GENÇ YETİŞKİNLERİN FACEBOOK KULLANIM DAVRANIŞLARI VE ALGILANAN İLETİŞİM BECERİLERİ

Sosyal medya günümüzde yaşamın merkezine yerleşmiş bulunmaktadır. Sosyal medya araçlarından biri olan Facebook, kullanıcı sayısı açısından değerlendirildiğinde özellikle genç yetişkinler arasında oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu durum genç yetişkinlerin iletişim becerileri ile de ilişkili olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı genç yetişkinlerin Facebook kullanım davranışları ve algıladıkları iletişim becerilerini incelemektir. Çalışmada, Facebook davranışlarına ilişkin açık uçlu soruları da içeren kişisel bilgi formu ve İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin internet ve sosyal medyayı yaygın kullandıkları bulunmuştur. Bununla birlikte, Facebook’u en çok iletişim amacıyla kullandıkları, en sık fotoğraf paylaşımı yaptıkları, arkadaş sayılarının ortalama 356 olduğu ve Facebook’a ilişkin çoğunlukla olumsuz görüşe sahip oldukları bulunmuştur. Son olarak katılımcıların iletişim becerileri konusunda olumlu algıya sahip oldukları ve bu algının Facebook ve internet kullanım süreleriyle anlamlı bir ilişki göstermediği bulunmuştur. Facebook kullanımının sebepleri, riskleri, problemli olabileceği ve bu konuda önlem alınması gerektiğine ilişkin tartışma literatür ışığında yapılmıştır.

YOUNG ADULTS' FACEBOOK USE BEHAVIORS AND PERCEIVED COMMUNICATION SKILLS

Social media is at the center of our life today. Facebook, one of the social media tools, is widely used especially among young adults. This can also be related to the communication skills of young adults. The purpose of this study is to examine the Facebook use behaviors and perceived communication skills of young adults. In this study, Communication Skills Scale and personal information form including open-ended questions about Facebook use behavior were used. Given the results of study, it was found that students extensively use the Internet and social media. It was also found that, young adults use Facebook mostly for communication, they mostly shared photos, have 356 friends on average, and mostly have negative opinions about Facebook. Lastly, it was found that they perceive their communication skills positively and this perception does not have meaningful relationship with Facebook and internet usage times. The reasons of Facebook use, its possible risks, the issues that may be problematic and the precautions to be taken in this regard have been interpreted in the light of literature.

Kaynakça

Aksüt, M. ve Sanalca, D. (2006). Sanal odalarada iletişim ve Türkçe. Denizli: Bilgitek Yayınları.

Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction scale. Psychological Reports, 110(2) 501-517.

Ata, E. E., Akpınar, Ş., ve Kelleci, M. (2011). The relationship between students problematic internet usage and their anger expression manner. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(4), 473-480.

Başarer, Z. (2014). Öğrencilerin interneti ve sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumlarına göre iletişim becerileri ve öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Beldad, A. D., & Hegner, S. M. (2016). More photos from me to thee: Factors influencing the intention to continue sharing personal photos on an online social networking (osn) site among young adults in the Netherlands. International Journal of Human-Computer Interaction, 1-13.

Bıyık, Y. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencileri arasında siber mağduriyet, kişisel özellikler ve iletişim becerileri ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Blachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Personality and positive orientation in internet and Facebook addiction. An empirical report from Poland. Computers in Human Behavior, 59, 230-236.

Brenner, J., & Smith, A. (2013). 72% of online adults are social networking site users. Washington: Pew Research Center.

Brown, J. (2006). Emerging adults in a media-saturated world. J. Arnett, J. Tanner (Eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (ss. 279-299). New York: American Psychological Association.

Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(10), 1303-1314. DOI: 10.1177/0146167208320061.

Çakar, M. F. ve Yanliç, Ö. (2014). Kişilerarasi iletişimin Facebook'ta değişen yüzü: Facebook'ta arkadaşlıkla gelen örtülü takip (Fırat Üniversitesi iletişim fakültesi örneği). Gumushane University e-Journal of Faculty of Communication, 2(3).

Can-Bilgin, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağimlılık düzeyleri ile iletişim becerileir arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Caplan, S. E. (2006). Relations among loneliness, social anxiety, and problematic internet use. CyberPsychology ve Behavior, 10(2), 234- 242.

Ceyhan, A. A. (2011). University students' problematic internet use and communication skills according to internet use purposes. Educational Sciences: Theory & Practice,11(1), 59-77.

