Denetim Odağı Farklı Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Pdr) Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları

Son yıllarda öğrenme ve öğretim ile ilgili olarak dikkat çeken konulardan birisi de epistemolojik inançlardır. Kısaca bilgi ve bilmeye karşı inanç olarak tanımlanabilecek epistemolojik inançlar genellikle akademik başarı, öğrenim görülen alanlar gibi öğrenme sürecine etkileri yönünden incelenmiştir. Bu araştırmada ise epistemolojik inançlar, özellikle kişilik ve kişilikle ilgili değişkenler açısından incelenebilen denetim odağı kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı denetim odağı farklı PDR bölümü öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, yaş, uyruk ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın evreni 2006-2007 öğretim yılı bahar döneminde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DA0) PDR bölümünde öğrenim gören 292 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş, tüm deneklere ulaşılmaya çalışılmıştır. Denetim odağını belirlemek için Rotter tarafından geliştirilen ve geçerlilik-güvenirlik çalışması Dağ (1991) tarafından gerçekleştirilen Rotter Denetim Odağı Ölçeği (RDOÖ) kullanılmıştır. Deneklerin epistemolojik inançlarının belirlenmesi için ise Schommer (1990) tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzdelik, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.

Epistemologic Beliefs Of Psychologic Counselling And Gudiance (Pcg) Students With Different Locus Of Control

Epistemologic beliefs tooks its share among the recent favorite topics in teaching and learning fıeld. Epistemologic beliefs may be defined and believing in knowledge and believes to learning and examined under the titles of academic progress, educational fıelds. In this research epistemologic beliefs are related with personality and locus of control. The research study aims to investigate epistemological beliefs of PCG students based on their gender, age, nationality and their levels of class variables. This study is administered in 2006-2007 academic year, on 293 psychological councelling and gudiance students at Eastern Mediteranean Üniversity. Students' locus of control level was measured by means of "Rotter Locus of Control Scale" which is developed by Rotter and adapted by Dağ (1991) for Turkey. To determine the epistemologic beliefs of students "Epistemologic Beliefs Scale" is used which is developed by Schommer and adapted by Deryakulu and Büyüköztürk (2002) for Turkey. Data analysis was apllied t test, variance analysis, mean, frequency were applied for statistial analysis.

Kaynak Göster

APA Kıralp, Y , Şahin, F , Dinçyürek, S . (2008). Denetim Odağı Farklı Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Pdr) Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268254

1055 123

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

Gizem SAYGILI, İşık GÜRŞİMŞEK

Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar Ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi

Zeynep HAMAMCI, Mehmet MURAT, Murat YIKIMAZ, Ali ÇEKİÇ

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Alev ÖNDER, Hülya GÜLAY

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL

Umut Ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler

Bilge Uzun ÖZER, Esin TEZER

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Problem Çözme Becerisi, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ve Fiziksel Özyeterliğin Rolü

Gökhan ATİK, Gülşah KEMER

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU

Üniversite Danışmanlığında Akran Desteği: Bir Bölüm Akranlığı Projesi Uygulaması

Deniz Albayrak KAYMAK

Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi

Adnan KULAKSIZOĞLU

Kaynaştırma Öğrencileri, Akran İlişkileri Ve Akran İstismarı

Zekavet KABASAKAL, Alev GİRLİ, Burcu OKUN, Neslihan ÇELİK, Gülseren VARDARLI