GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerinin görsel, işitsel ve kinestetik durumlarının belirlenerek, öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların sosyo-kültürel yapıları ile başarıları, tutumları ve kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere tarama yönteminden faydalanılarak teorik bir yol izlenmiştir. Araştırma 2006–2007 eğitim-öğretim yılının mart ve nisan aylarında, İzmir ilinin Bergama, Çiğli, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Seferihisar, Tire ve Urla ilçelerinden seçilen farklı soysa-kültürel düzeyde 13 ilköğretim kurumunun 8.sınıfında öğrenim gören 394 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma verileri ise matematik başarı testi, matematiğe karşı tutum ölçeği, matematik kaygı ölçeği ve temsil sistemleri tespit testi ile toplanmıştır. Ayrıca yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak öğrencilerin temsil sistemlerine ait veriler toplanarak çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel verilerin analizinde ANAVO ve Scheffe testi, Varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okulların sosyo-kültürel yapıları ile matematik başarısı, okulların sosyo-kültürel yapıları ile matematik tutumları arasında ve sosyo-kültürel yapıları ile matematik kaygısı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

THE RESEARCH OF 8th GRADE STUDENTS’ WHO HAS AUDIO, VISUAL AND KINESTHETIC FEATURES; SUCCESS, ATTITUDE AND ANXIETY ACCORDING TO SOCIO-CULTURAL BACKGROUND

The aim of this study is to investigate relation between socio-cultural background of the school they attend and the success, attitude and anxiety of the 8th grade students by means of determining their audio, visual and kinesthetic situations. A theoretical way of scanning method is used to realize the aim of this study. The study is made in 2006-2007 educational season in the months of March and April and in Bergama, Çiğli, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Seferihisar, Tire and Urla - İzmir. It is on 394 8th grade students from 13 different primary schools that have different socio-cultural levels. Qualitative and quantitative research approach is used in the research’s. Data of this research is collected by Mathematics Success Test, Attitudes towards Mathematics Scale, Mathematics Anxiety Scale and Performance Systems Test. In addition, by using half-structured interviews, students’ data about their performance systems is analyzed. In the analysis of quantitative data of research, average of squares, sum of squares, Anavo and Scheffe Test, Variance Analysis is used. As a result of research, schools’ socio-cultural structure and mathematics success of students, schools’ socio-cultural structure and students’ attitudes towards mathematics and schools’ sociocultural structure and students’ anxiety about mathematics have a meaning relationship and difference.

Kaynakça

Akgül A., Çevik.O. (2003). İstatiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara. Babadoğan, Cem. (2000). Öğretim Sitili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, sayı:147, ss61-63.

Baloğlu M.(2005). “Matematik Kaygısını Derecelendirme Ölçeği’nin Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelemesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), Mayıs 2005,7- 30

Başar, M., Ünal, M. ve Yalçın, M. (2001). “İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik Korkusunun Nedenleri”, “V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi”.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t212d.pdf adresinden 10.06.2007 tarihinde ulaşıldı.

Bayturan S. (2004). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Başarılarının Matematiğe Yönelik Tutum, Psikososyal ve Sosyademografik Özellikleri İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Brush, L. R. (1976). Mathematics Anxiety in College Students. Unpublished Manuscript, Wesleyan University.

Boydak, H.A. (2006). Öğrenme Stilleri. ( 11. Basım ). İstanbul: Beyaz Yayıncılık.

Camp, C. C.(1992). A Comparison of The Math Anxiety and Math Self – Efficacy Constructs. Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Commonwealth University.

Çalışkan, N., Yeşil, R. (2005). Eğitim Sürecinde Öğretmenin Beden Dili. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6 , Sayı 1, 199 – 207.

Dövücü, T. (2001). Türkiye’den NLP ve Sibernetik Uygulamaları–I ( 2. Basım ). İstanbul: Beyaz Yayınları.