Ceyhan, A. A. (2013, December). An investigation of young adults' Facebook use. 2013 Asian Conference on the Social Sciences'ta sunulan bildiri, Hong Kong.

Ceyhan, A. A., ve Ceyhan, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile denetim odağı, antisosyal eğilim ve sosyal normlara uyum düzeyleri arasındaki ilişkiler. E. Erginer (Ed.), 16. Ulusal eğitim bilimleri kongresi (ss. 77-82). Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Ceyhan, A. A., ve Ceyhan, E. (2014). Problemli internet kullanim ölçeğinin ergenlerde geçerlik ve güvenilirlik çalişmasi. Bağımlılık Dergisi, 15(2), 56- 64.

Chan, M. (2011). Shyness, sociability, and the role of media synchronicity in the use of computer-mediated communication for interpersonal communication. Asian Journal of Social Psychology, 14(1), 84-90.

Chang, C. C., Hung, S. W., Cheng, M. J., & Wu, C. Y. (2015). Exploring the intention to continue using social networking sites: The case of Facebook. Technological Forecasting and Social Change, 95, 48-56.

Clayton, R. B., Osborne, R. E., Miller, B. K., & Oberle, C. D. (2013). Loneliness, anxiousness, and substance use as predictors of Facebook use. Computers in Human Behavior, 29, 687-693.

Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Demirci, E. E. (2002). İletişim becerileri eğitiminin merkezi eğitim merkezine devam eden genç işçilerin iletişim becerilerini değerlendirmelerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Duggan, M., & Brenner, j. (2013). The Demographics of Social Media Users-2012. PewResearchCenter. 25 Kasım 2016 tarihinde http://www.pewinternet.org/2013/02/14/the-demographics-of-social-media-users-2012/ adresinden alınmıştır.

Eftekhar, A., Fullwood, C., & Morris, N. (2014). Capturing personality from Facebook photos and photo-related activities: How much exposure do you need? Comput. Hum. Behav., 37, 162-170.

Ellison, N. B. Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends": Social capital and college students' use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.

Ellison, N.B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2011). Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. News Media & Society, 13, 873-892. http://dx.doi.org/10.1177/1461444810385389.

Eren, F., Çelik, İ., ve Aktürk, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin Facebook algısı: Bir metafor analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648.

Fernández, A. (2011). Clinical Report: The impact of social media on children, adolescents and families. Archivos de Pediatría del Uruguay, 82(1), 31-32.

Gonzales, A. L. (2014).Text-based communication influences self-esteem more than face-to-face or cellphone communication. Computers in Human Behavior, 39, 197-203. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.026.

Hampton, K. N., Goulet, L. S., Rainie, L., & Purcell, K. (2011). Social networking sites and our lives. Washington: Pew Internet & American Life Protect.

Huang, C. (2010). Internet use and psychological well-being: A meta-analysis. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 13(3), 241-249.

Kalaman, S. (2011). İnternette özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi: Facebook (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kalpidou, M., Costin, D., & Morris, J. (2011). The relationship between Facebook and the well-being of undergraduate college students. CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 14(4), 183-189. http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2010.0061

Kelleci, M. (2008). The effects of internet use, cell phones and computer games on mental health of children and adolescents. TAF-Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 253.

Korkut, F. (1999). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı,4, 208-218. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi.

Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.

Kurtyılmaz, Y. (2005). Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri ile akademik başarıları, iletişim ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler-Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma- (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Malik, A., Dhir, A., & Nieminen, M. (2016). Uses and gratifications of digital photo sharing on Facebook. Telematics and Informatics, 33(1), 129-138. http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2015.06.009.

McEwan, B. (2013). Sharing, caring, and surveilling: An actor-partner interdependence model examination of Facebook relational maintenance strategies. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16, 863-869. http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2012.0717.

Mendelson, A., & Papacharissi, Z. (2010). Look at us: Collective narcissism in college student Facebook photo galleries. Z. Papacharissi (Ed.), The networked self: Identity, community and culture on social network sites (ss. 251-273). London: Routledge

Miller, L. J. (2015). The effect of social media use on interpersonal communications skills and self-esteem in high school students. South Carolina Junior Academy of Science, Paper 252.

Nabi, R. L., Prestin, A., & So, J. (2013). Facebook friends with (health) benefits? Exploring social network site use and perceptions of social support, stress, and well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16, 721-727. http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2012.0521

O'Keeffe, G.S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127(4), 800-804.

