DİJİTAL ZAMAN ÇİZELGESİ HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, tarihsel düşünme becerilerini gerektiren konularda, öğrenme-öğretme sürecini zenginleştirmeye katkıda bulunacağı düşünülen dijital zaman çizelgeleri hakkında, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma kapsamında, İngiltere lisanslı, web tabanlı interaktif bir yazılım kullanılarak, Sosyal Bilgiler dersi 7. Sınıf konusu olan 17., 18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde ve Avrupa’da yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerin ele alındığı bir dijital zaman çizelgesi hazırlanmıştır. Araştırmada, hazırlanan bu dijital zaman çizelgesi, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda görev yapan 13 Sosyal Bilgiler öğretmenine tanıtılmış ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bu öğretim materyali ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu veri toplama tekniğinde kullanılmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen en önemli bulgular, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, dijital zaman çizelgelerinin öğrencilerin motivasyonunu ve bilgilerindeki kalıcılığı artırdığını düşünmeleridir. Sosyal Bilgiler öğretmenleri, bu materyalin dikkat çekici olduğunu ve farklı duyu organlarına hitap ettiğini de belirtmişler, bu öğretim materyalini kullanan öğrencilerin teknolojiyi kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ve araştırma becerilerinin gelişeceğini ifade etmişlerdir. Araştırma, bu öğretim materyalinin etkililiğini artırmak üzere yapılabilecek çalışmalarla ilgili öneriler sunularak sonlandırılmıştır.

SOCIAL STUDIES TEACHERS' OPINIONS ABOUT DIGITAL TIMELINES

The aim of this research is to determine the opinions of the Social Studies teachers about digital timelines that are thought to contribute to enriching the learning environment. In the research, to prepared a digital timeline which is UK licensed and web based. In this research, preparing for the digital timeline was introduced to 13 Social Studies teachers who are working at middle schools in Nigde. After this presentation, researchers asked them for their views on the this material. The opinions of the Social Studies teachers were gathered by the interview technique which is a qualitative research method. A semi-structured interview form was used to gather data. According to findings of the research Social Studies teachers thought that digital timelines enhance student motivation and ensure permanent learning. Also Social Studies teachers indicated that this material is remarkable and it appeal to multiple senses. According to Social Studies teachers, the most important skills that digital timelines will develop in the students are technology perceptions of time and chronology and research. The research was ended suggestions that they increased to perform it with some activities.

Kaynakça

Akbaba, B., Keçe, M., ve Erdem, M. (2012). Sosyal bilgiler dersinde çoklu-ortam kullanımının öğrencilerin zaman-kronoloji ve değişim-sürekliliği algılama becerilerine etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 237-257.

Alpar, D., Batdal, G. ve Avcı, Y. (2007). Öğrenci merkezli eğitimde eğitim teknolojileri uygulamaları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 19-31.

Altun, A. ve Kaymakçı, S. (2016). Zaman ve kronolojinin öğretiminde bir materyal: zaman şeritleri, Turkish History Education Journal, 5(1), 157-192.

Aydede, M. N. (2006). İlköğretim altıncı sınıf fen bilgisi dersinde aktif öğrenme yaklaşımını kullanmanın akademik başarı, tutum ve kalıcılık üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Berg, B. L. ve Lune H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Çev. Hasan Aydın), Konya: Eğitim Yayınevi.

Çelik, A., Öztürk, A. A., Akar, R. ve Baysan, S. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin Türkiye'de çağdaşlaşmaya yönelik adımlar konusundaki görüşlerinin tarihsel düşünme becerisi açısından değerlendirilmesi, International Journal of Human Sciences, 10(2), 420-442.

Demircioğlu, İ.H., (2005). Sekizinci sınıf öğrencilerinin tarih öğretiminde kullanılan zaman ve kronolojiyle ilgili bazı kavramları anlama düzeyi, Eurasian Journal of Educational Research, 19, 155-163.

Demircioğlu, İ. H. (2007). Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (3. Baskı) (Ed: Cemil Öztürk). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Demircioğlu, İ. H., (2009). Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerileri hakkındaki görüşleri, Milli Eğitim, 184, 228-238.

Duman, B., & Atar, E. (2004). Data show teknolojisinin coğrafya dersinde soyut konuların öğretilmesinde öğrencilerin akademik başarısı ve motivasyonu üzerindeki etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 3 (4), 85-89.

Eisenberg, M., Johnson, D., & Berkowitz, B. (2010). Information, communications, and technology (ıct) skills curriculum based on the big6 skills approach to information problem-solving, Library Media Connection, 24-27.

Engin, A.O., Tösten, R., ve Kaya, M.D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 69-80.

Granito , M., & Chernobilsky , E. (2012). The Effect of Technology on a Student's Motivation and Knowledge Retention, Northeastern Educational Research Association (NERA) Annual Conference Proceedings, 1-22.

Gündüz, M. (2009). İnternet teknolojilerini kullanarak öğrenci başarısı ve öğrenmenin kalıcılığını artırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kabapınar, Y., ve Hersan, E. (2010). Kronoloji temelli tarih öğretimi ve ortaya çıkardığı ürün bir dönem biterken tarihe not düşmek, Toplumsal Tarih, 82-86.

Karakuş, F. (2009). Sosyal Bilgiler öğretiminde oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(36), 124-141.

Karataş, S., ve Yapıcı, M. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin işlenişi ve uygulama örnekleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 2006.

Kurtdede Fidan, N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 48-61.

Sezgin, E., ve Köymen, U. (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders 7 yazılımının Fen Bilgisi öğretiminde akademik başarıya etkisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 134-145.

Şimşek A., (2007). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin kronolojik algılarının geliştirilmesine yönelik yarı deneysel bir çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1, 589-615.

Ünal, Ç., ve Çelikkaya, T. (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. Sınıf Örneği), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2), 197-212.

Tally, B. (2007). Digital technology and the end of social studies education, Theory and Research in Social Education, 35(2), 305-321.

Tan, M., ve Temiz, B. K., (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 89-101.

Yağcı, M. (2017). Tarih öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin akademik başarıya, öğrenilenlerin kalıcılığına ve bilgisayara karşı tutuma etkisi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1), 102-113.

Kaynak Göster

APA Baloğlu Uğurlu, N , Üzen, A . (2017). DİJİTAL ZAMAN ÇİZELGESİ HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (44) , 225-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35768/401200