Ece Ayhan'ın Şiirinde "Çocuk ve Eğitim" Teması ve Felsefi Temelleri

Ece Ayhan'ın eğitim ile ilgili konulara yer verdiği eserlerinde eğitim konusundaki uygulamalara ilişkin saptamalarını ve eğitim ortam ve uygulamalarının nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerini irdeleyerek bu görüşlerini eğitim akımları çerçevesinde açıklamayı amaçlayan bu çalışmada; edebi eserlerle eğitim felsefesi yaklaşımlarının bilgisi arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Ece Ayhan, eserlerinde, yapay bilgilerin ezberlenmesini ve aynen tekrar edilmesini isteyen eğitim anlayışını sorgulamakta; dogmatik bilgiyi öne çıkaran böyle bir eğitim sisteminin aynı zamanda sevecenlikten yoksun, baskıcı bir eğitim durumunu da beraberinde getireceği ve bunun öğrenci intiharlarına kadar uzanan kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmaktadır.

Being Considered Ece Ayhan's ideas concerning how educational atmosphere ant practices should be and his determinations belonging to the aplications in the subject of education in his Works which he has giyen a place to the subject concerning education, a relationship has been tried to be set up between he knowledge of the approaches of literary Works and educational philoshy in this study aiming at explaining his opinions in the framework of educational currents. Ayhan, in his works, has inquired the educational understanding requiring the artificial knowledge to be memorized and repeated in the same way, and has warned that such an educational system revealing a dogmatic knowledge will bring an oppressive educational lacking compassion together at the same time and give rise to the bad results leading up to students' suicide.

Kaynak Göster

APA Geçgel, H , Başar, M . (2005). Ece Ayhan'ın Şiirinde "Çocuk ve Eğitim" Teması ve Felsefi Temelleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268356