Erdoğan, İ. (2000). Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Erol, E.( 1989). Prevalence and Coorelates of Mathematics Anxiety in Turkish High School Students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Ersever, O.G.(2003).Etkili İletişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı:36 Çalışkan, N., Yeşil, R. (2005). Eğitim Sürecinde Öğretmenin Beden Dili. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6 , Sayı 1, 199 – 207..

Dew, K. M. H., Galassi, J. P., & Galassi, M. D. (1984). Math Anxiety: Relation With situational test anxiety, Performance, Physiological Arousal, and Math Avoidance Behaviour. Journal of Counseling Psychology, 31,580-583.

Gülten, D.Ç., Gülten, İ. (2004). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersi Notları İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı:16, ss 74 –87.

Gün., N.(2001). NLP Zihninizi Kullanma Kılavuzu.(2.Basım)

Gürkan, T. (2003). Hukuk Öğretiminin Ve Hukukçunun Eğitiminin Değerlendirilmesi. www.barobirlik.org.tr/yayinlar/makaleler/tanjugurkan.doc (26.05.2007)

Korukçu, M.M. (2003). Zihni Etkin Kullanma Yöntemi ( NLP ) nin Yaratıcı Sanat Olarak Tiyatro Alanında Dramatik Yazarlık ve Oyunculuk Bağlamında Uygulanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Resnick, J. H., Viehe, J., & Segal, S.(1978). Is Math Anxiety a Local Phenomenon? A Study of Prevalence and Dimensinolality. Journal of Counseling Psychology, 29, 39–47.

Richardson, F.C., & Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19, 551 – 554.

Rounds, J.B., & Hendel, D. D. (1980). Measurement and Dimensionality of Mathematics Anxiety. Journal of Counseling Psychology, 27, 138 – 149.

Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19, 551-554.

Sever, S.(1998). Dil ve İletişim ( Etkili Yazılı ve Sözlü Anlatım). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 31 (1):51-66.

Suinn, R. M., Edie, C. A., Nicoletti, & Spinelli, P. R.(1972). The MARS, A Measure of Mathematics Anxiety: Psychometric Data. Journal of Clinical Psychology, 28, 373– 375.

Tavşancıl, E.Keser, H. (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, Ankara, Cilt1, Sayı1.

Ülgen, G.(1994). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset.

Yenilmez, K., Özabacı N.S. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik İle İlgili Tutumları Ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlinki Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:14.

Yüksel-Şahin, F. (2004). Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Üniversite Öğrencilerinin Matematik Korku Düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derg

Kaynak Göster

APA Keşan, C , Kaya, D , Yetişir, Ş . (2012). GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25119/265241

5034 5756

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıkları İle Kariyer İnançları Arasındaki İlişki

Funda Akkoç

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA SUNULAN MONTESORRİ VE MANDALA EĞİTİMİNİN GÖRSEL ALGILAMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sunay Yıldırım, Berrin Akman, Erhan Alabay

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği)

Süleyman Doğru, Mustafa Uyar

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bülent Baki Telef, Rengin Karaca

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Tuncay Canbulat, Semiha Kula, Mehmet Şahin, Merve Tamtürk, Açelya Pelin Eskicioğlu

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN YAŞAMLARINDA ALGILADIKLARI STRESİ YORDAYAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ*

Güler Köksal, Zekavet Kabasakal

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA ALAN BİLGİLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melis Arzu Uyulgan, Mehmet Kartal

KAYNAŞTIRMAYA YERLEŞTİRİLEN ZİHİN YETERSİZLİĞİ VEYA OTİSTİK ÖZELLİKLERİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUL YAŞANTILARI VE AKRANLARIYLA İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Alev Girli, Selin Atasoy

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ “BİLEŞİKLER” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ

Özge Özbayrak, Mehmet Kartal

GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ

Cenk KEŞAN, Deniz KAYA, Şafak YETİŞİR