Literature”. International Migration Review, 18(2): 237- 257, (1984).

Dion (1972)’den akt. Gander, M.J., H.W. Gardiner. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayıma Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: İmge Kitabevi. (1998),s.395.

Yörükoğlu, A. Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları. (1998), s. 316. Erişimli:

Kaynak Göster

APA Uluocak, G . (2009). İÇ GÖÇ YAŞAMIŞ VE YAŞAMAMIŞ ÇOCUKLARIN OKULDA UYUMU . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (26) , 35-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25438/268405