FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırmada, fizik öğretmen adaylarının 2007 Ortaöğretim Fizik Programına göre hazırlanan Fizik 9 ders kitabına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, bu görüşlerin kitabı tanıma durumları, tanıma dereceleri ile fizik programının tümünü ve 9. sınıf fizik programını tanıma durumları açılarından incelenmesi ve bir başka çalışmamızda değerlendirilen fizik öğretmenlerinin görüşleri ile kıyaslanması amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2008-2009 ve 2009-2010 öğretim yıllarında öğrenim gören 69 son sınıf fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları, 131 maddelik ders kitabı değerlendirme ölçeği ve ek sorulardan oluşan ankettir. Fizik 9, bütünsel açıdan öğretmen adaylarınca iyi, öğretmenlerce yeterli olarak değerlendirilmiş, fizik öğretmen adaylarının öğretmenlere göre daha olumlu görüş içinde oldukları anlaşılmıştır.

AN ASSESSMENT OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS’ OPINIONS ON THE PHYSICS TEXTBOOK FOR THE 9TH GRADE AND A COMPARISON WITH TEACHERS’ OPINIONS

The purpose of the study is to determine prospective physics teachers’ opinions on the physics textbook for the 9th grade which was prepared in accordance with the 2007 secondary education curriculum; to examine these opinions in terms of variables such as the means of encountering the book and the degree of knowledge of the book; and to compare prospective teachers’ opinions with the physics teachers’ opinions ascertained in another study by the present authors. A scanning model was used in the research. The sample of the research consists of 69 prospective physics teachers studying in the final grade in the 2008-2009 and 2009-2010 academic years. A 131-item textbook assessment scale and a questionnaire form with additional questions were used as data collecting instruments. The textbook Physics 9 was assessed as “good” by prospective teachers and assessed as “adequate” by teachers. It was observed that the prospective teachers had more positive views than teachers about the textbook.

Kaynakça

Aktamış, H., Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H. ve Delioğlu, Y. (2010). 9. Sınıf Fizik Öğretim Programına Göre Hazırlanan Ders Kitabının Deney Türleri ve Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. IX.UFBMEK Özet Kitabı, 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir: 80.

Bahçıvan, E. & Eraslan, F. (2011). Critical Investigation of 10th Class Physics Textbook Submitted by Turkey Ministry of National Education: Chapter of Modern Physics. Balkan Physics Letters, 19, 126-128.

Demir, C., Maskan, A.K., Çevik, Ş. ve Baran, M. (2009). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Ders Kitabı İnceleme Ölçeğine Göre İncelenmesi. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 125-140.

Demirel, Ö. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

EARGED, (1998). Ortaöğretim Kurumları Fizik Dersi Taslak Öğretim Programı, Ankara.

Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (1996). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: Mcgraw-Hill. Capt. 7, pp.114-151.

Güzel, H. ve Adıbelli, S. (2011). 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Eğitsel, Görsel, Dil ve Anlatım Yönünden İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 201- 216.

Güzel, H., Oral, İ. ve Yıldırım, A.(2009). Lise II Fizik Ders Kitabının Fizik Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. S. Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 133- 142.

İsen, İ.A. ve Kavcar, N., (2006). Ortaöğretim Fizik Dersi Yeryüzünde Hareket Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 84-90.

Kalem, R., Tanel, Z. ve Çallıca, H. (2004). Ortaöğretim Fizik Dersi Sıcaklık ve Isı Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler, C.I, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara. Devlet Kitapları Md. Basımevi, Ankara: 519-524.

Kalyoncu, C., Tütüncü, A., Değermenci, A., Çakmak, Y. ve Pektaş, E. (2008). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı, Devlet Kitapları 1. baskı, İstanbul.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (10.Baskı).

Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kavcar, N., Özkan, G., Arıkan, G. ve Şengören, S. K. (2011). Fizik Öğretmen Adaylarının 10. Sınıf Fizik Kitabına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011, Bodrum. Özet Kitabı, s. 371. Kavcar, N.,

Şengören, S.K. ve Tanel, R. (2010). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı

Değerlendirme Raporu. Yayımlanmamış kitap inceleme raporu.

Kavcar, N., Şengören, S.K. ve Tanel, R. (2011). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı Değerlendirme Raporu- Kitap editörü ile özel yazışmalar.

