COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, 9. Sınıf coğrafya dersi, “Kıpırdayan Dünyamız” ünitesinde, Sketch-Up modelleri ile biçimlendirilen öğretimin ve öğretmen merkezli öğretimin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin “kontrol gruplu öntest - sontest deseni” tercih edilmiştir. Öğrencilerin coğrafya dersine olan tutumlarını ölçebilmek amacıyla “Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırma, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında İzmir Özel Gelişim Koleji 9. sınıfta okuyan kırk öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. “Kıpırdayan Dünyamız” ünitesi, deney grubunda Sketch-Up modelleri ile biçimlendirilen bir şekilde; kontrol grubunda ise öğretmen merkezli bir yöntem ile işlenmiştir. Öğretim, deneysel çalışmanın kontrolü amacıyla her iki gruba da aynı öğretmen tarafından uygulanmıştır. Denel işlem beş hafta sürmüştür. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, varyans çözümlemesi ve Mann Whitney U analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Coğrafya dersi “Kıpırdayan Dünyamız” ünitesinin öğretiminde, Sketch-Up modelleri ile biçimlendirilen öğretimin, öğrencilerin derse olan tutumları açısından öğretmen merkezli öğretime göre çok daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

THE IMPACT OF USING SKETCH-UP MODELS IN GEOGRAPHY LESSONS ON STUDENTS' LEVELS OF ATTITUDE

The purpose of this study is to determine whether there is a change in students’ levels of attitude to lessons when geography teachers administer the lesson with the help of Sketch-Up models in an attempt to help students gain the desired behavior. Experimental method was used in this study. A pattern of pre-test, post-test with a control group was preferred. In this study, students in the ninth grade in İzmir Private Gelişim College were selected as experimental and control groups. In the experimental group, a geography teaching method based on Sketch-Up models was used in the unit called “Our Moving Earth” while in the control group; the same unit was taught with the existing teaching method. Experimental work lasted for 5 weeks. Of the 40 participants in the study, 23 were girls and 17 were boys. In the analysis of data, arithmetic mean, standard deviation, t test, variant analysis and Mann Whitney U were used. As a result of the study, it was concluded that the using Sketch-up models by teachers in the 9th grade in the teaching of the unit “Our Moving Earth” was far more beneficial than classical teaching to students’ attitudes to lessons.

Kaynakça

Adams, G. L. and Engelmann, S. (1996). Research on Direct Instruction: 25 Years beyond Distar. Seattle: Educational Achievement Systems

Alkan, C. (2005), Eğitim Teknolojisi, Ankara, Anı Yayıncılık

Ahmann, J. S. ve Glock, M. D. (1971). Measuring And Evaluating Educational Achievement, Allyn and Bacon Yay. Michigan Üniversitesi.

Birol, C. ve Ergin, A. (2000). Eğitimde İletişim, Ankara Anı Yayıncılık

Brooks, V, Sikes, P. (1997). The Good Mentor Guide. Bristol, Ou Press.

Carter, V. ve Good, E. (1973) Dictionary Of Education. New York: Mcgraw Hill Book Company.

Campbell, L. (1996). Teaching & Learning Through Multiple Intelligences. Massachusetts: Allyn And Bacon, A Simon And Schuster Company.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara, Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö. (1998). Devoloping Intergrated Skills Through Multiple Intelligences İn Efl Classrooms. The Fifth Efl Skills Conference. The American University İn Cairo, Egypt.

Ergin, İ. ve Ünsal, Y. ve Tan M. (2006). 5e Modeli'nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Tutum Düzeylerine Etkisi: ―Yatay Atış Hareketi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (2).

Fıshbeın, M., Ajzen, I. (1975). Belief, Attitiude, Intention And Behavior: An Introduction To Theory And Research. Reading, Mass: Addison, Wesley.

Hasançelebi, H. (2005). Eğitimde Teknoloji Kullanımının Amaçları, http://www.siirtadinda.com/forum/ogretim-yontem-ve-teknikleri/18-2-ogretmenlerinogretim-arac-gereclerini-kullanim-amaclar/?wap2

Hançeroğlu, O. (1979). Felsefe Ansiklopedisi: Kavramlar Ve Akımlar. Cilt 6. İstanbul: Remzi Kitabevi

Jan Gahala, M.A. (2005), Promoting Technology Use in Schools, http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/methods/technlgy/te200.htm

Julian, C. Stanley, K. D. (1972). Educational And Psychological Measurement And Evaluation. 50. Baskı New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Kızıçelik, S. ve Erjem, Y. (1996). Açıklamalı Sosyoloji Sözlüğü, İzmir: Saray Kitabevi.

Large, A. (1996). Computer Animation İn An İnstructional Environment Library. Information Science Research. 18.

Maehlbauer, C. F. (2000). The Effects Of An Arts - Infused, Multiple Intelligences Program On Mathematical Achievement. Unpublished Doctoral Thessis. Duquesne University

Rıza, E. T. (2000), Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme, İzmir, Anadolu Matbaası.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Uşun, Ş. (2000), Özel Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara, Pegem Yayınları.

Kaynak Göster

APA Çapar, T , Gümüş, N . (2016). COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (42) , 74-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35757/399521