Felsefe Grubu Öğretmeni Adaylarinin “Ahlak” Kavramina İlişkin Algilarinin İncelenmesi

Öz Bu çalışmanın amacı felsefe grubu öğrencilerinin ahlak kavramına yönelik sahip oldukları algıların ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Doğu Anadolu’da bulunan bir devlet üniversitesinin felsefe grubu eğitimi ana bilim dalında öğrenim görmekte olan 31 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri görüş formu ile yazılı olarak elde edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ahlakın kaynağına ilişkin görüşlerinin bireysel, toplumsal ve dini kaynaklar etrafında toplandığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler:

Ahlak, ahlakın kaynağı

Kaynakça

Aktaş, Meral Cansız. (2015). “Nitel Veri Toplama Araçları”(İçinde) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Mustafa Metin. (Edt.). (2. Baskı). (337-375). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bergson, Henri. (2013). Ahlakın ve dinin iki kaynağı. (2. Baskı). Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Camus, Albert. (2010). Sisifos söyleni. (15. Baskı). (Çev. Yücel, T.). İstanbul: Can Yayınları.

Carrel, Alexis. (2005). İnsan denen meçhul. (3. Baskı). (Çev. Durmaz, Ö). İstanbul: Hayat Yayınları.

Cevizci, Ahmet. (2002). Ahlak felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.

Cevizci, Ahmet. (2006). İlkçağ felsefesi tarihi. (4. Baskı). Bursa: Asa Kitabevi.

Cevizci, Ahmet. (2010). Felsefeye giriş. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çekin, Abdülkadir. (2013). Öğretmen Adaylarının Ahlaki Olgunluk Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi.21, 1035-1048.

Çilingir, Lokman. (2014). Din mi Ahlak mı?. International Journal of Science Culture and Sport. Özel sayı1, 711-720.

Gürsoy, Kenan. (1991). J.p. sartre ateizminin doğurduğu problemler. (2. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.

Hançerlioğlu, Orhan. (2005). Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar. (Cilt 7). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kılıç, Recep. (1993). Ahlakı Temellendirme Problemi. Felsefe Dünyası Dergisi. 8, 67-78.

Mengüşoğlu, Takiyettin. (2003). Felsefeye giriş. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Miles, Matthew.B. & Huberman, A. Micheal. (2015). Nitel veri analizi. (2. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Sadegül Akbaba Altun- Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.

Nietzcshe, Friedrich. (2000). Böyle buyurdu zerdüşt. (8. Baskı). (Çev. Oflazoğlu, T.). İstanbul: Cem Yayınevi.

Oktay, Selim. (2001). Kişilerin Ahlaki Yargıları ve Ahlaki Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılıkların Çok Boyutlu Analizi.. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Sartre, Jean Paul. (1985). Varoluşçuluk.(8. Baskı). (Çev. Bezirci, A.). İstanbul: Say Yayınları. Topaloğlu, Fatih. (2013). Ahlâkın Temeli Üzerine Bir Tartışma:Ahmet Hamdi Akseki –Immanuel Kant. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 40, 349-364.

Ülken, Hilmi Ziya. (2004). Aşk ahlakı.(6. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Yalın, Salih. (2015). Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlaki Sorumluluk. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8, 209-226.

Yıldırım, Ali& Şimşek, Hasan. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Karaca, M . (2020). Felsefe Grubu Öğretmeni Adaylarinin “Ahlak” Kavramina İlişkin Algilarinin İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (49) , 73-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/55588/401192