Fizik Eğitiminde Problem Çözme İle İlgili Yazılı Kaynaklar Dizini

Fizikte problem çözme, belirli konularda nitel ve nicel prensip ve yöntem bilgisi gerektirmekte, bunlara ilave olarak ilgili konudaki prensip ve yöntemlerin verilen problem durumuna uyarlanmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, problem çözümündeki başarısızlıkların bilginin yetersizliğinden ve organizasyonunun yapılamamasından kaynaklandığını göstermektedir. Fizik alanındaki problem çözme iki koldan gelişmiştir. Bunlardan birincisi, problem çözmedeki ölçülebilen ve gözlemlenebilen süreçlerle ilgili adımlar; diğeri de çözümün yapılanmasında, çözüme ulaşırken atılan adımlardır. Günümüzde ise fen eğitiminde problem çözme ile ilgili olarak çeşitli araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Günümüzdeki araştırmalar, problem çözme sürecine odaklanmış durumdadır. Bu sürecin iki önemli bileşeni vardır: Bunlardan birincisi, problemin çözümü için gerekli bilginin zihinde yapılanıp yapılanrnadığının yoklandığı zihinsel süreç, diğeri de bilginin problemin çözümündeki uygulanma sürecidir. Yapılan bu çalışma, fizik eğitiminde problem çözme ile ilgili olarak çeşitli bilimsel dergilerde, günümüze kadar yayınlanan makalelerin, sempozyum raporlarının, tezlerin ve kitapların taraması sonucu oluşan açıklamalı bir bibliyografyadır. Bu araştırma bir literatür taramasıdır. Eserler, tarih sırasına göre verilmiştir.

Index Of The Wrıtten Sources Related To Problem Solvıng In Physıcs Education

Problem solving in Physics requires a certaiıı quantity and qualitative of knowledge of the principles, procedures in subject matter. In addition, the problem solver must be able to access these principles and procedures in a giyen situation. Investigations have shown that failure in problem solving is often caused by lack of availability of knowledge, and also that availability is closely related to the organization of knowledge in memory. Research in Physics has gone in two directions: Information processing research concerned with observable and measurable steps in problem solving and research in constructing solutions in which investigators are concerned with the internal cognitive processes that result in these steps. Cıırrent research on problem solving in science education involves information processing theory - the idea that solving a problem requires two processes: retrieval from memory of the pertinent information and proper application of the information to the problem. This work includes an index of articles published in various scientific journals, symposium reports, thesis and books related to problem solving in physics education up to now. This study is a explanatory literature review. Studies are arranged according to historical.

Kaynak Göster

APA Ünsal, Y , Moğol, S . (2007). Fizik Eğitiminde Problem Çözme İle İlgili Yazılı Kaynaklar Dizini . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268283