DESTEK ODASINDAKİ EĞİTİMİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı destek eğitim odasındaki eğitimin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları üzerindeki etkililiğini ortaya koymaktır. Araştırmada, denenceleri test etmek için kontrol gruplu ön test-son test deseni kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubuna ön test-son test ve izleme testi olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Temel Çarpma İşlemleri Ölçme Aracı” uygulanmıştır. Başarı testine ilişkin verilerin çözümlenmesinden elde edilen sonuçlarda; deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları arasında; son test ile ön test arasında (p=0,00) ve ön test ile izleme testi arasında (p=0,00) anlamlı düzeyde farklılık bulunurken, son test ile izleme testleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Buna göre; kaynaştırma öğrencilerine destek eğitim odasında verilen matematik eğitiminin genel eğitim sınıfına göre öğrencilerin matematik başarılarını anlamlı ölçüde arttırdığı bulunmuştur.

THE EFFECTS OF THE RESOURCE ROOM INSTRUCTION ON MAINSTREAM STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS

The purpose of this research is to assert the effects of the resource room instruction of mainstream students’ achievement in mathematics. In order to test the hypotheses, a pre-test and post-test model with control group was used. “Mathematics achievement test” developed by the researcher, was administered to the experimental and to the control groups as a pretest, a posttest, and a follow-up test. The results obtained through the analysis of the data show a significant difference between the scores of the experimental and the control groups, between pre-test and post-test (p=0,00) and between the pre-test and the follow-up test (p=0.00). However, there was no significant difference between the results of the post-test and the follow-up test. According to the results; the math instruction given in the resource room increased the students’ mathematic achievement significantly

Kaynakça

Batu, S. ve Kırcaali-İftar, G. (2005). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık

Baker, Janice M. & Zigmond, N. (1995). The Meaning and Practice of Inclusion for Students with Learning Disabilities: Themes and Implications from the Five Cases. Journal of Special Education, 29(2), 163-180

Çolak, A. (2007). Kaynaştırma uygulanan bir ilköğretim sınıfındaki sosyal yeterlik özelliklerinin betimlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Gürsel, O. ve Yıkmış A. (2002). Zihin Engelli Çocuklara Matematik Beceri ve Kavramlarının Doğrudan Öğretim Yaklaşımı ile Öğretimi. Ders Notları, Eskişehir.

Howard-Rose, D. & Rose, C. (1994). Students Adaptation to Task Environments in Resource Room and Regular Class Settings. The Journal Of Special Education 28 (1), 3-26.

Köse, S. (2009). Web destekli fen bilgisi öğretiminin kaynaştırma eğitimindeki ilköğretim 7. sınıf performans düzeyi ve akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.

Kırcaali-İftar G. (1992). Özel Eğitimde Kaynaştırma. Eğitim ve Bilim, 1, 45-50

Kırcaali-İftar G. (1998). Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

McLoughlin, A. J. & Lewis, R. B. (1994). Assessing special students. Macmillan Coll Div.

Mercer, D. C. (1987). Students With Learning Disabilities. New York: Merrill Publishing Company.

Milli Eğitim Bakanlığı (2001). İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Eğitim Programı Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Ankara: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (2006). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Sullivan, P. D. & McDaniel, A. E. (1983). Pupil Attendance in Resource Rooms As One Measure Of Time On Task Variable. Journal Of Learning Disabilities, 16(7), 398-399.

Swanson, E. A. & Vaughn, S. (2010). An observation study of reading instruction provided to elementary students with learning disabilities in the resource room. Psychology in the Schools, 47(5), 481-492.

Şafak, P. (2007). Az Gören Öğrencilere Eldeli Toplama Öğretiminde Uyarlanmış Basamaklı Öğretim Yönteminin Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(1), 27-46

Ünal, H. (2008). Birlikte eğitim ortamındaki zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere destek eğitim odasında verilen destek eğitimin etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Wisniewski, Z. G. & Smith, D. (2002). How effective is Touch Math for improving students with special needs academic achievement of math addition mad minute timed tests? (ERIC Document No. EC309231).

Yıkmış, A. (2005). Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Ünay, E . (2015). DESTEK ODASINDAKİ EĞİTİMİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (40) , 38-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25109/265091