ELEKTRONİK LABORATUARINDA BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: DİYOT DENEYLERİ ÖRNEĞİ

Araç yetersizliği, sınıf mevcudu ve deney yapım süresinin kısıtlılığı gibi problemler, laboratuar uygulamalarının öğretimdeki etkililiğini azaltmaktadır. Bunun yanında alanyazında, bilgisayar simülasyonları kullanımının derslerde ve laboratuarlarda öğrenci başarısını artırmada etkili olduğu belirtilmiştir. Bu noktalar dikkate alınarak çalışmada, elektronik laboratuarında bilgisayar simülasyonları kullanımının öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Elektronik Laboratuarı dersine kayıtlı 26 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin üç gruba ayrılmasıyla gerçekleştirilen uygulamada deneyler, birinci kontrol  grubunda laboratuarda araç gereç kullanılarak, ikinci kontrol grubunda yalnızca bilgisayar simülasyonları ile deney grubunda ise her ikisinin de kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Diyot Devreleri Değerlendirme Soruları (DDDS)” kullanılmıştır.  Araştırma sonunda elde edilen veriler Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiş ve grupların başarı puanları arasında anlamlı düzeyde bir farkın bulunduğu görülmüştür.  Yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, grupların başarı puanları arasındaki farkın deney grubunun lehine olduğu ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir.

EFFECT OF COMPUTER SIMULATONS ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT AT ELECTRONICS LABORATORY: EXAMPLE OF DIODE EXPERIMENTS

Problems such as the shortage of equipment, crowdedness of classes and limited class time for experiments decrease the effectiveness of practical experiments on teaching. However, in the literature, it has been denoted that using of computer simulations in lectures and laboratories is effective on increasing the students’ achievement. Therefore, determining the effect of computer simulations on students’ achievement at electronics laboratory was aimed in this study. Participants of the study consist of 26 students of Dokuz Eylul University, Education Faculty of Buca, Physics Education Division, who enrolled to Electronic Laboratory Lesson. In the experimental study, in which students were divided three groups, experiments were performed, by using equipments in the group that named as control 1, by using simulations in the control 2 group and by using both of these techniques in the experimental group. “Diyot Devreleri Değerlendirme Soruları (DDDS)” was used as data collection tool. The data was analysed by using the Kruskal-Wallis test. It has been seen a statistically significant difference between the achievement points of the groups. According to the results of the Mann Witney U test, a significant difference was found between the experimental group and the control groups in favour of experimental group and there is not a meaningful difference between control 1 and control 2 groups.

Kaynakça

Akdeniz, A.R. ve Karamustafaoğlu, O. (2003). Fizik Öğretimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler. G.Ü Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 193-203.

Aycan, Ş., Arı, E., Türkoğuz, S., Sezer, H. ve Kaynar, Ü. (2002). Fen ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi : Yeryüzünde Hareket Örneği. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 57-70.

Bayrak, B., Kanlı, U. ve Kandil İngeç, Ş. (2007, Ocak). To Compare the Effects of Computer Based Learning and the Laboratory Based Learning on Students’ Achievement Regarding Electric Circuits. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 6 (1), 15-24, 20. 04. 2010 tarihindehttp://www.tojet.net/articles/612.pdf adresinden alınmıştır.

Bennett, R. (1986). The Effect of Computer Assisted Instruction and Reinforcement Schedules on Physics Achievement and Attitudes Toward Physics of High School Students. Dissertation Abstracts International, 46(2), 3670A

Borghi, L., Ambrosis, A De., Mascheretti, P. & Masara, C. I. (1987). Computer Simulation and Laboratory Work in the Teaching of Mechanics. Phys. Educ., 22, 117-121.

Bozkurt, E. ve Sarıkoç, A. (2008). Fizik Eğitiminde Sanal Laboratuar, Geleneksel Laboratuarın Yerini Tutabilir mi?. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 89 -100.

Çepni, S., Akdeniz, A.R. ve Ayas, A. (1995). Fen Bilimlerinde Laboratuvarın Yeri ve Önemi III. Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.

