FİZİK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA VE ÖRNEK BİR DERS PLANI: GEL-GİT OLAYI

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin fizik konularında zorlanmalarının nedenleri arasında kavramların öğrencilere soyut gelmesi,  fiziğin ilgi çekici olmaması, öğrencilerde fiziğe yönelik önyargının olması, öğrencilerin fizik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirememeleri, güdülenme eksikliği gibi nedenler yer almaktadır. Bu nedenle, eğitimcilerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin güdülenmelerini sağlayacak, ilgilerini çekecek, fiziğe olan önyargılarını gidermelerine, soyut kavramları somutlaştırabilmelerine yardımcı olacak, gerçek hayatla bağlantılar kurabilmelerini sağlayacak yöntemler kullanmaları gerektiği düşünülmektedir. Yaratıcı dramanın eğitimde bir yöntem olarak kullanıldığında, tüm bunları sağladığını gösteren çalışmaların alanyazında gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Bununla beraber, fizik eğitiminde özellikle ergen ya da yetişkin yaş gruplarını kapsayan yok denecek kadar az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu nedenle, fizik eğitiminde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı ve eğitimcilerin yararlanabileceği ders planı örneklerine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, fizik eğitiminde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı bir ders planının hazırlanma süreci ayrıntılarıyla açıklanmış ve üniversite birinci sınıf öğrencileri ile uygulaması ve değerlendirmesi yapılmış olan örnek bir ders planı sunulmuştur.

CREATIVE DRAMA IN PHYSICS EDUCATION AND A SAMPLE LESSON PLAN: THE EVENT OF TIDE

A large number of studies that have been performed emphasize that students have difficulty in some physics subjects. Studies have been conducted association with the reasons for students to have difficulty in physics subjects. According to the results of these studies, among the reasons for students to have difficulty in physics subjects are that concepts are perceived as abstract by students, physics is not interesting, students have prejudices against physics, they can’t associate the physical concepts with daily life and they lack motivation. Therefore, it is thought to be necessary for educators to use methods that could enable students to be motivated during the process of learning-teaching, arouse their interest, enable them to remove their prejudices against physics, concrete the abstract concepts and establish connections with real life. It is observed that there are studies, which show that all these are provided as long as the creative drama is used in education as a method. However, the number of students who comprise especially the adolescent or adult age groups in physics education is very scarce. Thus, it is thought that there is a need for lesson plan samples, in which the creative drama is used as a method during the physics education that could be used by educators. In this study the preparation process of a lesson plan, in which the creative drama was used as a method during the physics education was explained in detail and a sample lesson plan, which had been applied with the first grade university students was presented.

Kaynakça

Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-27.

Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Akkuş, O. ve Özdemir, P. (2006). Yaratıcı Drama ile Matematik ve Fen Alanındaki Bilim İnsanlarının Yaşam Öykülerine ve Bilime Katkılarına Yeni Bir Bakış. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 59-71.

Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. (2003). Lise Müfredatındaki Fizik Konularının Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159.

Barmby, P. and Defty, N. (2006). Secondary School Pupils’ Perceptions of Physics. Research in Science & Technological Education, 24(2), 199- 215.

Başkan, H. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Drama Yönteminin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğrenci Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bilgi Portalı, Ortadan İkiye Ayrılan Deniz. (23 Mayıs 2008) Web: http://www.bilgiportal.com/v1/idx/64/3041/Haberler/makale/Ortadan-ikiye-ayrlan- deniz.html 31 Ekim 2010 tarihinde alınmıştır.

Bozoğlu, M. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinde Atom Kavramı Hakkında İmaj Oluşturmada Rol Oynama Yönteminin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Duatepe, A. (2004). The Effects of Drama Based Instructıon on Seventh Grade Students’ Geometry Achievement, Van Hiele Geometric Thinking Levels, Attitude Toward Mathematics and Geometry. Yayınlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ.

Gebbels, S., Evans, S. M. and Murphy, L. A. (2010). Making Science Special for Pupils with Learning Difficulties. British Journalof Special Education, 37(3), 139- 147.

İspir, E. ve Üstündağ, T. (2008), “ Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi ve Yaratıcı Drama Yöntemi”, Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 89-100.

Kessels,U., Rau, M. and Hannover, B. (2006). What Goes Well with Physics? Measuring and Altering the Image of Science. British Journal of Educational Psychology, 76, 761- 780.

Küçüker, Y. (2004). The Effects of Activities Based on Role-play on Ninth Grade Student’s Achievement and Attitudes Towards Simple Electric Circuits. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTU. Milliyet, Çanakkale’de Korkutan Gel-git. (19 Mart 2010). Web: http://gundem.milliyet.com.tr/canakkale-de-korkutan-gelgit/gundem/gundemdetay/ 19.03.2010/1213694/default.htm 3 Kasım 2010 tarihinde alınmıştır.

Mont Saint Michel -Fransa. (2 Haziran 2008). Web: http://www.forumbt.net/f287/mont- saint-michel-fransa-2648/ 31 Ekim 2010 tarihinde alınmıştır.

Ntvmsnbc, Çin’de Gel-git Şöleni. (27 Eylül 2010). Web: http://www.ntvmsnbc.com/id/25135192 3 Kasım 2010 tarihinde alınmıştır.

Oon, Pey-Tee and Subramaniam, R. (2011). On the Declining Interest in Physics Among Students-From the Perspective of Teachers. International Journal of Science Education, 33(5), 727-746.

Örnek, F., Robinson, W. R. and Haugan, M. P. (2008). What Makes Physics Difficult?. International Journal of Environmental & Science Education, 3(1), 30-34.

Özdemir, P. ve Üstündağ T. (2007). Fen ve Teknoloji Alanındaki Ünlü Bilim Adamlarına İlişkin Yaratıcı Drama Eğitim Programı. İlköğretim Online, 6(2), 226-223.

San, İ. (1991), Eğitim-Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama, 1. Eğitimde Nitelik Geliştirme- Eğitimde Arayışlar Sempozyumu, 13- 14 Nisan, İstanbul, 261- 266.

Şahin, E. and Yağbasan, R. (2012). Determining Which Introductory Physics Topics Pre- service Physics Teachers Have Difficulty Understanding and What Accounts for These Difficulties. European Journal of Physics, 33(2), 315-325.

Teker, E. (2009). Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasının İlköğretim Öğrencilerinin Fenne Yönelik Görüşlerine Ve Çevre İle İlgili Problem Durumlara Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tuncel, S. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Yaratıcı Drama İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Williams, C., Stanisstreet, M., Spall, K., Boyes, E. and Dickson, D. (2003). Why Aren’t Secondary Students Interest in Physics?. Physics Education, 38(4), 324- 329

Yeğen, G. (2003), “Yaratıcı Drama”, İlköğretim Online, Öğretim Uygulamaları Serisi, 2(2), 1-4.

Kaynak Göster

APA Şahin, E , Yağbasan, R . (2012). FİZİK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA VE ÖRNEK BİR DERS PLANI: GEL-GİT OLAYI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (34) , 79-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25115/265163