GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Sanat Eğitimi süreçlerinin önemli ve ayrılmaz bir öğesi olarak kabul edilen bilgi / duygu sürecindeki amaç, disiplinlerarası bilgi akışı ile Güzel Sanatlar Eğitiminin etkinliğini arttırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, disiplinlerarası geçirgenliğin bütün öğelerinin ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir. Lisansüstü eğitiminde, değerler sistemi içinde yer alan bilgi/duygu değerlendirilmesinde gözlenen sorunların giderilmesi için ve eğitimsel düzenleyicilerin değerlendirilmesinde de, çağdaş eğitim ortamlarının değişikliği ve olabilirliği ile ilgili değerlerin güncellenmesi gerekmektedir. Sürekli Güzel Sanatlar Eğitiminde disiplinlerarası gelişim yeni çağdaş düşüncenin gelişimini sağlayabilmesi açısından etkili yollardan birisi olarak görülmektedir.

The purpose in the data/sensation process which is accepted as an important and inseperable component of Art Education process, is to increase the activity of Fine Arts Education with the data transfer between branch of knowledges. To reach this purpose, it should be evaluated by considering the whole components of the permeability of the branch of knowledges each by each and each by whole. In graduate education, to remove the problems that are observed during the data/sensation evaluation that appear in worth system and in the evaluation of the educational organizer, the values about the alteration in the contemporary education atmospheres and about its possibilities should be made current. In the continual Fine Arts Education, the development between branch of knowledges is seen as an effective way to provide the development of new contemporary thoughts.

Kaynak Göster

APA İnce, M . (2005). GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268396

3310 3736

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yasemin SAYAN, Hüseyin AKSU

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN BEKLENTİLERİ VE KAYGILARI

Şule Aycan, Nihat Ayçana, Suat Türkoğuz

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Gaye KIRAY

ÜNİVERSİTELERİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Aygül Aykut

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

MÜZİK EGITIMI BİLİM DALLARINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Turan SAGER

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGILARI

Bahaddin Acat, Zafer Balbağ, Burcu Demir, Aslı Görgülü

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sabahattin Deniz, İzzet Görgen, Nurettin Şahin