Eğitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin İşleyişine İlişkin Bir Model

Bu çalışma, okullarda yaşanan şiddet olaylarını önlemede etkili olan Arabuluculuk yönteminin bizim eğitim sistemimize uygulanmasına ilişkin bir model önerisidir. Arabuluculuk kavramı, amaçları, yararları ve okullarda uygulama yöntemleri tanıtılarak Türk eğitim sistemimizdeki disiplin anlayışına yeni bir bakış açısı sağlanmaya çalışılmıştır. Arabuluculuk yöntemi, geleneksel dış denetimli yani ödül ya da cezaya bağlı disiplin anlayışından çok bireylerin iç denetimlerini kunnalanna yardımcı olacak bir disiplin anlayışmı benimsemektedir. Bu modelin temel felsefesinde; bireyin, ancak karşısındaki bireylerin özgürlüğünü ve gereksinimlerini engellemediği sürece kendini özgür hissedebileceğini anlaması gerektiği savunulmaktadır.

This study is to propose peer mediation model for our Turkısh Education System, which model is useful to decrease violence at school. The concept of "mediation", "ıts objectives, and its applıcation methods at shools are ıntroduced in order to provide the new frame of refrence to our discipline approach. Although, traditional discipline aprooach is based on reward and punishment, the methods of mediation based on otocontrol . The accepted philosophy of this model is that, the ındıvudual can feel freedom, If he do not prevent others freedom and needs .That means he must understand that hıs freedom depend on others freedom.

Kaynak Göster

APA Koruklu, N . (2006). Eğitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin İşleyişine İlişkin Bir Model . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268433