ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK EBEVEYN TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE STANDARDİZASYONU

Bu araştırmada 6-14 yaş grubu çocuğu olan anne-babaların çocuklarının haklarına yönelik tutumlarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarında 6-14 yaş arası çocuğu olan 743 anne ve 743 baba olmak üzere toplam 1486 ebeveyn yer almıştır. Geliştirilen “Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği”, 63 maddeden oluşan 5 dereceli Likert tipi bir ölçektir. Ölçek, anne ve babaların çocuklarının haklarına ilişkin tutumlarını “Bakım ve Korunma” ve “Kendi Kendine Karar Verme” olmak üzere iki temel tutum olarak değerlendirmektedir. “Bakım ve Korunma” tutumu; “Devlet Güvencesi ve Desteği” ve “Bakım ve Koruma” olmak üzere iki alt boyutlu bir yapıya; “Kendi Kendine Karar Verme” tutumu ise tek alt boyutlu bir yapıya sahiptir. “Devlet Güvencesi ve Desteği” alt boyutunda 23 madde, “Bakım ve Koruma” alt boyutunda 15 madde “Kendi Kendine Karar Verme” alt boyutunda 25 madde yer almaktadır. Ölçeğin “Devlet Güvencesi ve Desteği” alt boyutunun faktör açıklayıcılığı %26.11; “Bakım ve Koruma” alt boyutunun faktör açıklayıcılığı %17.36 ve “Kendi Kendine Karar Verme” alt boyutunun faktör açıklayıcılığı %24.50’dir. “Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği”nin genel toplamında anne-babaların çocuklarının haklarına yönelik tutumlarını açıklayıcılık düzeyi yüzde 67.98’dir.

ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK EBEVEYN TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE STANDARDİZASYONU

In this study, it is intended to develop a reliable and valid measuring instrument in order to measure 6-14 age group children of parents’ attitudes toward their children's rights. 743 mothers and 743 fathers with children from 6-14 years for a total of 1486 parents took part in the sampling. Therefore, “Parental Attitude Scale for Children's Rights” has been developed, which consists of 63 items and is a 5-grade Likert type scale. In this scale, mothers and fathers attitudes for their children's are considered to be two basic attitudes which are "Nurturance" and "Self-Determination". While Nurturance attitude includes two sub-dimensional structures which are the “State Assurance and Support” and “Care and Protection”, Self-Determination attitude has only one sub-dimensional structure. Factor of “The State Assurance and Support” has 23 item; factor of “Care and Protection” has 15 items and the factor of “Self-Determination” includes 25 items. Exploratory factor of “State Assurance and Support” is 26.11%. Exploratory factor of “Care and Protection” is 17.36%. Exploratory factor of “Self-Determination” is 24.50%. In the grand total of “Parental Attitudes Scale for Children's Rights” explanatory level of parents attitudes for their children's rights is 67.84.

Kaynak Göster

APA Kılıçgün, M . (2011). ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK EBEVEYN TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE STANDARDİZASYONU . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25120/265253