Diyabet Hastalarının Umutsuzluk Düzeylerinin Cinsiyet ve Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi

İnsülin eksikliği sonucu oluşan diyabet, kontrol edilemediğinde vücutta bir takım hasarlar meydana getirmektedir. Bunu önlemek veya en aza indirmek diyabetik bireyin kendi kendini kontrolü ile mümkündür. Bu da ancak eğitim ve kendine güven ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, diyabetli bireylerin umutsuzluk düzeylerinin cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Samsun'da bulunan ve Diyabetle Yaşam Derneği'ne üye 300 bireyden ulaşılabilen ve gönüllü olan 143 diyabetik hasta oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kişisel bilgi formu ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Mann-Whitney U Testi'nin sonuçlarına göre; diyabetiklerin cinsiyetleri ile umutsuzluk düzeyleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p=.001, p

Research on the Hopelessness Level of Diabetics Patients According to Their Sex and Education Level

If it is not kept under control, the diabetes which occurs due to insulin deficiency causes some disorders in the body. İt is possible for the patient to avoid this or to reduce it with care. This can only be achieved through education and self-confidence. In this study we aimed to determine whether these patients' hopelessness level differed according to their sex and their education level. Dut of the 300 patients who are members of the Diabetic to Life Association in Samsun, 143 volunters were included in the study. This study were used personal information form and Beck hopelessness. According to the results of the Mann-Whitney U Test, it was found out that the difference in the mean point of patients' sex and their hopelessness level was statistically significant. We concludead that these patients might show some behavioral disorders and the way they think may change. For this reason, in treatment of these patients, it is advisable that psychologist or consultant.

Kaynak Göster

APA Kumcağız, H , Ersanlı, K . (2008). Diyabet Hastalarının Umutsuzluk Düzeylerinin Cinsiyet ve Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268282

2043 1497

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar Ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi

Zeynep HAMAMCI, Mehmet MURAT, Murat YIKIMAZ, Ali ÇEKİÇ

Umut Ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler

Bilge Uzun ÖZER, Esin TEZER

Terapide Psikodrama ve Resimin Kullanılmasının Savunma Tarzları ve Sosyal İlişkiler Ağı Üzerine Etkileri

Gülnur Bayezid Işiker, Mehmet Fırıncı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Çiğdem Yavuz GÜLER, A. Esra İsmen GAZİOĞLU

Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Temel KALAFAT, Remzi Y. KINCAL

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU

Akran Arabuluculuğu Eğitimi Programının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi

Nuray TAŞTAN, Uğur ONER

Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Serap NAZLI

Üniversite Danışmanlığında Akran Desteği: Bir Bölüm Akranlığı Projesi Uygulaması

Deniz Albayrak KAYMAK