GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Geometrik şekil oluşturma, uzamsal yeteneğin, geometrik fikirlerin ve becerilerin geliştirilmesinde ve hatta sayıların anlaşılmasında da çok önemli bir yere sahiptir (Clements ve ark, 1997). Clements ve arkadaşlarının (2004) çalışmasına göre verilen bir şekli oluşturma ve parçalarına ayrıma ile ilgili beceriler, geometrik muhakemenin gelişmesi ve kavramların oluşturulabilmesi açısından önemlidir. Ancak alan yazına bakıldığında konu ile ilgili çalışmaların küçük yaş gruplarına yönelik olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6-8.sınıf öğrencilerine yönelik şekil oluşturma ve parçalarına ayırma problemlerinde gösterdikleri davranışları ortaya koymaktır. Bu amaçla Clements, Wilson ve Sarama’nın (2004), tanımladığı geometrik şekil oluşturma ve parçalarına ayırma beceri düzeyleri (Clements ve Sarama, 2009) dikkate alınarak 24 problem oluşturulmuştur. Araştırmada örnek olay çalışması yapılmıştır. Araştırma, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 6 kişiyle yürütülmüştür. Veriler, klinik mülakat ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış ve böylece öğrencilerin gösterdiği davranışlar ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, değişik problem durumlarına ilişkin çeşitli öğrenci davranışları tanımlanmıştır.

STUDENTS’ ACTIONS ON COMPOSITION AND DECOMPOSITION OF GEOMETRIC FIGURES

Geometric composition is significant in developing spatial abilities; geometric ideas and skills, and even foundations for understanding of number (Clements et al. 1997). According to study of Clements and others (2004), skills related to composition and decomposition shapes are very important for the development of geometric reasoning and concept formation. However searching the literature, it’s seen that in the researches related the subject are fulfilled with the little child. The aim of this study is to investigate the actions of the primary 6th, 7th and 8th grade students while they compose and decompose shapes. For this purpose 24 tasks which were based on Clements and Sarama’s research on levels of thinking in the domain of composition of and decomposition of geometric figures for young children were designed. The case study was chosen as a qualitative method. The participants of the study consisted of total 6 students comprising 2tudents from 8th, 2 students from 7th and 2 students from 6th grade. The data of study were collected by clinical interview. The data were analyzed by content analysis and actions of students were put forward. As a result of various actions of students concerning different problems were determined.

Kaynakça

Akkaya, S. Ç. (2006). Van Hiele Düzeylerine Göre Hazırlanan Etkinliklerin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Tutumuna ve Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Clements, D.H., Sarama, J., Battista, M.T. ve Swaminathan, S. (1996). Development of Students’ Spatial Thinking in a Curriculum Unit on Geometric Motions and Area. In E. Jakubowski ve D. Watkins ve H. Biske (Eds.). Proceedings of the Eighteenth Annual Meeting of The North America Chapter of The International Group for The Psychology of Mathematics Education. Sayı 1, 217-222. Colombus, OH.

Clements, D.H., Battista, M.T., Sarama, J. ve Swaminathan, S. (1997). Development of Students’ Spatial Thinking in a Unit on Geometric Motions and Area. The Elementary School Journal: 98(2), 171-186.

Clements, D.H., Sarama, J. ve Wilson, D.C. (2001). Composition of Geometric Figures. Proceedings Of The 25 th Conference Of The International Group For The Psychology Of Mathematics Education:Ultrecht- The Netherlands, Vol:2 273-280.

Clements, D.H., Wilson, D.C. ve Sarama, J. (2004). Young Children’s Composition of Geometric Figures: A Learning Trajectory. Mathematical Thinking and Learning: 6(2), 163- 184.

Clements, D.H. ve Sarama, J. (2009). Learning and Teaching Early Math The Learning Trajectories Approach. Madison Ave, Newyork. Routledge. Goldin, G. A. (1998). Observing mathematical problem solving through task-based interviews. Teppo, A. R. (Ed.), Qualitative Research Methods in Mathematics Education. NCTM: Reston.

Lindquist, M. M. ve Clements, D. H. (2001). Geometry Must Be Vital. Teaching Children Mathematics. 7.7, 409.

Markopoulos, Ch., Potari, D. ve Schini, E. (2007). The Process of Composition and Decomposition of Geometric Figures within The Frame of Dynamic Transformations.

Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education: Larnaca, Cyprus; 1042-1051.

Miles, B., M. & Huberman, A., M., (1994). Qualitative Data Analysis. Sage Publications. USA.

Sarama, j., Clements, D.H. ve Vukelic, E. B. (1996). Role of Computer Manipulative In Fostering Specific Psychological/Mathematical Processes. In E. Jakubowski ve D. Watkins ve H. Biske (Eds.). Proceedings of The Eighteenth Annual Meeting of The North America Chapter of The International Group for The Psychology of Mathematics Education. Sayı 2, 567-572. Columbus, OH.

Sarama, J., Clements, D. H., Henry, J. J. ve Swaminatham, S. (1996). Multidiciplinary Research Perspectives on An Implementation of A Computer-Based Mathematics Innovation. In E. Jakubowski, D. Watkins ve H. Biske (Eds.) Proceedings of The Eighteenth Annual Meeting of The North America Chapter of The International Group for The Psychology of Mathematics Education. Sayı 2, 560-565. Columbus, OH.

Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. New York: Routledge.

Toluk Uçar, Z. (2005). Türkiye’de Matematik Eğitiminin Genel Bir Resmi: TIMSS 1999. Güncel Gelişmeler Işığında İlköğretim Matematik, Fen, Teknoloji, Yönetim.

Vurpillot, E. (1976). The Visual World Of The Child. Newyork: International Universities Press. Wilson, D.C. (2002). Young Children’s Composition of Geometric Figures: A Learning Trajectory. Doktora Tezi, The State University, Buffalo, New York.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. Yin, R. (1994). Case Study Research: Design and Methods, USA: Sage.

Kaynak Göster

APA Alaylı, F , Türnüklü, E . (2013). GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 174-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265148

1965 1223

Arşiv