DEĞİŞEN ÖSS SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN İNTEGRAL KONUSUNDAKİ BAŞARILARI ÜZERİNDE ETKİSİ

İntegral, matematik, fen, ve mühendislik eğitiminin en temel konularından biridir. Bu önemli konu sayesinde birçok geometrik, fiziksel, kimyasal, ekonomik ve mühendislik problemi çözüme ulaşmıştır. İntegral konusu 1999 yılında değişen ÖSS sistemi ile sınav müfredatından çıkartılmış, 2006 yılında tekrar sınav müfredatına alınmıştır. Buradan yola çıkarak bu çalışmada değişen ÖSS sistemi ile öğrencilerin birçok disiplini ilgilendiren integral konusundaki hazır bulunuşlukları, başarıları ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında okuyan toplam 238 öğrenci ile yapılmış ve bu öğrencilerin 118 i eski sistem olan 2005-ÖSS, geri kalanı ise yeni sistem olan 2006-ÖSS ile yerleşen öğrencilerden oluşmuştur. Bu çalışmada Ön-Son test kullanılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin integral konusundaki hazır bulunuşlukları, başarıları ve bilgilerinin kalıcılığı ile ilgili istatistiksel açıdan oldukça anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

THE EFFECT OF NEW STUDENT SELECTION EXAM ON PROSPECTIVE PRIMARY MATHEMATICS TEACHERS ACHIEVEMENT IN INTEGRAL

tant topic, many geometrical, physical, chemical, economical, and engineering problems had been reached a solution. The integral topic was excluded from the scope of the examination after changing the system of SSE (student selection exam) in 1999, and again included into the scope of the examination in 2006. Starting from this point of view, in this study, it is intended to make inferences about students’ readiness levels, achievements, and the permanency of their knowledges about integral topic which is related to many disciplines after the changes on SSE system. The study was conducted with totally 238 students who are reading at Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, Elementary Mathematics Education Department, 118 of which were selected by old system 2005-SSE, and the rest of them were selected by new system 2006-SSE. In this study, students’ preliminary knowledges about integral topic were tested by Preliminary Knowledge Test, and then their final knowledges about the topic by the end of the semester were tested by Final Knowledge Test, and in accordance to obtained results, statistically significant results had been reached about students’ readiness levels, achievements, and the permanency of their knowledges about integral topic.

Kaynakça

Akbayır K. , (2003)Üniversite Sınavlarında Tek Aşamalı Öss Sınavına Geçildikten Sonra Ortaöğretim 11. Sınıf öğrencilerinin Temel Matematik Konularını Anlama Düzeyi, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1.55-67.

Arı,E., Aycan Ş., (2002)Üniversite Giriş Sınav Sisteminde Yapılan Değişikliklerin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümündeki Eğitime Etkileri,V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi Kongresi.

Çetin N., Mahir N., (2006)Genel Matematik Dersindeki Öğrenci Başarısı ile ÖSS Başarısı Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:11.

Çoban, A. Hançer, H.A (2006) , Fizik Dersinin Lise Programları ve Öss Soruları açısından değerlendirilmesi, Kastamonu eğitim Dergisi Cilt: 14 No:2 431-440

Dursun Ş., Çoban A., (2006) Geometri Dersinin Lise Programları ve Öss Soruları Açısından Değerlendirilmesi, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt:30 No:2 213-22.

Ferrini-Mundy,J., Graham,K., (1994) Research in calculus learning: Understanding of limits,derivatives and integrals,In J.Kaput &E.Dubinsky, Resarch issues in undergraduate mathematics learning,MAA notes.Washington.

Günay, D., Gür,B., (2009) Dünyada üniversiteye giriş sistemleri ve ÖSS, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi Kongresi,.

Karakaya İ., Tavşancıl E. , (2008) The Predictive Validity of the University Student Selection Examination, Educational Sciences: Theory & Practice, September 1011-1019.

Kellecioğlu H., (2002)Ortaöğretim Öğrencilerinin Üniversiteye Giriş Sınavları ve Sınavın Öğrenimlerine Etkisi Hakkında Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol:23, 135-144.

Köğce D., Baki A., (2009) Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:26 70-80.

Küçükahmet, Leyla. (1999), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, İstanbul: Alkım Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Karabey, B . (2011). DEĞİŞEN ÖSS SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN İNTEGRAL KONUSUNDAKİ BAŞARILARI ÜZERİNDE ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 192-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265286