ÇÖZÜNME-ERİME KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE DENEYSEL UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNE VE KİMYA LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Fen programlarında; bilimsel öğretim yöntemlerinin kullanılmasıyla temel bilimsel kavramların öğrenilmesi önemlidir. Bu amaçla; yapılandırmacılığa dayalı deneysel uygulamalar, öğrencilerin merakını uyandırmada, kavramsal anlamalarını sağlamada ve uygulamaya yönelik becerilerini geliştirmede ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada; öğrencilerin, çözünme-erime kavramlarını öğrenmelerinde yapılandırmacılığa dayalı deneysel uygulamalar ile geleneksel öğretim yaklaşımının etkisini ve laboratuvara karşı tutumlarını karşılaştırmak hedeflenmiştir. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılında İzmir Buca Ömer Seyfettin Lisesi 67 10.sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol ve deney gruplarında ders, geleneksel öğrenme yöntemiyle işlenmiş ve deney grubuyla yapılandırmacılığa dayalı deneysel uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak hazır bulunuşluk testi, başarı testi ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Son test olarak başarı testi her iki gruba başarı oranını ölçmek için uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre deney grubu öğrencilerinin başarısı kontrol grubu öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.000< 0.05). Tutum ölçeği sonuçları, deney grubu öğrencilerinin laboratuvara karşı tutumlarının artışında yapılandırmacılığa dayalı deneysel uygulamaların olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (p=0.000< 0.05).

THE EFFECTS OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON STUDENTS’ COGNITIVE LEVELS AND ATTITUDE TOWARDS CHEMISTRY LABORATORY IN TEACHING OF DISSOLVING-MELTING CONCEPTS

In science programs, it is important to learn basic scientific concepts by using of scientific instructional methods. For this purpose; experimental applications based on constructivism has come to the fore in students' awaken curiosity, conceptual understanding and developing of practical skills The aim of the study is to compare the effects of experimental applications based on constructivism and traditional learning approaches on teaching the concepts of dissolving - melting, and the students' attitude towards the laboratory. The research has been conducted with 67 tenth grade students who are enrolled in Izmir Buca Omer Seyfettin High School of 2009- 2010 academic year. Of those 67 students, 34 were assigned into the experimental group while remaining 33 were assigned into the control group. Traditional learning methods were applied in both groups. Also the experimental applications based on constructivism were carried out in experimental group. Data were collected through pre-test, achievement test and attitude scale. Both groups were then subjected achievement test as the post test after the teaching period in order to measure the success rate. According to the results of the analysis, success rate of the experimental group to control group was statistically significant (p = 0.000< 0.05). The results of attitude scale showed that the significantly increase of the experimental group students' attitudes toward the laboratory arises from experimental applications based on constructivism (p = 0.000< 0.05).

Kaynakça

Acar, B. ve Tarhan, L. (2007). Effect of Cooperative Learning Strategies on Students’ Understanding of Concepts in Electrochemistry. International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 349-373.

Akar, E. (2005). Effectiveness of 5E Learning Cycle Model on Students’ Understanding of Acid-Base Concepts. Master Thesis. Middle East Technical University.

Altun Y. (2004). Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Laboratuvar Aktivitesi: Üniversite Öğrencilerine Suyun Otoprotoliz Sabiti Tayininin Öğretilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 125-134.

Baran, G. (2004). Yaratıcılık ve Eğitim. Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 36, 11-19.

Beach, D. H. & Stone H. M. (1988). Survival of The High School Chemistry Lab. Journal of Chemical Education, 65, 7, 619-620.

Blanco, A. & Prieto, T. (1997). Pupils’ Views on How Stirring and Temperature Affect the Dissolution of A Solid in A Liquid: A Cross-Age Study (12 to 18). International Journal of Science Education, 19(3), 303-315.

Boddy, N., Watson, K. & Aubusson, P. (2003). A Trial of The Five Es: A Referent Model for Constructivist Teaching and Learning. Research in Science Education, 33, 27-42.

Boo, H.K. & Watson, J.R. (2001). Progression in High School Students’ (aged 16-18) Conceptualizations About Chemical Reactions in Solution. Science Education, 85, 568- 585.

Büyüköztürk, Ş. (2007a). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2007b). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (8.Baskı). Pegem Yayıncılık.

Çelik, L. (2007). Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. (Editör: Ö. Demirel). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirelli, H. (2003). Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayalı Bir Laboratuvar Aktivitesi: Elektrot Kalibrasyonu ve Gran Metodu. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 161-170.

