Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Yaşam Kalitelerine İlişkin Değişkenlerin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, engelli çocuğu olan anne babalarla normal çocuğu olan anne babaların yaşam kalitelerini belirlediği düşünülen depresyon düzeyi, yaşam doyumu ve kullanılan başa çıkma stratejilerini karşılaştırarak incelemektir. Araştırmanın örneklemini, çocukları engelli olmayan 117 anne baba ile çocukları engelli olan 87 anne baba oluşturmuştur. Örneklemin yaş ortalaması x= 40.47, Standart Sapması SS= 8.00'dir. Elde edilen bulgularla engelli çocuğu olan annelerin depresyon düzeylerinin normal çocuğu olan annelerin depresyon düzeylerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Engelli çocuğu olan babaların ise yaşam doyumlarının, normal çocuğu olan babaların yaşam doyumlarına göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Kullanılan başa çıkma stratejileri açısından gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmamıştır.

An Investigation of the Variables Related to the Quality of life of Parents of Disabled Children

The aim of this study was to investigate the quality of life of parents of disabled children. Parents of disabled children and parents of healthy children were compared on measures of depression, satisfaction with life, and coping strategies. The sample consisted of 204 participants, of which 87 were participants of disabled children. The mean age of the sample of parents was 40.47 years. The results showed that mothers of disabled children had higher levels of depression when compared with mothers of healthy children. Fathers of disabled children had lower levels of satisfaction with life than fathers of healthy children. No differences were found for coping strategies between the two groups of parents.

Kaynak Göster

APA Aysan, F , Özben, Ş . (2007). Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Yaşam Kalitelerine İlişkin Değişkenlerin İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268270