FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 11. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırmada, fizik öğretmen adaylarının 2007 Ortaöğretim Fizik Programına göre hazırlanan Fizik 11 ders kitabını tanıma yollarının, tanıma durumlarının, tanıma derecelerinin, fizik programının tümünü ve 11. sınıf fizik programını tanıma durumlarının belirlenmesi ve kitaba ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 ve 2011-2012 öğretim yıllarında öğrenim gören 65 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı, 131 maddelik ders kitabı değerlendirme ölçeği ve ek sorulardan oluşan ankettir. Fizik 11, bütünsel ve yedi alt boyutu açısından iyi olarak değerlendirilmiş, olumlu ve olumsuz yanları ortaya konularak iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

AN ASSESSMENT OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS’ OPINIONS ON THE PHYSICS TEXTBOOK FOR THE 11TH GRADE

In this research, it has been aimed to determine recognizing ways, recognizing situations, realizing levels, understanding the ways of the whole physics programme and 11th class programme for the prospective physics teachers on the physics textbook for the 11th grade which has been prepared in accordance with the 2007 Secondary School Physics Curriculum, and to investigate their opionions about the textbook. The sample of the study where survey model was utilized, was made up of 65 prospective physics teachers studying in the final grade in the 2010-2011 and 2011-2012 academic years. The data collection instrument was a quastionnaire form with 131 item-textbook assessment scale and an additional questions. The Physics 11th was evaluated as being good with respect to wholeness and seven subfactors, and by putting the negative and positive sides of the textbook, a number of suggestions have been made how to improve.

Kaynakça

Aktamış, H., Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H. ve Delioğlu, Y. (2010). 9. Sınıf Fizik Öğretim Programına göre hazırlanan ders kitabının deney türleri ve bilimsel süreç becerileri açısından değerlendirilmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 80. 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Bahçıvan, E. ve Eraslan, F. (2011). Critical investigation of 10th Class Physics textbook submitted by Turkey Ministry of National Education: Chapter of Modern Physics.

Balkan Physics Letters, 19, 126-128. Demir, C., Maskan, A.K., Çevik, Ş. ve Baran, M. (2009). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının ders kitabı inceleme ölçeğine göre incelenmesi. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 125-140.

Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E. & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23 (7), 5-12.

Duit, R. & Treagust, D. (1995). Students’ conceptions and constructivist teaching. In. B. J. Fraser, and H. J. Walberg (Eds.), Improving Science Education. The National Society for the Study of Education (pp. 46-69).

EARGED (1998). Ortaöğretim Kurumları Fizik Dersi Taslak Öğretim Programı, MEB, Ankara.

Ellis, R. (1997). The empirical evaluation of language teaching materials. ELT Journal 51,36- 42.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education. New York: Mcgraw-Hill. Capt. 7, pp. 114-151.

Güzel, H., Oral, İ. ve Yıldırım, A. (2009). Lise II Fizik Ders Kitabının fizik öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. S. Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 133- 142.

Issitt, J. (2004). Reflections on the study of textbooks. History of Education, 33 (6), 683-697.

İsen, İ. A. ve Kavcar, N. (2006). Ortaöğretim Fizik Dersi Yeryüzünde Hareket Ünitesindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve ünitenin öğretim programının geliştirilmesi üzerine bir çalışma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 84-90.

Kalem, R., Tanel, Z. ve Çallıca, H. (2004). Ortaöğretim Fizik Dersi Sıcaklık ve Isı Konusu öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bildiriler, C. I, s. 519-524. 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara. Devlet Kitapları Md. Basımevi, Ankara.

Kalyoncu, C., Tütüncü, A., Değermenci, A., Çakmak, Y. ve Bektaş, E. (2009). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı, Devlet Kitapları (2. basım). Kelebek Matbaacılık, İstanbul.

Kalyoncu, C., Pektaş, E., Değermenci, A., Kurnaz, M. A., Tütüncü, A., Çakmak, Y. ve Bayraktar, G. (2010). Ortaöğretim Fizik 10 Ders Kitabı, Devlet Kitapları (2. basım). Kelebek Matbaacılık, İstanbul.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kavcar, N., Şengören, S. K. ve Tanel, R. (2010). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı Değerlendirme Raporu. Yayımlanmamış kitap inceleme raporu.

Kavcar, N., Şengören, S. K. ve Tanel, R. (2011). Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı Değerlendirme Raporu- Kitap editörü ile özel yazışmalar.

Kavcar, N. ve Şengören, S. K. (2011). Ortaöğretim Fizik 10 Ders Kitabı Değerlendirme Raporu. Yayımlanmamış kitap inceleme raporu.

Kavcar, N., Özkan, G., Arıkan, G. ve Şengören, S. K. (2011). Fizik öğretmen adaylarının 10. Sınıf Fizik Kitabına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD-28) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 371. 6-9 Eylül 2011, Bodrum.

Kavcar, N. (2012). Ortaöğretim fizik 11 ders kitabının öğretmen adayları raporlarıyla değerlendirilmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 651-652. Tam metin E:\pdf\2271-24_05_2012- 13_43_01.pdf. 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.

Kavcar, N., Çınar, G., Dönmez, İ. ve Kaya Şengören, S. (2012). Fizik öğretmen adaylarının ortaöğretim 11. sınıf fizik ders kitabına ilişkin görüşleri. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 653-654. 27- 30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.

Kavcar, N. ve Kaya Şengören, S. (2012). Ortaöğretim Fizik 11 Ders Kitabı Değerlendirme Raporu. Yayımlanmamış kitap inceleme raporu.