Gallagher, J. J. (1987). A Summary of Research in Science Education. Science Education, 71, 277-284.

Garcia, C.M. (2005). Comparing the 5Es and Traditional Approach to Teaching Evolution in A Hispanic Middle School Science Classroom. Master Thesis. California State University, Fullerton.

Gibson, H.L. & Chase, C. (2002). Longitudinal Impact of An Inquiry-Based Science Programme on Middle School Students’ Attitudes Toward Science. Science Education, 86, 693–705.

Gunstone, R.F. & Champagne, A. B. (1990). Promoting Conceptual Change in the Laboratory. Elizabeth Hegarty-Hazel (Ed.), The Student Laboratory and the Science Curriculum. Routledge: London.

Hofstein, A. & Lunetta V. N. (1982). The Role of The Laboratory in Science Teaching: Neglected Aspects of Research. Review of Educational Research, 52(2), 201-217.

Hofstein, A., Shore, R. & Kipnis, M. (2004). Providing High School Chemistry Students with Opportunities to Develop Learning Skills in An Inquiry-Type Laboratory: A Case Study. International Journal of Science Education, 26(1), 47-62.

Hofstein, A., Navon, O., Kipnis, M. & Mamlok-Naaman, R. (2005). Developing Students’ Ability to Ask More and Better Questions Resulting from Inquiry-Type Chemistry Laboratories. Journal of Research in Science Teaching, 42(7), 791-806.

Jarrett, O.S. (1999). Science Interest and Confidence Among Preservice Elementary Teachers. Journal of Elementary Science Education, 11, 47-57.

Nakhleh, M.B., Polles, J. & Malina, E. (2002). Learning Chemistry in Laboratory Environment. In: J. K. Gilbert, O. D. Jong, R. Justi, D. F. Treagust, & J. H. Van Driel (Eds.), Chemical Education: Towards Research-Based Practice. (pp. 69–94). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N. (2004). Fizik Laboratuvarına Yönelik bir Tutum Ölçeğinin Gelişririlmesi ve Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 317-327.

Osborne, J.F. (1996). Beyond Constructivism. Science Education, 80(1), 53-82.

Öztürk Ürek R. ve Tarhan L. (2005). Kovalent Bağlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Yapılandırmacılığa Dayalı bir Aktif Öğrenme Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 168-177.

Piaget, J. (1953). The Origin of The Intelligence in The Child. Routledge and Kegan, London. 330-345.

Pınarbaşı T. ve Canpolat N. (2003). Students’ Understanding of Solution Chemistry Concepts. Journal of Chemical Education, 80(11), 1328–1332.

Temel H., Oral B. ve Avanoğlu Y. (2000). Kimya Öğrencilerinin Deneye Yönelik Tutumları ile Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim,264, 32-38.

Van Driel, J.H., Devos W. & Verloof, N. (1999). Introducing Dynamic Equilibrium. Journal of Chemical Education, 69(11), 913-914.

Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya: Selçuk Üniversitesi. 695-701.

Kaynak Göster

APA Ünal, A , Ürek, R . (2012). ÇÖZÜNME-ERİME KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE DENEYSEL UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNE VE KİMYA LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (33) , 52-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25117/265209

5316 6812

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

YANSITICI DÜŞÜNCE: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Sibel ALP, Çiğdem Şahin TAŞKIN

KURMACA METİNLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI

Nuri KARASAKALOĞLU, Berker BULUT

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Kaan DEMİR

SONSUZ SAYI KÜMELERİ IŞIĞINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SONSUZLUK ALGI VE YANILGILARININ BELİRLENMESİ

Serkan NARLI, Pınar NARLI

SOSYO KÜLTÜREL ETKİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ- YETERLİLİK İNANCINA ETKİSİ

Nurcan Kahraman

AİLE EĞİTİMİ VE KARDEŞ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ KARDEŞLERİ ENGELLİ OLAN ÇOCUKLARIN KARDEŞLERİNE YÖNELİK BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Rukiye KONUK, Sunay YILDIRIM

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ *

Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Kamile Ün AÇIKGÖZ

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞELERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze ALAK, Ahmet NALÇACI

ÇÖZÜNME-ERİME KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE DENEYSEL UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNE VE KİMYA LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Ayşegül ÜNAL, Raziye Öztürk Ürek

TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Meral Öner SÜNKÜR, Sabahattin ARIBAŞ, Mustafa İLHAN, Murat SÜNKÜR