FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ÖLÇÜTLERİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapan fen ve fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yeterlik Ölçütleri ve Göstergeleri Ölçeği” ile kişisel bilgiler anketi kullanılmış ve İzmir ilinde görev yapan 437 öğretmene uygulanmıştır. Bunun yanında 26 öğretmene yöneltilen 6 (altı) açık uçlu soru yardımıyla ek veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nicel ve nitel veri çözümleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; öğretmenlerimizin ilköğretim ya da ortaöğretimde görev yapıyor olmalarına, öğretmenlik yaptıkları alanlara, hizmet sürelerine ve hizmetiçi eğitim almalarına göre görüşlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuş ve sonuçlar tartışılarak birtakım önerilerde bulunulmuştur.

INVESTIGATION OF TEACHER VIEWS ON THE SCIENCE TEACHERS’APTITUDE CRITERIA AND INDICATORS REGARDING SOME VARIABLES

In this research, the carrier aptitudes of science teachers working in the primary and secondary schools are investigated related to some variables. Data were collected through “Scale of Science Teachers Aptitude Criteria and Indicators” and demographic information questionnaire which are applied to the 437 teachers working in İzmir. Beside this, additional data were collected through six open ended questions applied to the 26 teachers. In this research, quantitative and qualitative data analysis techniques were used. Finally, it was found that there were meaningful differences in terms of some variables (working in the primary and secondary scholls, teaching branches, employment time, attending in-service training program). Results were discussed and some suggestions were made.

Kaynakça

1-Korkmaz, A. "Son Öğretmen Yetiştirme Modeli". XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Bildiriler, C.I, 467 - 486, (2004).

2-Ersoy, Y. "İlköğretim Okullarında Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri ve Yetkinlik İnançları". Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 28-41, (2008).

3-Nartgün, Ş.S., Nartgün, Z., Çalışır, İ., Eyvazoğlu, E. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşleri". Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004; Bildiriler, M.E.B., Ankara, 279-287, (2006).

4-Akdeniz, A. R., Alev, N.ve Yiğit, N. "Eğitimde Değişim ve Öğretmen Nitelikleri". Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004; Bildiriler, 239-245, M.E.B., Ankara, (2006).

5-Korkmaz, İ. "Etkili Öğretmen". Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004, Bildiriler, M.E.B., Ankara, 288-292, (2006).

6-Gönen, S.ve Kocakaya, S. "Fizik Öğretmenlerinin Hizmet-içi Eğitimler Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi". PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(19), (2006).

7-Gökalp, M. "Türkiye'de ki Mevcut Öğretmenlerin Konumu ve Gelecekte Olması Gereken Öğretmen Niteliği". Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004, Bildiriler, M.E.B., Ankara, 668-675, (2006).

8-Kavcar, N., Şengören, S. K. ve Tanel, R. "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Niteliklerinin Geliştirilmesi-Development of Qualifications of Science Teachers". Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi (28-31 Ağustos 2007) İnönü Üniversitesi- Malatya, (2007). Balkan Physics Letters, Special Issue, Boğaziçi Univ. Press, pp.25-32. , 9-Erdem, A., Uzal, G., Ersoy, Y. "Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sürecinde Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitimi", Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004, Bildiriler, M.E.B., Ankara, 343-350, (2006).

Kaynak Göster

APA Tanel, R , Şengören, S , Kavcar, N . (2009). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ÖLÇÜTLERİ VE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (25) , 63-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25439/268412