Kaya, S. ve Kavcar, N. (2004). Ortaöğretim Fizik Dersi Mercekler Konusu öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bildiriler, C. I, s. 537-542. 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara. Devlet Kitapları Md. Basımevi, Ankara.

Kaya Şengören, S., Dönmez, İ, Çınar, G. ve Kavcar, N. (2012). Fizik öğretmenlerinin 11. sınıf fizik kitabına ilişkin görüşleri: İzmir ili örneği. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 655-656. 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.

Kılıç, A. ve Seven, S. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3. basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Knapp, N. F. & Peterson, P. L. (1995). Teachers implementation of “CGI” after four years: Meanings and practices. Journal for Research in Mathematics Education, 26 (1), 40- 65.

Kurnaz, M. A., Değermenci, A., Kalyoncu, C., Pektaş, E., Bayraktar, G., Aydın, U. ve Moradaoğlu, Y. (2010). Ortaöğretim Fizik 11 Ders Kitabı, Devlet Kitapları (1. basım). Özkan Matbaacılık Şti., Ankara.

Lewin, K., (1990). International perspectives on the development of science education: Food for thought, Stud. Sci. Educ., 18, 1-23.

MEB (2007). 9., 10., 11. ve 12. Sınıf Fizik Öğretim Programı, http://www.fizikprogrami.info adresinden 24 Şubat 2014 tarihinde indirilmiştir.

Ogan-Bekiroğlu, F. (2007). To what degree do the currently used physics textbooks meet the expectations? Journal of Science Teacher Education, 18, 599-628.

Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Emel Matbaacılık, Ankara.

Özdemir, E., Yıldırım Benli, A., Dörtlemez, D., Yalçın Y., Tanel, R., Kaya Şengören, S. ve Kavcar, N. (2011). 2005 Ortaöğretim Fizik Programı düzenlemelerinin öğretmen adayları ve öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 63-82.

Sadoski M. (2001). Resolving the effects of concreteness on interest, comprehension, and learning important ideas from text. Educational Psychology Review, 13 (3), 263-281.

Sarıay, M. ve Kavcar, N. (2009). İtme ve Momentum Ünitesinde işbirlikli öğrenme yönteminin etkililiğinin araştırılması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 9-24. Smerdon, B. A. & Burkam, D. T. (1999). Acess to constructivist and didactic teaching: Who gets it? Where is it practised? Teachers College Record, 101 (1), 5-35.

Swanepoel, S. (2010). “The Assessment of the Quality of Science Education Textbooks: Conceptual Framework and Instruments for Analysis”, Doctoral Thesis, University of South Africa. http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/4041 adresinden 10 Ocak 2014 tarihinde indirilmiştir.

Şengören, S. K., Tanel, R., Yıldırım Benli, A. ve Kavcar, N. (2010). Fizik öğretmenlerinin 9. Sınıf Fizik Kitabına ilişkin görüşleri: İzmir ili örneği. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 82. 23-25 Eylül 2010, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Şengören, S. K., Uyumaz, G., Kaplan, T. ve Kavcar, N. (2011). Fizik öğretmenlerinin 10. Sınıf Fizik Kitabına ilişkin görüşleri: İzmir ili örneği. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi (TFD-28) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 372. 6-9 Eylül 2011, Bodrum.

Tanel, R., Şengören, S. K., Yıldırım Benli, A. ve Kavcar, N. (2010). Fizik öğretmen adaylarının 9. Sınıf Fizik Kitabına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi ve öğretmen görüşleriyle karşılaştırılması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) sözlü bildirisi, Özet Kitabı, s. 83. 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Tanel, R., Kaya Şengören, S., Yıldırım Benli, A. ve Kavcar, N. (2013). Fizik öğretmen adaylarının 9. Sınıf Fizik Kitabına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi ve öğretmen görüşleri ile karşılaştırılması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 96-113.

Trowbridege, L. W. & Bybee, R. W. (1996). Teaching secondary school science: Strategies for developing scientific literacy. New Jersey, NY: Prentice Hall, Inc.

Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2004). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB Lise 1. Sınıf Fizik Ders Kitabının eleştirel olarak incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 305-321. http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2004_cilt2/sayi_3/305-321.pdf adresinden 13 Ocak 2014 tarihinde indirilmiştir.

Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation of dilemmas: An analysis of the conceptual, pedagogical, cultural, and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72 (2), 131-175.

Yalçın, Y., Özdemir, E., Tanel, R., Şengören, S. K. ve Kavcar, N. (2008). A study on view of physics teachers on changes in secondary school physics program. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya. Balkan Physics Letters, Special Issue, Boğaziçi Univ. Press: 623-630. Yalçın, Y. ve Kavcar, N. (2010). Su Dalgaları Konusunun öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 185, 193-226.

Yıldırım, A., Dörtlemez, D., Yalçın, Y., Özdemir, E., Tanel, R., Şengören, S. K. ve Kavcar, N. (2008). Fizik öğretmen adaylarının lise fizik programındaki değişikliklere ilişkin görüşleri. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 27-29 Ağustos 2008, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Zhang, Z. & Burry-Stock, J. A. ( 2003). Classroom assessment practices and teachers’ selfperceived assessment skills. Applied Measurement in Education, 16 (4), 323-342.

Kaynak Göster

APA Kavcar, N , Çınar, G , Dönmez, İ , Şengören, S . (2015). FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 11. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (39) , 40-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25110/265106