FİZİK LABORATUARLARI İLE BİLİŞİM ORTAMLARININ DURUMU VE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Fizik dersinde laboratuar kullanımı ve deney yapımına yönelik bir takım sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle bu etkinliklerin yardımcı materyallerle desteklenmesi gerekmektedir. Ancak bunun için mevcut durumun ve kullanılabilecek materyallere ilişkin bir takım özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, İzmir ilindeki mevcut fizik laboratuarlarının ve kullanılacak bilişim teknolojileri yönünden destek sağlayacak ortamların durumlarının, öğretmenlerin bu ortamlardan faydalanıp faydalanamadıklarının, uygulanması muhtemel materyallerin öğretmenler tarafından kullanılmak istenip istenmeyeceğinin, bu materyallerin başlıca özelliklerinin ve sunulması düşünülen ortamların neler olması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde bulunan farklı türlerdeki ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan fizik öğretmenleri arasından rastgele seçilmiş 127 fizik öğretmeninden oluşmuştur.  Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket kullanılmıştır. Anket verilerinden; fizik laboratuarının sayısının yeterli sayılabilecek düzeyde olduğu ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle deney uygulamalarına yeterince yer verilemediği görülmüştür. Bilişim teknolojilerinin sağlandığı ortamların sayı ve nitelik bakımından yeterli görünmesine rağmen fizik dersleri için gereğince kullanılamadığı ve öğretmenlerin bu noktada materyal sıkıntısı çektikleri ortaya çıkmıştır.  Öğretmenler öğrenciyi etkin kılacak, her yönden nitelikli ve farklı ortamlarda sunulan yazılımları kullanabileceklerini belirtmişlerdir.

CONDITIONS OF PHYSICS LABORATORIES AND INFORMATION ENVIRONMENTS AND TEACHERS’ VIEWS ON USING OF THESE

It is confronted with some difficulties about using of physics laboratories and carrying out experiments in physics lessons. So, these activities need to be supported by some auxiliary materials. On the other hand, determining the existing conditions and some properties of these materials which can be used, is required. In this study, we aimed to investigate the existing conditions of physics laboratories and environments that provide the use of information technologies in İzmir, if teachers can derive benefit from these medias or can not, if teachers want to use the materials which can be probably put into practice or do not want, mainly properties about these materials and the ambience of these materials that should be performed. The sample of study consits of 127 randomly selected physics teachers who work in different secondary schools in İzmir. A survey sheet which is formed by researchers used as data collecting tool. Data indicated that, the number of the physics laboratories can be tought has an adequate rank, but because of some problems, the teachers can not give way to applications of experiments sufficiently. It is determined that, although the number of environments that provide the use of information technologies has adequate rank and facilities, these medias can not be used sufficiently for physics lessons and teachers need to material requirements. Teachers conveyed that, they can use the materials which are prepared as well-qualified, make students active in applications and are sended in different medias.

Kaynakça

Akdeniz, A.R. ve Karamustafaoğlu, O. (2003). Fizik Öğretimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler. G.Ü Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 193-203.

Başer, M. ve Çataloglu, E. (2005). Kavram Değişimi Yöntemine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konusundaki "Yanlış Kavramlar"ının Giderilmesindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 29, 43-52.

Bayrak, B., Kanlı, U. ve Kandil İngeç, Ş. (2007, Ocak). To Compare the Effects of Computer Based Learning and the Laboratory Based Learning on Students’ Achievement Regarding Electric Circuits. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 6 (1), 15-24, 20. 04. 2010 tarihindehttp://www.tojet.net/articles/612.pdf adresinden alınmıştır.

Bozkurt, E. ve Sarıkoç, A. (2008). Fizik Eğitiminde Sanal Laboratuar, Geleneksel Laboratuarın Yerini Tutabilir mi?. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 89 -100.

Çallıca, H., Erol, M., Sezgin, G., Aygün, M., ve Kavcar, N. (2000). Ortaöğretim Kurumlarında Fizik Laboratuvarları Üzerine Bir Çalışma. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 182-184.

Çepni, S., Akdeniz, A.R. ve Ayas, A. (1995). Fen Bilimlerinde Laboratuvarın Yeri ve Önemi III. Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.

Çepni, S. ve Kaya, A. (2002). ÖSS Sınavının Liselerdeki Fizik Eğitim-Öğretimine Etkileri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 39-48.

Çıngı, H., Kadılar, C. ve Koçberber, G. (2007). Türkiye Genelinde İlk ve Ortaöğretim Olanaklarının İncelenmesi ve Belirlenen Aksaklıklara Çözüm Önerilerinin Getirilmesi (TÜBİTAK Proje Raporu. No. 106K077). Beytepe / ANKARA. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi (10.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005, Ekim). Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi; Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (4), 130-134, 20. 04. 2010 tarihindehttp://www.tojet.net/articles/4416.pdf adresinden alınmıştır.

Özdener, N. (2005, Ekim). Deneysel Öğretim Yöntemlerinde Benzetişim (Simulation) Kullanımı. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (4), 93-98, 20. 04. 2010 tarihindehttp://www.tojet.net/articles/4413.pdfadresinden alınmıştır.

Sılay, İ., Kocabaş, K., Çallıca, H., Kavcar, N. ve Koşer, Z. (1996). İzmir İli Ortaöğretim Kurumlarındaki Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitimi ile Ders Geçme ve Kredi Sistemi’ne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, 291-295.

Sılay, İ., Çallıca, H. ve Kavcar, N. (1999). Türkiye’deki Liselerde Fizik Eğitimine İlişkin Bir Anketin Değerlendirilmesi. III . Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, K.T.Ü. Trabzon, 126-128.

Şen, A. İ. (2001). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Yeni Yaklaşımlar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3), 61-71.

Şengel, E., Özden, M. Y. ve Geban, Ö. (2002). Bilgisayar Simulasyonlu Deneylerin Lise Öğrencilerinin Yerdeğiştirme ve Hız Kavramlarını Anlamadaki Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2, 1424-1429.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 15.03.2010 tarihindehttp://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=geti &lid=1062 adresinden alınmıştır.

Tao, P. K. & Gunstone, R. F. (1999). The Process of Conceptual Change in Force and Motion during Computer-Supported Physics Instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36 (7), 859–882.

Yang, K. Y. & Heh, J. S. (2007). The Impact of Internet Virtual Physics Laboratory Instruction on the Achievement in Physics, Science Process Skills and Computer Attitudes of 10th-Grade Students. J. Sci. Educ. Technol., 16, 451–461.

Kaynak Göster

APA Tanel, Z , Tanel, R . (2010). FİZİK LABORATUARLARI İLE BİLİŞİM ORTAMLARININ DURUMU VE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (27) , 76-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25435/268393