Kavcar, N.,Şengören, S.K. (2011). Ortaöğretim Fizik 10 Ders Kitabı Değerlendirme Raporu. Yayımlanmamış kitap inceleme raporu.

Kaya, S. ve Kavcar, N. (2004). Ortaöğretim fizik dersi mercekler konusu öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler, C.I, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara. Devlet Kitapları Md. Basımevi, Ankara: 537-542.

Kılıç, A. ve Seven, S. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

MEB (2007). Fizik Öğretim Programı, fizikprogrami@meb.gov.tr; http://www.fizikprogrami.com; http://www.fizikprogrami.info adreslerinden 29 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.

Ogan-Bekiroğlu, F. (2007). To What Degree Do The Currently Used Physics Textbooks Meet The Expectations? Journal of Science Teacher Education,18, 599 – 628.

Özdemir, E., Yıldırım Benli, A., Dörtlemez, D., Yalçın Y., Tanel, R., Kaya Şengören, S. ve Kavcar, N. (2011). 2005 Ortaöğretim Fizik Programı Düzenlemelerinin Öğretmen Adayları ve Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 63-82.

Sarıay, M. ve Kavcar, N. (2009). İtme ve Momentum Ünitesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkililiğinin Araştırılması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 9-24.

Sönmez, V. (2000). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Şengören, S.K., Tanel, R.,Yıldırım Benli, A. ve Kavcar, N. (2010). Fizik öğretmenlerinin 9.

sınıf fizik kitabına ilişkin görüşleri: İzmir İli Örneği. IX.Ulusal Fen Bilimleri ve

Matematik Eğitimi Kongresi (9.UFBMEK) Özet Kitabı, s.82, 23-25 Eylül 2010, DEÜ

Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Şengören, S. K., Uyumaz, G., Kaplan, T. ve Kavcar, N. (2011). Fizik Öğretmenlerinin 10. Sınıf Fizik Kitabına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Örneği. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011, Bodrum. Özet Kitabı, s. 372.

Tanel, R., Şengören, S.K., Yıldırım Benli, A. ve Kavcar, N. (2010). Fizik öğretmen

adaylarının 9. sınıf fizik kitabına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi ve öğretmen

görüşleriyle karşılaştırılması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

(9.UFBMEK) Özet Kitabı, s.83, 23-25 Eylül 2010, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Tanel, Z., Kalem, R. ve Çallıca, H. (2004). Ortaöğretim Fizik Dersi Dinamik Ünitesi Öğretim Programını Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler, C. I, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara. Devlet Kitapları Md. Basımevi, Ankara: 588-593.

Trowbridege, L. W. & Bybee, R. W. (1996). Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. New Jersey, NY: Prentice Hall, Inc.

Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2004). Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak MEB Lise

Sınıf Fizik Ders Kitabının Eleştirel Olarak İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2

(3), 305-321. http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2004_cilt2/sayi_3/305-321.pdf adresinden

Ekim 2011 tarihinde indirildi.

Varış, F. (1994). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikleri. Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yalçın, Y. ve Kavcar, N. (2010). Su Dalgaları Konusunun Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 185, 193-226.

Yalçın, Y., Özdemir, E., Tanel, R., Şengören, S.K. ve Kavcar, N. (2008). A Study on View of Physics Teachers on Changes in Secondary School Physics Program. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya. Balkan Physics Letters, Special Issue, Boğaziçi Univ.Press: 623-630.

Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme (8. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaynak Göster

APA Tanel, R , Şengören, S , Benli, A , Kavcar, N . (2013). FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 96-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265154

3324 3738

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İlker UĞULU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Funda ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Merve POLAT

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ALGILARI

Salih UZUN, Günay PALİÇ, Ali Rıza AKDENİZ

KONUŞMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KİTAPLARDA YER ALAN SES ÖZELLİKLERİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek TOSUN, Seçkin AYDIN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNE GÖRE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği

İsmail ERSOY, Ahmet SARIKOÇ, Nilüfer CERİT BERBER

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Rabia TANEL, Serap KAYA ŞENGÖREN, Ayşegül YILDIRIM BENLİ, Nevzat KAVCAR

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Adnan AKKAYA