Osborne, J. W. (2013). Best practices in data cleaning. California: Sage Publication, Inc.

Pempek, T. A., Yermolayeva,Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.010

Pennington, N. (2009). What it means to be a (Facebook) friend: Navigating friendship on social network sites''. In the annual meeting of the NCA 95th annual convention. Chicago, IL.

Quan-Haase,A., & Young A.L. (2010). Uses and gratifications of social media: A comparison of Facebook and instant messaging. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(5), 350-361. http://dx.doi.org/10.1177/0270467610380009.

Rae, J. R., & Lonborg, S. D. (2015). Do motivations for using Facebook moderate the association between Facebook use and psychological well-being? Front Psychol, 6. Doi: 10.3389/fpsyg.2015.00771.

Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27(5),1658-1664. doi:10.1016/j.chb.2011.02.004

Sağay, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin görsel iletişim araçlarını kullanım biçiminin öfke ve iletişim becerileri üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Şahin, A., Kaynakçi, C. ve Aytop, Y. (2016). Ziraat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2).

Şener, G. (2009). Türkiye'de Facebook kullanımı araştırması. XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildiri Kitapçığı, 12-13.

Sheldon P. (2012). Profiling the non-users: Examination of life-position indicators, sensation seeking, shyness, and loneliness among users and non-users of social network sites. Computers in Human Behavior, 28, 1960-1965. doi:10.1016/j.chb.2012.05.016

Sheldon, P. (2008). The relationship between unwillingness to communicate and students' Facebook use. Journal of Media Psychology, 20, 67-75.

Statisticbrain.com (2016). Facebook company statistics. 27 Ekim 2016 tarihinde http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics adresinden alınmıştır.

Stieger, S., Burger, C., Bohn, M. ve Voracek, M. (2013). Who commits virtual identity suicide? Differences in privacy concerns, internet addiction, and personality between Facebook users and quitters. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(9), 629-634.

Toma, C. L. ve Hancock, J.T. (2013). Self-affirmation underlies Facebook use. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 321-331. http://dx.doi.org/10.1177/0146167212474694.

Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S., ve Çomu, T. (2014). Toplumsal paylaşım ağı Facebook: ''görülüyorum öyleyse varım!". İstanbul: Kalkedon yayıncılık.

Tosun, L. P. (2012). Motives for Facebook use and expressing "true self" on the Internet. Computers in Human Behavior, 28(4), 1510-1517. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.018

Tower, M., Blacklock, E., Watson, B., Heffernan, C., & Tronoff, G. (2015). Using social media as a strategy to address 'sophomore slump' in second year nursing students: A qualitative study. Nurse Education Today, 35, 1130-1134. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.06.011

Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK (2013). Information and communication technology (ICT) usage in households and by individuals. 20 Mayıs 2013 tarihinde http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 adresinden alınmıştır.

Türkiye İstatstik Kurumu-TUİK, (2016). En son kullanım zamanına göre bireylerin bilgisayar ve internet kullanım oranları. 27 Ekim 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 adresinden alınmıştır.

Tüzün, H., (2006, Aralık). Bilgisayar oyunlarının yararları ve zararları. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda sunulan sözlü bildiri, Ankara.

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2009). Social consequences of the Internet for adolescents: A decade of research. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 1-5.

Williams, K. D., Cheung, C. K., & Choi, W. (2000). Cyberostracism: Effects of being ignored over the Internet. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 748.

Wilson, K., Fornasier, S., & White, K. (2010). Psychological predictors of young adults' use of social networking sites. CyberPsychology, Behavior & Social Networking, 13(2), 173-177.

Wilson, R. E., Gosling, S. D., & Graham, L. T. (2012). A review of Facebook research in the social sciences. Perspectives on Psychological Science, 7(3), 203-220.

Yelpaze, İ., & Ceyhan, E. (2015). The Investigation of the relationship between personality and patterns of Facebook usage: A review article. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(2), 24-53.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, S. (2013). Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ile saldirganlik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Zhao, S. Grasmuck, S., & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships. Computers in Human Behavior, 24, 1816-1836. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2008.02.012.

Kaynak Göster

APA Ceyhan, A , Yelpaze, İ . (2017). GENÇ YETİŞKİNLERİN FACEBOOK KULLANIM DAVRANIŞLARI VE ALGILANAN İLETİŞİM BECERİLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (44) , 152-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35768/401190