Hewson, P. (1985). Diagnosis and Remediation of an Alternative Conception of Velocity Using a Microcomputer Program. American Journal of Physics, 53, 684-690.

Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2001). Computer Simulations in Physics Teaching and Learning: A Case Study On Students' Understanding of Trajectory Motion, Computers & Education, 36, 183-204.

Karamustafaoğlu, O., Aydın, M. ve Özmen, H. (2005, Ekim). Bilgisayar Destekli Fizik Etkinliklerinin Öğrenci Kazanımlarına Etkisi: Basit Harmonik Hareket Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (4), 67-81, 20. 04. 2010 tarihindehttp://www.tojet.net/articles/4410.pdfadresinden alınmıştır.

Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005, Ekim). Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi; Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (4), 130-134, 20. 04. 2010 tarihindehttp://www.tojet.net/articles/4416.pdf adresinden alınmıştır.

Özdener, N. (2005, Ekim). Deneysel Öğretim Yöntemlerinde Benzetişim (Sımulatıon) Kullanımı. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (4), 93-98, 20. 04. 2010 tarihinde alınmıştır.

http://www.tojet.net/articles/4413.pdf adresinden

Saka, A. Z. ve Yılmaz, M. (2005, Temmuz). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminde Çalışma Yapraklarına Dayalı Materyal Geliştirme ve Uygulama, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (3), 120-131, 20. 04. 2010 tarihinde http://www.tojet.net/articles/4317.pdfadresinden alınmıştır.

Sılay, İ., Çallıca, H. ve Kavcar, N. (1998). Türkiye’deki Liselerde Fizik Eğitimine İlişkin Bir Anketin Değerlendirilmesi. III . Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, K.T.Ü. Trabzon, 126-128.

Schauer, F., Kuritka, I. & Lustig, F. (2005, Mart). Creative Laboratory Expeimnts for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES). Exploring Innovation in Education and Research ©iCEER-2005, Tainan, Taiwan.

Sokoloff, D. R., Laws, P. W. & Thornton, R. K. (2007). RealTime Physics: Active Learning Labs Transforming the Introductory Laboratory. Eur. J. Phys., 28, 83–94.

Şen, A. İ. (2001). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Yeni Yaklaşımlar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3), 61-71.

Şengel, E., Özden, M. Y. ve Geban, Ö. (2002). Bilgisayar Simulasyonlu Deneylerin Lise Öğrencilerinin Yerdeğiştirme ve Hız Kavramlarını Anlamadaki Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2, 1424-1429.

Tao, P. K. & Gunstone, R. F. (1999). The Process of Conceptual Change in Force and Motion during Computer-Supported Physics Instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36 (7), 859–882.

Tekindal, S. (1998). Klasik Yazılı Sınavla ve Çok Sorulu Testle elde Edilen Ölçümlerin Güvenirlik ve Geçerliği, Pamukkale. Ü. Eğitim Fakültesi, I. Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Denizli.

Wu, Y. L., Chan, T., Jong, BS. & Lin, TW. (2003). A Web-based Virtual Reality Physics Laboratory. Third IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, pp.455.

Yang, K. Y. & Heh, J. S. (2007). The Impact of Internet Virtual Physics Laboratory Instruction on the Achievement in Physics, Science Process Skills and Computer Attitudes of 10th-Grade Students. J. Sci. Educ. Technol., 16, 451–461.

Yiğit, N. ve Akdeniz, A. R. (2003). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi: Elektrik Devreleri Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (3), 99-113.

Zacharia, Z. & Anderson, O. R. (2003). The Effects of an Interactive Computer-Based Simulation Prior to Performing a Laboratory Inquiry-Based Experiment on Students’ Conceptual Understanding of Physics. Am. J. Phys., 71 (6), 618-629.

Kaynak Göster

APA Tanel, Z , Önder, F . (2010). ELEKTRONİK LABORATUARINDA BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: DİYOT DENEYLERİ ÖRNEĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (27) , 101-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25435/268378