GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE ÜÇ BOYUTLU DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI KULLANIMININ, 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE GEOMETRİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmada, “Prizmalar” konusu örnek olarak seçilerek, geometri öğretiminde üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanımının, 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını ve geometri dersine karşı tutumlarını nasıl etkilediği belirlenmiştir. Araştırma yarı deneysel bir çalışmadır ve son test kontrol gruplu modele dayanmaktadır. Örneklemi bir devlet okulunda 12. sınıfta okuyan 71 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda 36 öğrenci ile dinamik geometri yazılımlarından biri olan Cabri 3D kullanılarak, kontrol grubunda 35 öğrenci ile geleneksel yöntemlerle işlenmiştir. Araştırmada nicel veriler toplanmıştır. Veri toplama araçları “Uzay Geometri Başarı Testi”, “Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği”, “Prizmalar Başarı Testi” dir. Veriler TAP ve SPSS 15.0 istatistik paket programları kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular arasında Cabri 3D kullanımının öğrencilerin akademik başarı yönünden deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Cabri 3D kullanımı ile ders işlenişleri sonunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin geometriye yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı sonucu elde edilmiştir.

THE EFFECT OF UTILIZING THE THREE DIMENSIONAL DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE IN GEOMETRY TEACHING ON 12TH GRADE STUDENTS, THEIR ACADEMIC SUCCESS, AND THEIR ATTITUDES TOWARDS GEOMETRY

This research, with the subject of prisms selected as an example, is intended to determine how utilizing the three dimensional dynamic geometry software affects 12th grade students, their academic success, and their attitudes towards geometry. The research is a semi-experimental study and it is based on the post-test control group model. The sample of the research consists of 71 students at 12th grade in a public school during 2009-2010 academic year. In the experimental group, 36 students took the courses using Cabri 3D, which is a dynamic geometry software (DGS), while in the control group 35 students took the courses through traditional presentation method. This was implemented for five weeks. Quantitative data were collected in the study. The prism subject of the solid objects sun-learning field is selected as samples. Quantitive data were gathered during the research. The data was acquired by the means of “space geometry success test”, “attitude towards geometry scale” and “prisms success test ”. Quantative data are analyzed by utilizing SPSS 15.0 statistical packaged software. Utilizing Cabri 3D, one of the findings obtained in research, is defined as a statistically significant difference in favour of the experimental group. At the end of the lessons with the use of Cabri 3D, it was seen that there is no statistically significant difference at the experimental and control group students’ levels of attitude towards geometry. It is considered that the results gathered from the research shall contribute to the studies to be carried out on the use of Cabri 3D in geometry learning.

Kaynakça

Accascina, G. & Rogora, E. (2006). Using Cabri 3D Diyagrams for Teaching, International Journal for Technology in Mathematics Education, 13(1), 22-34.

Aksu, H. H. (2005). İlköğretimde Aktif Öğrenme Modeli İle Geometri Öğretiminin Başarıya, Kalıcılığa, Tutuma ve Geometrik Düşünme Düzeyine Etkisi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Altun, T. & Bektaş, E. (2010) Views of Regional Boarding School teachers about the use of ICT in education, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, pp. 462-467.

Baki, A. (2001). Bilgisayar Destekli Matematik, İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.

Bako, M. (2003). Different Projecting Methods in Teaching Spatial Geometry. http://www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG7/TG7_Bako_cerme3.pdf

Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ben-Chaim, D., Lappan, G., & Houang, R. T. (1988). The Effect Of İnstruction On Spatial Visualization Skills of Middle School Boys And Girls. American Educational Research Journal, 25(1), 51-71.

Bones, M. (2002), Computer Assisted Instruction and Volumes of Solids, California Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. Baskı). Ankara: Pegem.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Eryiğit, P. (2010). Üç Boyutlu Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının 12. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları Ve Geometri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Funkhouser, D. (1993). The Influence of Problem Solving Software on Students Attitudes About Mathematics. Journal of Research on Computing in Education, 93(25), 339-347.

Güven, B. (2002), Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Keşfederek Öğrenme, Yüksek Lisans Tezi, KATÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Güven, B. & Karataş İ. (2003). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Geometri Öğrenme: Öğrenci Görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 2(2), 67-78.

Harel, G. & Sowder, L. (1998). 'Student proof schemes result from exploratory studies', in A. Schoenfeld, J. Kaput and E. Dubinsky (eds.), Research in Collegiate Mathematics III (pp. 234-282). American Mathematical Society. Engineering Design Graphics Journal, 54(1), 1-7.

Işıksal, M. & Aşkar, P. (2003). Elektronik Tablolama ve Dinamik Geometri Yazılımını Kullanarak Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi. İlköğretim-Online, 2(2), 10-18.

Karamustafaoğlu, S. (2003), Maddenin İç Yapısına Yolculuk" Ünitesi İle İlgili Basit Araç- Gereçlere Dayalı Rehber Materyal Geliştirilmesi Ve Öğretim Sürecindeki Etkililiği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Katona,J. (2008), Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Solving 2 and 3-dimensional problems with help of dynamical geometry software

King, J., Schattschneider, D. (1997). Preface: Making geometry dynamic. In J.R. King & D. Schattschneider (Eds.), Geometry Turned On!: Dynamic Software in Learning Teaching and Research (pp ix-xiv). Washington, D:C: The Mathematical Association of America.

Köse,Y.E. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinamik Geometri Yazılımı Cabri Geometriyle Simetriyi Anlamlandırmalarının Belirlenmesi: Bir Eylem Araştırması, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Laborde, C. (2001). Integration of Technology in the Design of Geometry Tasks with Cabri-Geometry. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6, 283-317.

MEB (2005), Ortaöğretim Matematik ( 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Özbay, Y. & Şahin, M. (2000), Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESATÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 104-113.

Stanton, N.A., Porter, L.J. & Stround, R. (2001). Board with Point and Click? Theoretical Perspectives on Designing Learning Environments. Innovations in Education & Teaching International, 38(2), 175-182.

Şahin, Y.T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara:Anı Yayıncılık.

Tabuk, M. (2003), İlköğretim 7. Sınıflarda "Çember, Daire ve Silindir" Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Tavşancıl, E., (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Nobel Yayınları, Ankara.

Tutak, T. (2008). Somut Nesneler Ve Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Öğrencilerin Bilişsel Öğrenmelerine, Tutumlarına Ve Van Hiele Geometri Anlama Düzeylerine Etkisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Tutkun, Ö.F., Öztürk, B. & Demirtaş, Z. (2011). 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey.

Yıldız, Z. (2009). Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları Ve Hacimleri Konularında Bilgisayar Destekli Öğretimin İlköğretim 8. Sınıf Öğrenci Tutumu Ve Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

APA Çelik, A , Erduran, A , Eryiğit, P . (2016). THE EFFECT OF UTILIZING THE THREE DIMENSIONAL DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE IN GEOMETRY TEACHING ON 12TH GRADE STUDENTS, THEIR ACADEMIC SUCCESS, AND THEIR ATTITUDES TOWARDS GEOMETRY . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35753/399481