FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı fen lisesi öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarını ile akademik benlik tasarımlarını a) cinsiyet, b) sınıf düzeyi, c) başarı düzeyi ve d) öğrenim görmeyi planladığı fakülte bazında incelemektir. Bu araştırma Ankara Fen Lisesi öğrencileri üzerinde yürütülmüş ve toplam 323 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla 34 maddelik bir kimya dersine yönelik tutum ölçeği ve sekiz maddelik bir akademik benlik tasarımı ölçeği ile kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Kimya dersine yönelik tutum ölçeğinin alfa güvenirliği 0.96, akademik benlik tasarımı ölçeğinin alfa güvenirliği ise 0.84 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde ikili grupların karşılaştırılmasında t testi, ikiden fazla karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, fen lisesi öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları cinsiyet açısından farklılık göstermemektedir. Ancak, gruplar arasında sınıf düzeyi, başarı düzeyi ve öğrenim görmeyi planladıkları fakülte bazında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

AN EXAMINATION OF SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS CHEMISTRY COURSE AND THEIR ACADEMIC SELF CONCEPT

This research aims at studying Science High School students’ attitudes towards chemistry course as well as their identity design on the basis of a) gender, b) grade level, c) achievement level, and d) the faculty they plan to attend. The research was conducted with Ankara Science High School students, and a total of 323 students were reached. In order to obtain the data, a 34-item chemistry course attitudes scale, an 8-item academic identity design scale and a personal information form were used. The alpha reliability for the chemistry course attitudes scale was found to be 0.96 whereas it was found to be 0.84 for academic identity design scale. In the analysis of the data, the t test was used with groups of two while one directional variance analysis in addition to the scheffe test was employed in comparing the groups consisting of members more than two. The research findings have revealed that science high school students’ attitudes towards chemistry and their academic identity design do not differ in terms of gender. However, significant differences were found between groups in terms of grade levels, achievement levels and the faculty they plan to attend.

Kaynakça

Alcı, B. ve Erden, M. (2006). The Effects Of Primary School Teachers’ Attitudes Towards The Mathematics Achievement Forth Grade Students by Gender”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8,1, 13-21.

Altınok, H. (2004). Öğretmenlerin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarına İlişkin Öğrenci Algıları ve Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum ve Güdüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-8.

Altun, M. (1995). İlköğretim Matematik Programının Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10,1.

Anderson, L.W. (1988). Attitudes and Their Measurement Educational Research, Methodolojy and Measurement: An International Handbook (Ed: John P. Keeves) New York: Pergomon Pres.

Arseven, D.A. (1986). Çocukta Benlik Gelişimine Ailenin Etkisi ve Çocuğun Okuldaki Başarısı. Eğitim ve Bilim. 10, 60, 11-17.

Aşkar, P. (1986). Matematik dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert-Tipi Bir Ölçeğin

Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. Cilt:11, Sayı:62. (31-36).

Aydoğdu, C. (1999). Kimya Laboratuvar Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlüklerin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-35.

Barrington, B.L ve Hendricks, B.(1988). Attitude toward Science and Science Knowledge of Intellectually Gifted and Average Student in Third , Seventh and Elevent Grades. Journal of Research in Science Teaching, 25, 679-687.

Baykul,Y. (1990). İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı İle İlgili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Bloom, B.S. (1979). Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill.

Çakır, Ö.S; Şahin, T. ve Şahin, B. (2000). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisine İlişkin Bazı Değişkenlerin Duyuşsal Özellikleri Açıklama Gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 43-49.

Çoban, A. (1989). Ankara Merkez Okullarındaki Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumları. Ankara. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Çokadar, H. ve Külçe, C. (2008). Pupils’ Attitudes Towards Science: A Case of Turkey. World Applied Science Journal, 3, 102-109.

Demirci, C. (2003). Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Demirci, N. (2004). Students’ Attitudes Toward Introductory Physics Course. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (26) 33-40.

Doymuş, K. ve Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal Bağların Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkında Öğrenci Görüşleri. Milli Eğitim ,173, 231-244.

Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:24, Ankara.

Francis, L.J. ve Greer, J.E. (1999). Measuring Attitude Toward Science Among Secondary School Students: The Affecttive Domain. Research in Science and Technologycal Education, 17, 2, 219-226.

George, R. (2000). Measuring Chance in Students’ Attitudes Towards Science and Science Over time: An Application of Latent Variable Growth Modeling. Journal of Science Education and Technology, 9, 213-225.

Güler, Ş. (1997). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi. Kırşehir Örneği. Ankara: Gazi Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Hançer, A. H ; Uludağ, N ve Yılmaz, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Derslerine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 100-109.

Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Kaptan F. ve Korkmaz H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 185-192.

Kaya, Ö. (2005). Kimya Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım ile Geleneksel Yaklaşımın Karşılaştırılması. H.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Nazlıçiçek, N. (2007). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarını Açıklayıcı Bir Model Çalışması. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (Yayınlanmamış Doktota Tezi).

Pamuk, F. (1988). Genel Kimya. Ankara: G.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası.

Pehlivan, H. (1994). Eğitim Bilimleri Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 49-53.

Pell, T.ve Jarwis, T (2001). Developing Attitude to Science Scalas for use with Children of ages from Five to Eleven years. Journal of Science Education, 23, 847-862.

Saracaloğlu, A.S. ve Varol, S.R. (2007). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dile Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Tasarımları İle Yabancı Dil Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 3(1). 39-59.

Saracaloğlu, A.S., Başer, N., Yavuz, G. ve Narlı, S.(2004). ,Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Başarıları Arasındaki İlişki, Ege Eğitim Dergisi,5(2) ,53-64.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenci Giriş Nitelikleri ve Öğretme-Öğrenme Süreci Özelliklerini Matematik Derslerindeki Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Siragusa, L. ve Dixon, K. (2008). Planned Behaviour: Student Attitudes Towards the Use of ICT Interaction in Higher Education. Proceeding Ascilite. 942-951.

Taşdemir, C. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Matematik Dersine Karşı Tutumları: Bitlis İli Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96.

Ucal-Canakay, E. (2006). Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 26-28 Nisan 2006. www.muzikegitimcileri.net

Uslu, G. (2006). Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yılmaz, M. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim (172).

Kaynak Göster

APA Pehlivan, H , Köseoğlu, P . (2011). FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 90-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265284