Düşünme Stilleri Ve Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki

Düşünme stili bireyin zihninde olup bitenlerin ve düşünme süreçlerinin farklı şekillerde dışa yansıması olarak tanımlanmaktadır. Düşünme stillerinin oluşum ve gelişim sürecinde bireyin sosyalleşme süreci önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçte anne ve baba tutumları bireylerde hangi tür düşünme süreçlerinin baskın hale geleceğinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Ailelerin içinde yaşadığı kültürel değerler ve inançlar ebeveynlerin çocuk yetiştirme değerlerini, gelişimsel beklentilerini ve duygusal durumlarını etkilemektedir. Tüm bu farklılıklar çocukların günlük deneyim ve tecrübelerini, diğer insanlarla, nesne ve sembollerle ilişkilerini şekillendirebilmektedir Bu çalışmada anne-baba tutumları ile Sternberg'in (1988, 1995) "Zihinsel Kendini Yönetim Kuramı" çerçevesinde öne sürülen düşünme stilleri arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada anne-baba tutumları öğrencilere uygulanan "Anne-Baba Tutum Ölçeği", düşünme stilleri ise "Düşünme Stilleri Ölçeği" ile tespit edilmiştir. Çalışmaya 208 kız ve 104 erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarında çocuklarına karşı ilgili ve psikolojik özerklik sağlayıcı anne-baba tutumları ile gençlerin yasamacı, eleştirel, yenilikçi ve hiyerarşist düşünme stilleri arasında olumlu ilişkiler tespit edilmiş. Çocuklarına katı ve kesin kurallar ile doğrudan kontrol tutum ve davranışlarını sergileyen anne-baba tutumlarının ise gençlerin yenilikçi, yasal-Ilacı ve eleştirel düşünme stilleri ile olumsuz biçimde ilişkilendiği belirlenmiştir. Belirtilen ilişkilerin anne-baba eğitim düzeyi ve çocukların cinsiyetleri bağlamında göz önüne alınarak incelenmiş ve tartışılmıştır

The Relationship Between Thinking Styles and Parenting Styles

Thinking styles represent alternative ways of organizing our thinking. Individuals develop alternative types of thinking styles during socialization process. In this process parenting styles are one of important factors. Parental values and belief systems mediate between cultural values and parental behavior and lead to competency outcomes. The alternative way of parenting styles make children shape 4:121y experiences and relations with other people and objects in different levels and forms In this study it was investigated the relationship between parenting styles and thinking styles within the context of Sternberg's theory of mental self-government. A total of 312 university students responded to the "Thinking Style Inventory" and "Parenting Style Scale". The results revealed that there is positive relation between parenting styles regarding acceptance and involvement and psychological autonomy of children and legislative, judicial, liberal and hierarchic thinking styles of adolescents. But negative relations were emerged between authoritarian parenting styles and liberal, legislative and judicial thinking styles. Implications of results are discııssed in relation to education and research.

Kaynak Göster

APA Palut, B . (2008). Düşünme Stilleri Ve Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268239