FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

2006 Fen ve Teknoloji dersi programının işe yararlılığının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla farklı öğretim alanlarını ölçmek üzere ölçüm araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle alanda şu anda kullanılmakta olan sadece çoktan seçmeli soru maddelerinin olduğu ölçeklere benzer bir ölçek geliştirmek yerine hem eğitimcilere hem de araştırmacılara bu alanda farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri sunmanın gerekli olduğu görülmektedir. Bu amaç kapsamında çalışmada ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan Bilimsel Süreç Becerileri kazanımlarını Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin ve alanla ilgili araştırma yapan araştırmacıların farklı ölçme yöntemleri ile ölçebilmesini ve değerlendirebilmesini sağlamak üzere “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği” nin geliştirme, güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır. Yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda farklı soru tiplerinin yer aldığı iki aşamalı güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı elde edilmiştir.

A STUDY OF DEVELOPING SCIENTIFIC PROCESS SKILLS INVENTORY TOWARDS SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

It is required to test the serviceability of Science and Technology Course Curriculum. For this reason, measurement tools are required in order to measure different instructional areas. Therefore, it is thought that it is necessary to present different measurement and evaluation methods to both educators and researchers in this area instead of developing an inventory similar to the existing inventories containing only multiple-choice questions which are used now in the area. In this context, developing, reliability and validity studies of “Scientific Process Skills Inventory Towards Science and Technology Course” had been performed in the study in order to provide the Science and Technology teachers and the researchers performing investigations related to this area to measure and evaluate the Scientific Process Skills attainments existing in Science and Technology Course Curriculum by means of different measurement methods. At the end of the reliability and validity studies, a double-stage reliable and valid measurement tool containing different types of questions was obtained.

Kaynakça

Aktamış, H. (2009). İlköğretim düzeyinde bilimsel süreç becerilerini kazandırma yöntemlerinin örneklerle incelenmesi. İlköğretmen Eğitimci Dergisi. 30, 52-56.

Ateş, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(1), 21-39.

Atılgan, H. (2007). Test geliştirme. Atılgan, H. (Ed). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Dana, A. L. (2001). The effects of the level of inquiry of situated secondary science laboratory activities on students‟ understanding of concepts and the nature of science, abilities to use process skills and attitudes toward problem solving. Yayınlanmamış Doktora Tezi, the University of Massachusetts Lowell.

Dhillon, A. S. (1996). Obtaining an understanding of investigative work in school science. Paper presented at the Australian Science Education Research Association Conference, Canberra, Australia.

Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E. ve Öngel-Erdal, S., (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi (1. Baskı). İzmir: Dinazor Kitabevi, Birinci Baskı, Kanyılmaz Matbaası.

Germann, P. J., Aram, R., Odom, L. A. & Burke, G. (1996). Student performance on asking questions, identifying variables, and formulating hypotheses. School Science & Mathematics, 4, 192-201.

Huppert, J., Lomask S.M. & Lazarorcitz, R. (2002). Computer simulations in the high school: students‟ cognitive stages, science process skills and academic achievement in microbiology. International Journal of Science Education, 24(8), 803-821.

Kan, A. (2007). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. Atılgan, H (Ed). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Liang, Jia-Chi. (2002). Exploring scientific creativity of eleventh grade students in Taiwan. Yayınlanmamış Doktora Tezi, the University of Texas at Austin.

Mckenzie, D. L. & Padilla, M. J. (1986). The construction and validation of test of graphing in Science. Journal of Research in Science Teaching, 23(7), 1-9.

MEB. (2006), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı, Ankara,

Monica, K. M. M. (2005). Development and validation of a test of integrated science process skills for the further education and training learners. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. University of Pretoria, South Africa.

National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

Okey, J. R., Wise, K.C. & Burns, J. C., (1985). Development of an integrated process skill test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching. 22 (2),169-177.

Osborne, J. & Ratcliffe, M.(2002). Developing effective methods of assessing ıdeas and evidence, School Science Review, 83 (305), 113-123.

Özçelik, D. A. (1997). Test hazırlama kılavuzu (3. Baskı). ÖSYM Eğitim Yayınları 8, 117.

Şahin-Pekmez, E. (2000). Procedural understanding: teachers‟ perceptions of conceptual basis of practical work. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Durham.

Taşar, M.F. (2001). A case study of a novice college student's alternative framework and learning of force and motion. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The Pennsylvania State University.

Temiz, B. K., Taşar, M.F., ve Tan, M.(2006). Development and validation of a multiple format test of science process skills. International Education Journal, 7 (7), 1007-1027.

Temiz, B. K. ve Tan, M. (2007). Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme becerisinin ölçülmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 151-174.

Yavuz, A. (1998). Effect of conceptual change texts accompanied with laboratory activities based on constructivist approach on understanding of acid-base concepts, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, the Graduate School of Natural and Applied Sciences of The Middle East Technical University.

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu (2006). ilköğretim-online, 5- 1. 03. 12. 2007 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/v5s1m1.PDF adresinden alınmıştır.

Kaynak Göster

APA Aktamış, H , Pekmez, E . (2011). FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (30) , 192-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25121/265269