Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi

Araştırmada öğrencilerin fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarını belirleme amaçlı bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçek "Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği (FYSÖBAÖ)"'dir. FYSÖBAÖ'nin öncelikle 44 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. Bu ölçeğe ilişkin veriler 2005-2006 öğretim yılında İzmir ilinde rastgele seçilen dört farklı ilköğretim okulunda 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 246 kız, 255 erkek olmak üzere toplam 501 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin üzerinden faktör çözümleri yapılmış, madde-ölçek korelasyonu, Cronbach Alfa ve iki yarı güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda FYSÖBAÖ'nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,84 olarak bulunmuştur, faktör ve güvenirlik çalışmaları sonucunda ölçeğin 22 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda bu ölçekte ilgili olarak ölçme aracının güvenirliğine ilişkin daha çok kanıt toplanması ve araştırmalarda kullanılması beklenmektedir.

Developing Measurement of Inquiry Learning Skılls Perception in Science

In this study, a scale that aims at specifying students' inquiry learning skills perception in science is developed. This scale is called the "scale of inquiry learning skills perception devise". (MILSPD). Firstly, an experimental form of MILSPD that consists of 44 points is developed. The outcome of this devise is applied to 246 female and 255 male (totally 501) students of 6, 7 and 8th grade in four randomly chosen primary schools in 2005- 2006 academic year in Izmir. Factor analysis was made over the outcome and item-scale correlation, Cronbach Alfa and two-semi reliability coefficients were calculated. At the end of the study, the Cronbach Alfa reliability coefficients of MILSPD is found as 0,84. As a result of factor and reliability studies, it is found out that device consists of 22 items. In further studies, it is expected to get more justification for the confidentiality of the devise and its application in researches.

Kaynak Göster

APA Balım, A , Taşkoyan, S . (2007). Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268311